٣– دروس في اللغة الايطالية للعرب       #26-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "Faà" فاء       Il tuo nome in Arabo - Filippo      7.1. Struttura del Verbo Arabo      Esercizio 1.1 - Alfabeto e vocali      (١٣– دروس في اللغة الايطالية - الاسماء (المذكر - المؤنث - المفرد - الجمع      25ª Lettera dell'alfabeto arabo - نون - Nūn      Buongiorno a tutti      17ª Lettera dell'alfabeto arabo - ظاء - Ẓā´      Il tuo nome in Arabo - Angela      #19- La lettera " mim ميم "      #51-Corso CONTINUO di Arabo - La "shin " شين e la "ssad" صاد - inizio 2° semestre      2° Liv. #15 - C. C. L. A. - Preposizioni genitive      2.1.2- Scriviamo le lettere      Perle di saggezza - Il sorriso       Perle di saggezza - Sapere parlare      6.12- Pronomi Interrogativi      8-Kana e sorelle (Parte 3) - كان و أخَواتُها       - I punti cardinali in video       6.15.A- Il maschile ed il femminile      #47-Corso CONTINUO di Arabo - La lettera "taà" e la "taà marbuta" dal vivo      6.16- Singolare, Duale e Plurale      Il tuo nome in Arabo - Roberta      Il tuo nome in Arabo - Flavia      Il tuo nome in Arabo - Daniela      Esercizio 3.6 - Video(PlayList) - Esercizi di dettato      3° Liv. #08 - Prova di dettato sbirciato       3° Liv. #01 - C. C. L.- Inizio 3° livello - Avverbi di tempo "dopo" e "Prima"      1.2. Parole di origini arabe - كلِمات من أصل عَرَبيّ      7.3.C.1- Il verbo trilittero - ألفِعل الثُّلاثي       Il tuo nome in Arabo - Giovanni      1.0. Si inizia da qui...      7.2.A.2 - Il verbo integro hamzato - ألفِعل الصَّحيح المَهموز       1.1. Premessa - ألمُقَدَّمة       ٥– دروس في اللغة الايطالية للعرب - الحروف التي يتغير لفظها حسب ما يليها       Galleria Frasi Utili      Qual è la differenza tra :      Chiara legge un dialogo ...      #40-Corso CONTINUO di Arabo è LAVA - la lettera "gim" جيم e esercizi di traduzione      Il tuo nome in Arabo - Graziano      Un verbo al giorno - دَخَلَ - Entrare      #32-Corso CONTINUO di lingua araba - la "hamzah" هَمزَة e "tanuin kasrah"      Il tuo nome in Arabo - Angelo      #58-Corso CONTINUO di Arabo - Esercizi su la "thal" ذال e " dhad" ضاد      #07-Corso CONTINUO di lingua araba - L'articolo       E' cominciato il Ramadan - رَمَضـــــــان كَــــــريم      2° Liv. #08 - C. C. L. A. - i dimostrativi singolari per il vicino      Una bellissima dispensa da scaricare - GRATIS      Un verbo al giorno - فَهِمَ - Capire      #18-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "baà باء "      

Oggi è mercoledì, e in arabo si dice أليَوم هُوَ ألأرْبِعاء

     Vi auguro ore liete,  e in arabo si dice طابَت أوقاتُكُم

 I giorni della settimana - أيَّامُ الأُسبوع - Lezione  --------   I giorni della settimana - Video

Valutazione attuale: 3 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella inattivaStella inattiva
 

Indice articoli

 I numerali ordinali da 21-99 ( i numerali congiunti : c'è la واو che si frappone tra i numerali)

Questo tipo di numerale è composto da due parti:

  • Per il maschile : la prima parte del numerale segue la forma فاعِل e la seconda parte è la decina (pagina precedente) ad esempio الحادي و العشرون, الثاني و الثلاثون, السابع و الخمسون و التاسع و التسعون
  • Per il femminile : la prima parte del numerale segue la forma فاعلة e la seconda è la decina (pagina precedente) ad esempio الثانية و الاربعون, السادسة و السبعون , الرابعة و الثمانون

I due numerali "Cento" e "mille" مِئة و ألف

Questi due numerali si usano uguali sia per il maschile che per il femminile, ad esempio اليوم المئة, الصفحة الألف, السنة الألف

Buon lavoro.

Accedi per commentare

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download