١١– دروس في اللغة الايطالية للعرب - ضمائر الجمع المنفصلة      Il tuo nome in Arabo - Elisa      3.1.A- I Numeri ِArabi (le cifre) - ألأعداد      Il tuo nome in Arabo - Sara      I mesi dell'anno - أَشْهُرُ السَّنَة      3° Liv. #18 - Coniugazione del verbo radice nel caso singolare (io, tu, lui e lei)      # 05- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      Videocorso di arabo per principianti      ملخص الضمائر المنفصلة في اللغة الإيطالية و بعض النصائح      3° Liv. #16 - Il verbo al presente per lui, loro maschile e loro femminile      7.2.B.2.2 - Il verbo debole concavo - ألفِعل المُعْتَلُّ ألأجوَف       2° Liv. #13 - C. C. L. A. - Singolare, duale e plurale - dal vivo      Gli arabi e la scienza - Seconda Parte      Un verbo al giorno - سَأَلَ - Domandare      Esercizio 1.7 - Dettato arabo . ألإمــــــــلاء       Il tuo nome in Arabo - Lucia      ١– دروس في اللغة الايطالية للعرب       Esercizio 1.8 - Comporre le parole تَرْكيب ألكَلِمـــات      Una bellissima dispensa da scaricare - GRATIS      Il tuo nome in Arabo - Veruska      7.5- Un verbo al giorno - Playlist      2° Liv. #05 - C. C. L. A. - pronomi staccati, lui هو e loro (duale) هما, verbi al passato (duale)      6.15.A- Il maschile ed il femminile      Oman - عُمــــان      Il tuo nome in Arabo - Angela      Auguriiiiiiiiiiiii      Algeria - ألجزائر      Il tuo nome in Arabo - Susanna      #51-Corso CONTINUO di Arabo - La "shin " شين e la "ssad" صاد - inizio 2° semestre      Oggi è Mercoledì      4-1 Esercizio di traduzione e comprensione       3° Liv. #07 - Presente e passato per lui e per lei       23ª Lettera dell'alfabeto arabo - لام - Lām      L'Arabo Leggero #11 - Le vocali brevi      7.2.A.1. Il verbo integro sano - الفعل الصَّحيح السَّالِم      2° Liv. #34 - C. C. L.- Il verbo presente per io (m/f) e tu (m) - la preposizione لـِ (li)      6.09- Il complemento vocativo "ya ( يا )"      Oggi è domenica      7.3.A.3- L'imperativo -فِعلُ الأمر      Oggi è la festa dei lavoratori - عيد العُمَّال      4- Vocalizzazione delle lettere س ش ص ض       Il tuo nome in Arabo - Giovanna      Il tuo nome in Arabo - Gianni      3.1.D- Gli Altri Numeri (le cifre)       Esercizio 1.5 - Alfabeto e segni grafici      Esercizio 1.9 - Composizione e nomi lettere      # 02- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      :: Meraviglie del mondo arabo (Gruppo Facebook) - جمال و سحر الوطن العربي       2° Liv. #15 - C. C. L. A. - Preposizioni genitive      Oggi è Sabato     

  

  صَباحُ الخَير    Oggi è sabato e in arabo si dice ألسَّبْت  Buongiorno

 

I giorni della settimana - أيَّامُ الأُسبوع - Lezione  --------   I giorni della settimana - Video

Valutazione attuale: 5 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella attiva
 

Indice articoli

 

La particella  كَم

La parola  كَم Corrisponde alla parola "quanto, quanti" in italiano, e può essere seguita sia da verbo sia da un nome.

Ricordiamo che la parola كَم può anche essere usata come pronome esclamativo del tipo "Quanto ti amo!".

Vediamo degli esempi:

  • Quanti anni hai(quant'è la tua età)?-----> كَم عِمْرِكَ؟
  • Quanto è il prezzo di questo?-----> كَم سِعْرُ هذا ؟
  • Quante ore studi al giorno? ------> كَم ساعة تَدرُسُ في اليَوْم؟
  • Quanti giorni ti occorrono per riparare la macchina? ----->كَم يوم تَحتاج لِتصليح السَّيارة؟  

Esercitazione: Provate a tradurre le seguenti frasi e scrivetele sul vostro quaderno 5 volte:

  • Quanto tempo è trascorso?
  • Quante uova ci vogliono per fare questa torta? 
  • Quanto sei bella!
Accedi per commentare

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download