الحروف المركبة المكونة من حرفين - I Digrammi      2-Le vocali Lunghe       2.5.1- Altri Segni Grafici      Il tuo nome in Arabo - Aldo      2-Le vocali brevi      # 03- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      7.2.A.3 - Il verbo contratto - ألفعل المُضَعَّف       7.1.A. Il verbo essenziale - الفِعْلُ ألمُجَرَّد       Il tuo nome in Arabo - Daniela      3° Liv. #07 - Presente e passato per lui e per lei       إبن حَمديس الصِّقلّي - Poesia di Ibn Hamdis Assiqilly - Amata Sicilia      Sudan - ألسودان      2° Liv. #12 - C. C. L. A. - Soluzione verifica e avverbi di luogo      Il tuo nome in Arabo - Patrizio      Il tuo nome in Arabo - Sofia      7.4.2. Il verbo in lingua araba - ألفِعْل في أللُّغة ألعَرَبيَّة - Seconda parte      I mesi dell'anno - أَشْهُرُ السَّنَة      #10-Corso CONTINUO di lingua araba - Ripasso segni grafici       Partiamo da zero II       I Pronomi      Oggi è Sabato      Un verbo al giorno - دَفَعَ - Pagare e Spingere      2.3.4.2-Vocali lunghe e brevi - Parte II      Il tuo nome in Arabo - Massimo      Arabia Saudita - ألسُّعوديَّة      Egitto - مِصر      ١٢– دروس في اللغة الايطالية للعرب - بعض التمارين على الافعال      # 05- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      8.6.5. Aggettivi Qualificativi in lingua araba      Giordania - ألأُردُن      Quinto gruppo di lettere ...       5ª Lettera dell'alfabeto arabo - جيم - Jīm      Alfabeto Italiano -video- ألحُروف ألهِجائيَّة ألإيطالية      Vedi, ascolta, scrivi e traduci - 4 - Parenti Stretti      ألضمائرالمنفصلة للمخاطب في اللغة الايطالية - المذكر و المؤنث      7.2.B.3 - Il verbo Difettivo      #25-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "nun" e sukun - applicazioni      #62- Riassunto 1° Liv. - Alfabeto arabo      Il tuo nome in Arabo - Lucia      1- Vocalizzazione delle lettere ب ت ث      Corso CONTINUO di lingua araba - anche online      ١٤– دروس في اللغة الايطالية - الاسماء المذكر - المؤنث - المفرد - الجمع– ثلاثة انواع - حرف ال جي      #47-Corso CONTINUO di Arabo - La lettera "taà" e la "taà marbuta" dal vivo      2° Liv. #25 - C. C. L.- Il presente per il plurale(m/f) - Frasi di cortesia      I versi degli animali - أسماء أصوات الحيوانات      Seguiteci anche su smartphone e tablet. ..      Perle di saggezza - Il giudizio      7.5- Un verbo al giorno - Playlist      Il tuo nome in Arabo - Desirée      4.1- Regole Per la Scrittura     

Valutazione attuale: 5 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella attiva
 

Indice articoli

Il vocativo - المُنَادَى

   In lingua araba, per chiamare una persona si usano delle particelle, che precedono il nome, la più usata è la ya ( يا ) e viene chiamata "lettera di chiamata", in arabo " حَرْفُ نِداءٍ " mentre il nome chiamato viene detto in arabo "al munada (il chiamato)" --- "المُنَادَى".

 Per chiamare giuseppe dico:  ya giuseppe ----- يَا يوسُفُ e per chiamare Laura dico:  ya Laura ------- يا لاورا

e cosi via.

Impropriamente, la particella ya (ia), può essere usata  anche per nomi di animali, cose o aggettivi,  applicati a persone ad esempio si dice ُيا بَطَل ( O campione) o ُيا حِمار (asino).

Diciamo che la particella يا è la più usata nel linguaggio comune, ma esistono altre particelle vocative, che si trovano spesso nei testi letterari, poesie e di saggistica.

Per chi studia l'arabo da poco è più che sufficiente conoscere questa particella ( يا ), per chi vuole addentrarsi e scoprire altre meraviglie della lingua araba, leggere poesie, saggistica e trattati di letteratura araba, allora è importante conoscere le altre lettere vocative, che ognuna delle quali rappresenta uno stato d'animo, una situazione o altro.

Un altro complemento vocativo molto usato nei discorsi, comizi e nel corano è أيُّها per il maschile e أيَّتُها per il femminile.

Esempi: أيُّها المُدَرِّس (oh insegnante) , أيَّتُها السَّيِّدة (oh signora). Queste due particelle possono essere procedute anche da يا come ad esempio  يا أيُّها البائِع, ماذا تبيع؟ (Oh venditore, cosa vendi?)

Le altre particelle vocative sono :  أيا ـ هيا ـ أي ـ الهمزة ـ وآ ـ وا .

Accedi per commentare

Le lezioni più seguite

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download