٤– دروس في اللغة الايطالية للعرب - فعل الكينونة و فعل التسمية و جمل مفيدة       2° Liv. #05 - C. C. L. A. - pronomi staccati, lui هو e loro (duale) هما, verbi al passato (duale)      ألضمائرالمنفصلة للمخاطب في اللغة الايطالية - المذكر و المؤنث      Registrati nel sito anche con le credenziali di Facebook      Esercizio 1.1 - Alfabeto e vocali      #04-Corso CONTINUO di lingua araba - Vocali lunghe e brevi       8.1. Paradigmi Arabi      Il tuo nome in Arabo - Valeria      2° Liv. #31 - C. C. L.- Negazione del verbo con la particella "la" لا - "ta marbutah" ـة       I mesi dell'anno - أَشْهُرُ السَّنَة      La Lega Araba - جامعة الدول العربية      Esercizio 4.3 - Analisi grammaticale - إعراب      Perle di saggezza - Grande vergogna      3° Liv. #28 - Lettura, comprensione ed esercizi - prima parte       3° Liv. #11 - il duale femminile, come ricavarlo dal singolare!       Un verbo al giorno - طارَ - Volare      7.2.B.3 - Il verbo Difettivo      Il tuo nome in Arabo - Valerio      #40-Corso CONTINUO di Arabo è LAVA - la lettera "gim" جيم e esercizi di traduzione      Il tuo nome in Arabo - Barbara      Un verbo al giorno - سَمَحَ - Permettere      1.5. La Grammatica - ألقَواعِد       3.1.A- I Numeri ِArabi (le cifre) - ألأعداد      - I punti cardinali in video       Esercizio 4.1 - Pronomi isolati e comprensione testo      ضمائر المتكلم في اللغة الإيطالية - المذكر       Le Più Belle Parole - Bellissima Poesia d'Amore - di Nazim Hikmat (testo)      ٢– دروس في اللغة الايطالية للعرب       1° Fascicolo - io e la mia famiglia      3° Liv. #18 - Coniugazione del verbo radice nel caso singolare (io, tu, lui e lei)      Vedi, ascolta, scrivi e traduci - 4 - Parenti Stretti      Il tuo nome in Arabo - Erika      6.10- La Particella "qad" قََدْ      3.6- Un Pò di Matematica      L'Arabo Leggero #10 - Le vocali lunghe      7.2.B.2.1 - Il verbo debole concavo - ألفِعل المُعْتَلُّ ألأجوَف       3° Liv. #26 - Espressioni di meraviglia in lingua araba      6.01- Sistema Grammaticale Arabo      8.4. Stato costrutto - مُضاف و مُضاف إلَيْه      #12-Corso CONTINUO di lingua araba - Pronomi staccati       Il tuo nome in Arabo - Carlo      2.1.1- Ascoltiamo, ripetiamo e vediamo come si scrivono le lettere      3° Liv. #03 - C. C. L.- Impariamo qualche aggettivo in più      6.0.0- Tipi di parola in lingua araba - أقسام الكلمة      2.4.1- Vocali Brevi - حَرَكات      E' cominciato il Ramadan - رَمَضـــــــان كَــــــريم      6-Il maschile e il femminile - Parte III      8.5. Kana e la sue sorelle - كانََ و أخواتُها      Corso CONTINUO di lingua araba - anche online      4.2- Scriviamo le lettere     

  

  صَباحُ الخَير    Oggi è sabato e in arabo si dice ألسَّبْت  Buongiorno

 

I giorni della settimana - أيَّامُ الأُسبوع - Lezione  --------   I giorni della settimana - Video

Valutazione attuale: 5 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella attiva
 

Indice articoli

 La particella ماذا

La particella ماذا che significa " che cosa" funge da complemento oggetto in una frase verbale.

Facciano qualche esempio:

  • ماذا تُريد؟ ------> che cosa vuoi?
  • ماذا اكَلْتَ في المطعم؟ ------> che cosa hai mangiato al ristorante?
  • ماذا شَرَحَ المُدَرِّس في الامس؟ -------> che cosa ha spiegato ieri l'insegnante ?

 

Esercitazione: Provate a tradurre in arabo le seguenti domande:

  • Che cosa ti piace mangiare?
  • Che cosa hai fatto?
  • Che cosa dice il prete a fine preghiera? Amen

La parola لِماذا

La parola لِماذا corrisponde in italiano al pronome interrogativo "perché", e come si vede scomponendo la parola che non è altro che" لِ + ماذا " , la lettera "لِ" in arabo si usa per l'annessione, il possesso e l'appartenenza, unita con ماذا che significa "che cosa" diventa perché. 

Ricordiamoci che in arabo la domanda si fa con لِماذا ma non si usa la stessa parola per la risposta, è un pò come in inglese. In arabo si risponde con لِأنَّ se il seguito è un pronome personale o un aggettivo o nome qualunque, oppure si risponde con لِ seguita dal مَصدَر.

Accedi per commentare

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download