ضمائر الغائب في اللغة الايطالية      #43-Corso CONTINUO di Arabo - L'articolo e lettere lunari e solari      1- Consigli Per Studiare نَصائِـح لِلدِّراسة      #52-Corso CONTINUO di Arabo - pronomi (lui, lei) e punti cardinali      2° Liv. #23 - C. C. L.- soggetto superfluo, lettera in comune e plurale femminile      3° Liv. #15 - "Punteggiare" le parole arabe? Mettiamo i puntini "sotto" la "ya"?      Esercizio 3.1 - Il masdar - ألمَصْدَر      L'Arabo Leggero #1      #06-Corso CONTINUO di lingua araba - Vocali lunghe e brevi - III Parte       #58-Corso CONTINUO di Arabo - Esercizi su la "thal" ذال e " dhad" ضاد      #48-Corso CONTINUO di Arabo - La lettera "haà" حاء e la lettera "sin" سين       Perle di saggezza - Il sorriso      #55-Corso CONTINUO di Arabo - Esercizi sulle lettere "khaà" خاء e " tthaà" ظاء e pronomi      2° Liv. #13 - C. C. L. A. - Singolare, duale e plurale - dal vivo      7.1. Struttura del Verbo Arabo      المذكر و المؤنث      2-Le vocali brevi      Oman - عُمــــان      1.1. Premessa - ألمُقَدَّمة       Il cieco ed il saggio - Perchè all'accusativo?      Benvenuti, ecco le novità...      Il tuo nome in Arabo - Desirée      7.2.B.1 - Il verbo debole simile - ألفِعل المُعْتَلُّ المِثال       Il tuo nome in Arabo - Flavia      2.3.4.1-Vocali lunghe e brevi - Parte I      2-Alfabeto Arabo #2 - Scrittura e pronuncia      22ª Lettera dell'alfabeto arabo - كاف - Kāƒ      Il tuo nome in Arabo - Maria      8.2.2. Negare la frase nominale      # 07- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      2° Liv. #24 - C. C. L.- i verbi - i dimostrativi per il plurale - dal vivo      Il tuo nome in Arabo - Teresa      3° Liv. #04 - Applicazione su "lam lunare e lam solare"       ٢– دروس في اللغة الايطالية للعرب       ضمائر المتكلم في اللغة الإيطالية - ألمؤنَّث       Partiamo da zero II       Il tuo nome in Arabo - Valentina      Impara l'arabo con me - تعلم الايطالية معي      2° Liv. #29 - C. C. L.- Il prefisso "baà" باء - Alcuni soggetti con aggettivi      Perle di saggezza - Il tradimento      Esercizio 1.7 - Dettato arabo . ألإمــــــــلاء       Il tuo nome in Arabo - Samanta      Il tuo nome in Arabo - Veruska      Esercizio 3.6 - Video(PlayList) - Esercizi di dettato      3° Liv. #21 - Pronomi relativi in lingua araba       Il tuo nome in Arabo - Roberta      Il tuo nome in Arabo - Simone      2.5.2- Sukun - سُكون      Aggiunto nuovo libro in Libreria - Io e la gente      6.15- Maschile e Femminile     

 Oggi è martedì, e in arabo si dice    أليَوم هُوَ ألثُلاثاء 

     Giornata felice,  e in arabo si dice نهارٌ سَعيد

I giorni della settimana - أيَّامُ الأُسبوع - Lezione  --------   I giorni della settimana - Video

 

Valutazione attuale: 4 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella inattiva
 

I numeri maschili e femminili in lingua araba

I numeri "uno" e "due" concordano con il contato(il genere), mentre i numeri da " tre" a "dieci" non concordano con il contato (il genere maschile prende il numero femminile ed il genere femminile prende il numero maschile).

 Nelle colonne della tabella c'è scritto, da destra verso sinistra,I numeri : ألأعداد

I numeri maschili :   ألأعداد الـمــُذكَّـرة 

I numeri femminili : ألأعداد ألـمؤنَّـثـة

Numero e numerato(contato) :  عَدَد و معدود 

عَدَد و معدود

عَدَد و معدود

ألأعداد ألـمؤنَّـثـة

ألأعداد الـمــُذكَّـرة

ألأعداد

 بِنتٌ واحِدةٌ 

ولدٌ واحِدٌ 

واحِدة

واحِد

   واحِد   

بِنْتانِ اثنتانِ 

 ولَدانِ اثنانِ 

إثنتانِ

إثنانِ

إثنان

ثلاثُ بناتٍ

ثلاثَةُ أولادٍ 

ثلاثَةُ

ثلاثُ

ثلاثة

أرْبَعُ بناتٍ 

أرْبَعَةُ أولادٍ

أرْبَعَةُ

أرْبَعُ

أرْبَعة

خـَمـْسُ بناتٍ 

خـَمْسَةُ أولادٍ

خـَمْسَةُ

خـَمـْسُ

خـَمسة

سِتُّ بناتٍ 

سِتَّةُ أولادٍ

سِتَّةُ

سِتُّ

سِتَّة

سَبْعُ بناتٍ 

سَبْعَةُ أولادٍ

سَبْعَةُ

سَبْعُ

سَبعة

ثــَماني بناتٍ 

ثـمـانِيَةُ أولادٍ

ثـمـانِيَةُ

ثــَماني

ثمَانية

تِسْعُ بناتٍ 

تِسْعَةُ أولادٍ

تِسْعَةُ

تِسْعُ

تِسْعة

عَشْرُ بناتٍ 

عَشَرَةُ أولادٍ

عَشَرَةُ

عَشْرُ

عَشَرة

 

خمسة عشر ولد

 

خمس عشرة بنت

 

نار -- نيران

 

جار -- جيران

 

ثلاث نيران

 

ثلاثة جيران

 

 

Accedi per commentare

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download