٤– دروس في اللغة الايطالية للعرب - فعل الكينونة و فعل التسمية و جمل مفيدة       Il Khawarizmi – Scienziati Arabi      7.2.B.2 - Il verbo debole concavo - ألفِعل المُعْتَلُّ ألأجوَف       Perle di saggezza - Il sorriso       Il tuo nome in Arabo - Valeria      Esercizio 5.1 - Il verbo - ألفِعل      Libia - ليبيا      2.2.2- Alef Waslah - ألِف وَصلة      Benvenuti, ecco le novità...      Oggi è Lunedì      Verbo del giorno حَمَلَ (portare)      7.2.A.3 - Il verbo integro contratto (geminato) - الفعل الصَّحيح ألمُضّعَّف       #28-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "lam" لام      ١٤– دروس في اللغة الايطالية - الاسماء المذكر - المؤنث - المفرد - الجمع– ثلاثة انواع - حرف ال جي      Vedi, ascolta, scrivi e traduci - 2 -      3.4.2- I Numeri Arabi da 0 a 10      Esercizio 2-5 Lam lunare e lam solare - esercizio      "Punteggiare" le parole arabe? Mettiamo i puntini "sotto" la "ya"?      7.1.B. Il Verbo Aumentato - ألفِعلُ ألمَزيد      Il tuo nome in Arabo - Angela      03- Parole e frasi comuni      ضمائر المتكلم في اللغة الإيطالية - المذكر       #58-Corso CONTINUO di Arabo - Esercizi su la "thal" ذال e " dhad" ضاد      Parti del corpo - أجزاء الجسم      7.2.B.2.1 - Il verbo debole concavo - ألفِعل المُعْتَلُّ ألأجوَف       المذكر و المؤنث      3° Liv. #14 - Che cosa è il "tanuin"? - Esercitazione sull'uso del "tanuin"      #24-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "nun"      Buongiorno a tutti      Chiara legge un dialogo ...      7.2.B.1 - Il verbo debole simile - ألفِعل المُعْتَلُّ المِثال       Il tuo nome in Arabo - Marina      Poesia Araba - "Palestinese"      3° Liv. #27 - Come distinguere il suono di alcune lettere e come scriverle in modo corretto      3° Liv. #24 - Alcuni avverbi di luogo in lingua araba      Partiamo da zero I      2ª Lettera dell'alfabeto arabo - باء - Bā´      7.2.B.1 - Il verbo debole simile (assimilato) - ألفِعل المُعْتَلُّ المِثال       ملخص الضمائر المنفصلة في اللغة الإيطالية و بعض النصائح      6.01- Sistema Grammaticale Arabo      Il tuo nome in Arabo - Carmelo      Esercizio 2.1 - Conversazione - مُحادَثة      2° Liv. #10 - C. C. L. A. - i giorni della settimana e altro - esercizio      #02-Corso CONTINUO di lingua araba - Alfabeto scrittura e pronuncia       22ª Lettera dell'alfabeto arabo - كاف - Kāƒ      #15-Corso CONTINUO di lingua araba - Particelle possessive       Videocorso di arabo per principianti      7.2.A.2 - Il verbo integro hamzato - الفعل الصَّحيح المَهموز      # 01- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      2.5.1- Altri Segni Grafici     

  

  صَباحُ الخَير    Oggi è sabato e in arabo si dice ألسَّبْت  Buongiorno

 

I giorni della settimana - أيَّامُ الأُسبوع - Lezione  --------   I giorni della settimana - Video

Valutazione attuale: 5 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella attiva
 

     In questa lezione troviamo il secondo schema vocalizzazione delle varie lettere dell’alfabeto, basta premere su una lettera per sentire la vocalizzazione della lettere con i vari movimenti, come segue:

  •  1a colonna lettera seguita da alef
  •  2a colonna lettera seguita da uau
  •  3a colonna lettera seguita da iaà
  •  4a colonna lettera seguita da fathah
  •  5a colonna lettera seguita da dammah
  •  6a colonna lettera seguita da kasrah
  •  7a colonna lettera seguita da sukun Accedi per commentare

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download