٣– دروس في اللغة الايطالية للعرب       #29-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "lam" لام e "tanuin fathah"      27ª Lettera dell'alfabeto arabo - واو - Wāw      L'arte e l'architettura indo-islamica      2° Liv. #07 - C. C. L. A. - L'Articolo e lettere lunari e solari - Esercizi      8.7. Inna (enna) e le sue sorelle - إنَّ و أخَواتُها       #57-Corso CONTINUO di Arabo - le lettere "thal" ذال e " dhad" ضاد e nuove parole      Lotteria del 1° luglio 2017      I giorni della settimana - أيَّامُ الأُسبوع      المذكر و المؤنث      Esercizio 1.2 - Alfabeto e altri segni grafici      #36-Corso CONTINUO di lingua araba - la "Dal" e la "shaddah"      Vedi, ascolta, scrivi e traduci - 2 -      7.3.C.2- أَلْفِعْلُ الرُّباعي - Il verbo quadrilittero      8ª Lettera dell'alfabeto arabo - دال - Dāl      Algeria - ألجزائر      Giordania - ألأُردُن      ٢– دروس في اللغة الايطالية للعرب       Il tuo nome in Arabo - Corrado      2° Liv. #13 - C. C. L. A. - Singolare, duale e plurale - dal vivo      "Punteggiare" le parole arabe? Mettiamo i puntini "sotto" la "ya"?      #40-Corso CONTINUO di Arabo è LAVA - la lettera "gim" جيم e esercizi di traduzione      2° Liv. #01 - C. C. L. A. - inizio 2° Livello - il duale      Sesto gruppo di lettere ...       3° Liv. #29 - Lettura, comprensione ed esercizi - Seconda Parte      #42-Corso CONTINUO di Arabo -L'articolo in lingua araba      1.6. La Calligrafia Araba      #12-Corso CONTINUO di lingua araba - Pronomi staccati       Un verbo al giorno - فَهِمَ - Capire      Mariano legge un dialogo      1.1. Premessa - ألمُقَدَّمة       6.01- Sistema Grammaticale Arabo      3° Liv. #24 - Alcuni avverbi di luogo in lingua araba      6-Il singolare, duale e plurale - Parte I      Esercizio 1.11 - Comporre le parole تَرْكيب ألكَلِمــــات      #47-Corso CONTINUO di Arabo - La lettera "taà" e la "taà marbuta" dal vivo      Insalata di cetrioli con yogurt      7.2.A.2 - Il verbo integro hamzato - الفعل الصَّحيح المَهموز      Giornata Mondiale della Lingua Araba -18 Dicembre       5- Vocalizzazione delle lettere ط ظ ع غ      Il Khawarizmi – Scienziati Arabi      Laura legge un dialogo      I soldini di Juha - Racconti popolari e rarità dal mondo arabo       السلام باللغة الايطالية - I saluti in lingua italiana      Oggi è Lunedì      La filosofia araba      Il tuo nome in Arabo - Giulio      3° Liv. #28 - Lettura, comprensione ed esercizi - prima parte       ٧– دروس في اللغة الايطالية للعرب - أيّام الأُسبوع      I Pronomi     

  

  صَباحُ الخَير    Oggi è sabato e in arabo si dice ألسَّبْت  Buongiorno

 

I giorni della settimana - أيَّامُ الأُسبوع - Lezione  --------   I giorni della settimana - Video

Valutazione attuale: 3 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella inattivaStella inattiva
 

Indice articoli

 I numerali ordinali da 21-99 ( i numerali congiunti : c'è la واو che si frappone tra i numerali)

Questo tipo di numerale è composto da due parti:

  • Per il maschile : la prima parte del numerale segue la forma فاعِل e la seconda parte è la decina (pagina precedente) ad esempio الحادي و العشرون, الثاني و الثلاثون, السابع و الخمسون و التاسع و التسعون
  • Per il femminile : la prima parte del numerale segue la forma فاعلة e la seconda è la decina (pagina precedente) ad esempio الثانية و الاربعون, السادسة و السبعون , الرابعة و الثمانون

I due numerali "Cento" e "mille" مِئة و ألف

Questi due numerali si usano uguali sia per il maschile che per il femminile, ad esempio اليوم المئة, الصفحة الألف, السنة الألف

Buon lavoro.

Accedi per commentare

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download