2° Liv. #05 - C. C. L. A. - pronomi staccati, lui هو e loro (duale) هما, verbi al passato (duale)      6.15- Maschile e Femminile      Tutti i risultati      ١٢– دروس في اللغة الايطالية للعرب - بعض التمارين على الافعال      Esercizio 3.3 - Preposizioni genitive (حروف الجر )      Ascolta e ripeti      Aggiunti nuovi files in Libreria - 3° gruppo      - Alfabeto italiano - الحروف الهجائية      Il tuo nome in Arabo - Samanta      Esercizio 1.5 - Alfabeto e segni grafici      2-Alfabeto Arabo #3 - Scrittura e pronuncia      Esercizio 1.6 - Dettato arabo . ألإمــــــــلاء       Il tuo nome in Arabo - Valeria      17ª Lettera dell'alfabeto arabo - ظاء - Ẓā´      #31-Corso CONTINUO di lingua araba - la "hamzah" هَمزَة      2.5.2- Sukun - سُكون      Buona notte dalla vostra amica, la lingua araba!      Le quattro stagioni - ألفُصـــول ألأرْبَــعَة      Kuwait - ألكُوَيت      24ª lettera dell'alfabeto arabo - ميم - Mīm      #05-Corso CONTINUO di lingua araba - Vocali lunghe e brevi - II Parte       3° Liv. #18 - Coniugazione del verbo radice nel caso singolare (io, tu, lui e lei)      Il tuo nome in Arabo - Manuela      Oggi è Sabato      2° Liv. #26 - Esercitazioni su l'articolo, singolare e plurale e i verbi       Sesto gruppo di lettere ...       Il tuo nome in Arabo - Filippo      #61-Corso CONTINUO di Arabo - la lettera "Haà" هاء ultima lettera dell'alfabeto      #57-Corso CONTINUO di Arabo - le lettere "thal" ذال e " dhad" ضاد e nuove parole      2- Vocalizzazione delle lettere ج ح خ      Galleria Frasi Utili      Buone vacanze a tutti.      ١٠– دروس في اللغة الايطالية للعرب - ألأعداد - ألأرقام      Nizar Qabbani - نِـزار قَــبَّــاني       Esercizio 6.2 - Calligrafia-Vocalizzazione-Traduzione      2.3.4.3 -Vocali lunghe e brevi - Parte III      #27-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "Faà" فاء - e "tanuin dammah"      Il tuo nome in Arabo - Desirée      #17-Corso CONTINUO di lingua araba per tutti. Si riparte con qualche consiglio!      3° Liv. #08 - Prova di dettato sbirciato       ١٤– دروس في اللغة الايطالية - الاسماء المذكر - المؤنث - المفرد - الجمع– ثلاثة انواع - حرف ال جي      Navigare col cellulare è più bello!      Yemen - أليَمَن      I mesi dell'anno - أَشْهُرُ السَّنَة      Esercizio 1.4 - Alfabeto e segni grafici      Il tuo nome in Arabo - Barbara      Un verbo al giorno - قَـبَّـلَ - Baciare      Un verbo al giorno - شَرِبَ - Bere      #63-Corso CONTINUO di Arabo - Riassunto 1° Liv. - vocali e segni grafici e le altre lettere      8.6.3. Aggettivi Qualificativi in lingua araba     

  

  صَباحُ الخَير    Oggi è sabato e in arabo si dice ألسَّبْت  Buongiorno

 

I giorni della settimana - أيَّامُ الأُسبوع - Lezione  --------   I giorni della settimana - Video

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download