- Alfabeto italiano - الحروف الهجائية      Somalia - الصّومال      Gli arabi e la scienza - Prima parte      # 01- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      Buongiorno a tutti      Esercizio 2.1 - Conversazione - مُحادَثة      Il Dolce del Ramadan - Qatayef - القـَطــــايِف       7.1.A. Il verbo essenziale - الفِعْلُ ألمُجَرَّد       2-Video Live - Alfabeto arabo      #55-Corso CONTINUO di Arabo - Esercizi sulle lettere "khaà" خاء e " tthaà" ظاء e pronomi      I cinque sensi - ألحَواسُ الخَمْس      24ª lettera dell'alfabeto arabo - ميم - Mīm      Esercizio 3.3 - Preposizioni genitive (حروف الجر )      - I punti cardinali in video       2° Liv. #03 - il verbo radice, sinonimi e plurale fratto      Il tuo nome in Arabo - Lucia      Settimo ed ultimo gruppo di lettere ...      Oggi è Sabato      Libia - ليبيا      Perle di saggezza - Il tradimento      Il tuo nome in Arabo - Grazia      02- Come si scrive il verbo أكَلَ      Il tuo nome in Arabo - Corinna      Esercizio 5.1 - Il verbo - ألفِعل      2° Liv. #23 - C. C. L.- soggetto superfluo, lettera in comune e plurale femminile      Tutte le lettere dell'alfabeto con vocalizzazione      Bahrein - ألبحرين      2.2.3- Alef Maqsurah - ألِف مَقْصـورة      أبو الطيّب المتنبي - Bellissima poesia d'amore di Abu Ettaieb El Mutanabby      6.15.A- Il maschile ed il femminile      6.0.0- Tipi di parola in lingua araba - أقسام الكلمة      7.3.C.1- Il verbo trilittero - ألفِعل الثُّلاثي       L'asino di Ashaab - Racconti popolari e rarità dal mondo arabo      Il tuo nome in Arabo - Francesco      Il tuo nome in Arabo - Ilenia      Il tuo nome in Arabo - Erika      Buongiorno Amici - صَباحُ الخَير      8.3.1. La frase verbale in lingua arabo       Il Mare di Siracusa       Cercasi/Offresi insegnante di arabo      Vocalizziamo 1° schema - come vocalizzare correttamente      7.4.1. Il verbo in lingua araba - ألفِعْل في أللُّغة ألعَرَبيَّة - Prima parte      3.2.B- I Numerali Cardinali - da 11- 19      8.6.1. Aggettivi Qualificativi in lingua araba      2-Alfabeto Arabo #3 - Scrittura e pronuncia      Un verbo al giorno - سافَرَ - Viaggiare/Partire      Il tuo nome in Arabo - Carolina      Il tuo nome in Arabo - Susanna      L'Arabo Leggero #6      3- Vocalizzazione delle lettere د ذ ر ز     

Oggi è mercoledì, e in arabo si dice أليَوم هُوَ ألأرْبِعاء

     Vi auguro ore liete,  e in arabo si dice طابَت أوقاتُكُم

 I giorni della settimana - أيَّامُ الأُسبوع - Lezione  --------   I giorni della settimana - Video

Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 

Le preposizioni in lingua araba

Nella lingua araba esistono tre tipi di parole, il nome, il verbo e la particella che viene anche chiamata "lettera" come nello schema che segue:

la parolaIn questa lezione parliamo del terzo tipo della parola e cioè parliamo delle lettere "particelle" che sono definite nella grammatica araba cosi:

      Le lettere o particelle sono quelle pronunce o sillabe, che inserite in una frase, danno un significato e un senso ad essa, e dunque sono quelle parole che servono per costruire le frasi e che da sole non danno nessuna informazione. 

Ecco le definizione dei tipi di parola in lingua araba :

أولا ــ الاسم 
هو ما يدل على معنى في نفسه ، أي يدل على شيء بذاته 
ولا يقترن بدلالة على زمن معين

ثانيا ــ الفعل 
ما يدل على معنى في نفسه مقترنا بدلالة زمنية حاضرة أو ماضية أو مستقبلة 

ثالثا ــ الحرف
وهو ما لا يدل على شيء في ذاته ، بل لا يفهم منه معنى كامل إلا بوجوده مع غيره

Povate a tradurre sul vostro quadernone queste tre definizioni. Lo so che non è facile ma voi col passare del tempo, tornate a queste definizioni e provate ad abbellirle (mettete le vocali) finchè non saranno perfettamente complete.

Allora dedicandoci in questa lezioni alle particelle che sono tante, e di cui fanno parte le cosidette "lettere che tirano"

Esempio di particelle in generale sono: لا, لن, لم, من, الى, سوف, قد, لِ, e altre.

Le lettere che tirano, in generale, sono : 

مِن، إلىحتى، خلا، حاشا، عدا، في، عَن، عَلى

 اللام، الكاف، الباء، لعل، متى

مُذ، مُنذُ، رُبَّ، كي، او، تا

Come vedete sono tante, alcune poco usate e noi concentreremo la nostra attenzione su quelle in arancione. Le altre sono poco usate a poco conosciute, ma nei testi letterari e poetici le potete trovare.

Le particelle مِن، إلى ،في، عَن، عَلى sono delle parole isolate mentre (اللام(لِــ)، الكاف(كَــ)، الباء(بِــ  Sono prefisso e si attaccano alla parola che le segue. 

Cosa significano queste particelle e perchè tirano?

Per il segnificato vi do degli esempi che chiariscono il loro uso :

  • ذَهَبَ الطَّالِب مِنَ المَدرسةِ إلى البَيتِ ---- Lo studente è andato da scuola a casa.
  •  في الجَريدَةِ مَوضوعٌ يَتَكَلَّمُ عَن الدِّراسةِ في الخارِجِ ---- Nel giornale c'è un articolo (argomento) che parla dello studiare all'estero. 
  • لـِلبَيتِ بابٌ واحِد ---- La casa ha una sola porta. Attenzione questa particella prefisso, non vuole la alef dell'articolo e quindi viene eliminata.
  • جَميلَةٌ كــالفَراشةِ ---- Bella come una farfalla.
  • كَتَبتُ بـِــالقَلَمِ ----- Ho scritto con (utilizzando) la penna.

     Adesso osservate tutti i nomi che seguono queste particelle, cosa hanno in comune? guardate bene il finale di parole, l'avete capito? Sì è proprio cosi, tutte le parole che seguono le particelle in arancione hanno la kasrah come vocale finale delle parole, siamo , come si usa dire in italiano, siamo nel caso obliquo, 'non so sinceramente perchè viene chiamato cosi in italiano', comunque siamo nel caso della terza desinenza e cioè possiamo scrivere la regola:

REGOLA : Tutte le parole che seguono le particelle che tirano assumono la forma obliqua con la kasrah se sono determinati, tanwin kasrah se sono indeterminati.

      Ed accoci arrivati al significato di quete particelle che tirano. Nella grammatica arabo ci sono tre desinenze la fathah che "regge" , la dammah che "eleva" e la kasrah che "tira, trascina" le parole. Sono molto importanti queste desinenze perchè rispettano la sintassi e definiscono in modo univoco la funzione che assume la parola nel "LA BILANCIA DI CONIUGAZIONE", in arabo si dice " ميزانُ الصَّرف ". 

      Per quanto riguarda le lettere che tirano è come se tirassero le parole che le seguono verso il basso, come la kasrak che si trova sotto le lettere e comunque sotto qualcosa e tende a tirare ciò che la segue. In arabo si dice " حَرف جَرّ " e la parola " جَرَّ " significa proprio "tirare".

Io spero di avervi parlato e spiegato in modo semplice di queste famose "lettere che tirano" e che vi sia utile questa mia lezione, è stata una bella lezione, spero che piaccia anche a voi, e per renderla ancora più piacevole vi assegno i seguenti compiti :

  • Scrivere 5 frasi utilizzando la particella في
  • Scrivere 5 frasi che contengono almeno due delle particelle.
  • Rpetere a voce alta per 10 volte e per 5 momenti diversi della giornata tutte le particelle importanti che abbiamo studiato.

Se volete potete discutere nel forum e farmi vedere i compiti, o anche nel gruppo la bella lingua, ma ricordate che nel sito resta a disposizione di tutti e per sempre. 

Vi auguro buon lavoro e alla prossima.

lettere che tirano

 

 

Accedi per commentare

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download