المذكر و المؤنث      3° Liv. #09 - esercitazione sui sinonimi e contrari       Chiara legge un dialogo ...      Test di dettato di lingua araba      26ª Lettera dell'alfabeto arabo - هاء - Hā´      ضمائر المتكلم في اللغة الإيطالية - ألمؤنَّث       L'Arabo Leggero #3      Il tuo nome in Arabo - Giulia      الحروف المركبة المكونة من حرفين - I Digrammi      ٢– دروس في اللغة الايطالية للعرب       3° Liv. #12 - Quale interrogativo mettere? molto utile per tutti      7.1. Struttura del Verbo Arabo      8.4. Stato costrutto - مُضاف و مُضاف إلَيْه      23ª Lettera dell'alfabeto arabo - لام - Lām      1- Vocalizzazione delle lettere ب ت ث      8.3.2. Negare la frase verbale      2° Liv. #35 - C. C. L.- Pronomi interrogativi (dove, che cosa e chi) - Pronomi suffissi      Le più belle parole - di Nazim Hikmet (video)      La filosofia araba      Il tuo nome in Arabo - Antonio      Lotteria della Liberazione      2° Liv. #06 - C. C. L. A. - Nomi (duale e plurale sano) - Esercizi dal vivo      #02-Corso CONTINUO di lingua araba - Alfabeto scrittura e pronuncia       L'Arabo Leggero - Playlist      Lezioni online via skype. Hai più di 1000 punti credito? leggi sotto...      7.4.3. Il verbo in lingua araba - ألفِعْل في أللُّغة ألعَرَبيَّة - Terza parte      Il tuo nome in Arabo - Donata      6.03- Lettere Lunari - Lam Lunare      2.4.1- Vocali Brevi - حَرَكات      19ª Lettera dell'alfabeto arabo - غَيْن - Ghayn      ١٤– دروس في اللغة الايطالية - الاسماء المذكر - المؤنث - المفرد - الجمع– ثلاثة انواع - حرف ال جي      3° Liv. #26 - Espressioni di meraviglia in lingua araba      Un verbo al giorno - تَرَكَ - Lasciare      #09-Corso CONTINUO di lingua araba - Lettere solari       7.2.B.3 - Il verbo Difettivo      #27-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "Faà" فاء - e "tanuin dammah"      #01-Prepararsi al corso Consigli per studiare la lingua araba - Lezioni di arabo       Esercizio 1.2 - Alfabeto e altri segni grafici      Le lettere che non legano dopo sono 6      Alfabeto Italiano -video- ألحُروف ألهِجائيَّة ألإيطالية      6.13- Le lettere che tirano - حُـــــروفُ الجَـــــرّ - Le preposizioni in lingua araba      2° Liv. #30 - C. C. L.- il verbo al presente per loro(m e f) - Numerali ordinali maschili      # 09- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      Un verbo al giorno - دَفَعَ - Pagare e Spingere      Esercizio 3.5 Traduzione e scrittura      L'Arabo Leggero #7      6.07- Le Congiunzioni Coordinanti      Lettura di una testo da uno studente . .. con correzione      3.1.D- Gli Altri Numeri (le cifre)       6-Il maschile e il femminile - Parte III     

 Oggi è domenica, e in arabo si dice أليَوم هُوَ الأحَد 🕊🎊

Io vi auguro ore liete, in arabo si dice طابَت أوقاتُكُم

I giorni della settimana - أيَّامُ الأُسبوع - Lezione  --------   I giorni della settimana - Video

Valutazione attuale: 4 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella inattiva
 

   Nelle frasi che esprimono l’idea di possesso o appartenenza, l’arabo non usa un verbo come fa l’italiano, ma usa una delle seguenti preposizioni:

  • presso عِنْدَ
  • con مَعَ
  • a / di / per : لِـ أو لـَ (prefisso)
  • La preposizione عِنْدَ si riferisce ad un essere umano.

Esempio 1 :

Hai figli? ----> هَل عِنْدَكَ أولاد؟  • La preposizione مَعَ  esprime l’idea di “avere con se”

Esempio 2 :

Vengo con te Dario? ----> يا داريو هَل أذهَبُ مَعَـكَ

  • La preposizione  لِـ أو لَـ  si usa con tutto e corrisponde alle preposizioni “di e per” in italiano

Altri esempi :                 

لِي -------> mio ;  لـَكَ -------> tuo ;   لِلسيارة ---> per la macchina

Accedi per commentare

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download