١١– دروس في اللغة الايطالية للعرب - ضمائر الجمع المنفصلة      Un verbo al giorno - طارَ - Volare      3° Liv. #23 - La mia famiglia (fratello, sorella, genitori, zii e nonni)      1.2. Parole di origini arabe - كلِمات من أصل عَرَبيّ      6-Il maschile e il femminile - Parte I      7.3.C.2- أَلْفِعْلُ الرُّباعي - Il verbo quadrilittero      #48-Corso CONTINUO di Arabo - La lettera "haà" حاء e la lettera "sin" سين dal vivo      Libano - لبنان      ضمائر المتكلم في اللغة الإيطالية - المذكر       2° Liv. #23 - C. C. L.- soggetto superfluo, lettera in comune e plurale femminile - dal vivo      #63-Corso CONTINUO di Arabo - Riassunto 1° Liv. - vocali e segni grafici e le altre lettere dal vivo      Insegno a mio figlio la mia lingua #1      6.15- Maschile e Femminile      #52-Corso CONTINUO di Arabo - pronomi (lui, lei) e punti cardinali dal vivo      Oggi è la festa del papà, tanti auguri...      Vocalizziamo 2° schema - come vocalizzare correttamente      Differenza di pronuncia tra le lettere خاء e كاف       Coniugatore dei verbi arabi      Chiara legge un dialogo ... (2)      Un verbo al giorno - مَسَكَ - Tenere      Diretta youtube       "Punteggiare" le parole arabe? Mettiamo i puntini "sotto" la "ya"? - dal vivo      7.1. STRUTTURA DEL VERBO ARABO      01- Alef hamzah - ألِف هَمْزَة      Un verbo al giorno - نَظَرَ - Guardare      2° Liv. #10 - C. C. L. A. - i giorni della settimana e altro - esercizio - dal vivo      05- Gim - جيم      Esercizio 2-7 Lam lunare e lam solare - esercizio      3.1.A- I Numeri ِArabi (le cifre) - ألأعداد      ١– دروس في اللغة الايطالية للعرب       4.2- Scriviamo le lettere - لِـنَكْتُب ألحُـروف       Galleria Frasi Utili      3° Liv. #28 - Lettura, comprensione ed esercizi - prima parte       Ascolta e ripeti      ُEsercizio 3.4 - L'articolo      Un verbo al giorno - دَفَعَ - Pagare e Spingere      6.07- Le Congiunzioni Coordinanti      #49-Corso CONTINUO di Arabo - La lettera "Ain " عين e la lettera "Ttaà" طاء dal vivo      3° Liv. #5 - Pronomi staccati e loro aggettivi (lui, lei e loro (m)) - dal vivo      #35-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "Dal" دال dal vivo       - I punti cardinali in video       # 05- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      19- Ghain - غَيْن      2° Liv. #14 - C. C. L. A. - Duale femminile nomi e verbi - dal vivo      #14-Corso CONTINUO di lingua araba - Pronuncia e scrittura pronomi       2° Liv. #32 - C. C. L.- Utilizzo del prefisso بِ con lettere solari e lunari - dal vivo      Corso CONTINUO di lingua araba - anche online      Come usare il vocabolario arabo      #46-Corso CONTINUO di Arabo - Il gruppo di lettere ت ح س ط ع ة dal vivo      Laura legge un dialogo     

 

Oggi è mercoledì, e in arabo si dice

  

 أليَوم هُوَ ألأرْبِعاء 

     

Vi auguro ore liete,  e in arabo si dice 

        

  طابَت أوقاتُكُم 

 

I giorni della settimana - أيَّامُ الأُسبوع - Lezione  --------   I giorni della settimana - VideoValutazione attuale: 5 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella attiva
 

Bellissima poesia d'amore

Chi abita nell'anima come potrebbe dimenticarlo il cuore. ..

Provate a tradurla e a capirla, prossimamente vi darò la traduzione esatta. 

ُأبْلِغْ عَزيزاً فِي ثَنايا القَلْــــــبِ مَنْزِلُه

ُأنِّى وَإنْ كُنـْــــتُ لا ألقاهُ ألقــــــــاه

ِوإنَّ طَرَفِيَ مَوصــــــولٌ بِرُؤيَتـِـــــــه

ُوإنْ تَبَاعَــــــدَ عَنْ سُكْنايَ سُكْنــاه

ُيا لَيْتَهُ يَعْلَــــــم أنِّى لَسْتُ أذْكُـــرُه

ُوَكَيـْــــــفَ أذْكُرُهُ إذْ لَسْتُ أنْســــاه

ُيا مَـــــــنْ تَوَهَّمَ أنِّيْ لَسْتُ أذْكُــرُه

ُواللهُ يَعْلَـــــــمُ أنِّيْ لَسْتُ أنْســــاه

ُإنْ غَـــــابَ عَنّيْ فَالرّوحُ مَسْكَنُــــه

ُمَنْ يَسْكُنُ الرّوحَ كَيْفَ القَلْبُ يَنْساه

Ecco le parole recitate in lingua araba

Accedi per commentare

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download