السَّلامُ عَلَيْكُم و رَحْمَةُ اللهِ و بَرَكاتُة

I tre tipi di verbo integro sono :

  1. Il verbo integro sano;
  2. Il verbo integro hamzato;
  3. Il verbo integro contratto.

Si definisce "Verbo hamzato" un verbo che tra le sue radicali esiste una hamzah, la hamzah può essere iniziale, mediana e finale. Ricordiamo che la hamzah è una consonante molto importante nella lingua araba e corrisponde all'interruzione di voce, (approfittate di questa lezione per andare a rivedere la lezione sulla hamzah, la sua pronuncia e la sua collocazione all'interno della parola).

Come vi dicevo la hamzah in un verbo hamzato può presentarsi :

  1. All'inizio del verbo (la فاء del verbo è una hamzah), ad esempio i verbi  : أَخَذَ, أَمَرَ, أَذِنَ, أَكَلَ
  2. Al centro del verbo (la عين del verbo è una hamzah), ad esempio : سَأَلَ, سَأَمَ, دَأَبَ, جَأَرَ 
  3. Alla fine del verbo (la لام del verbo è una hamzah) , ad esempio : مَلَأَ, جَرَأَ, قَرَأَ, لَجَأَ

Vediamo adesso come si comportano questi verbi nel presente ( ألمُضارِع ) e nell'imperativo ( ألأمْر )

- I verbi con la hamzah iniziale, nella coniugazione al "presente" ( ألمُضارِع ), conservano la hamzah come : َأَمَرَ - يَأمُرُ, أَخَذَ-يأخُذُ, أَكَلَ-يأكُلُ , solo nel caso del presente di prima persona singolare, come sapete in questo caso si aggiunge una alef hamzah all'inizio del verbo come in كَتَبَ-أَكتُبُ , e quindi nel nostro caso con un verbo hamzato all'inizio per la forma al presente ci troviamo con due hamzah consecutive ( una è quella del verbo originale e l'altra dovuta alla forma del presente), in questo caso le due hamzah consecutive (أأ) si trasformano in una alef maddah (آ) ad esemio أكَلَ al presente per la prima persona singolare diventa آكُلُ.

 Per l'imperativo ( ألأمْر ) la hamzah non cade tranne per i verbi : أكَلَ, أَخَذَ, أمَرَ i cui imperativi sono كُل, خُذ, مُر e come vedete qui la hamzah in questi verbi cade, ciò non è vero se il verbo non è a inizio frase come ad esempio : إذْهَب و أمُر che significa in italiano "va e ordina".

I verbi con la hamzah mediana, nella coniugazione al "presente" ( ألمُضارِع ), conservano la hamzah come : سَأَلَ-يَسْاَل, رَأَفَ-يَرْأَف.

Per l'imperativo la hamzah non si elimina come : رَأَفَ - إرْأَف e دّأَبَ - إدْأَب taranne per il verbo سَأَلَ dove nell'imperativo cade la hamzah e diventa : سَأَلَ - سَل  ma solo se il verbo è iniziale, se il verbo è preceduto da una particella ad esempio فَ la hamzah non si toglie come : سَأَلَ - سَل - فاسْأَل.

I verbi con la hamzah finale, conservano la hamzah sia nel "presente" ( ألمُضارِع ) sia nell'imperativo ( ألأمْر ) come : لَجَأَ-يَلْجَأُ-إلجَأ e poi anocra قَرَأَ-يَقْرَأُ- إقْرَأ.

 Nelle tabelle seguenti trovate le varie coniugazioni di verbi come esempio 

تصريف الفعل المهموز اللام (قرأ):

الضمائر

الماضي

المضارع

الأمر

المفرد

أنا

أنتَ

أنتِ

هو

هي

قرأتُ

قرأتَ

قرأتِ

قرأ

قرأتْ

أقرأ

تقرأ

تقرئين

يقرأ

تقرأ

 ...

اقرأ

اقرئي

 ...

 ...

المثنى

نحن

أنتما

هما

هما

قرأْنا

قرأتما

قرآ

قرأتا

نقرأ

تقرآن

يقرآن

تقرآن

 ...

اقرآ

 ...

... 

الجمع

نحن

أنتم

أنتن

هم

هن

قرأنا

قرأتم

قرأتن

قرأوا

قرأن

نقرأ

تقرأون

تقرأن

يقرأون

يقرأن

 ...

اقرأوا

اقرأن

 ...

 ...

تصريف الفعل المهموز اللام (جاء):

الضمائر

الماضي

المضارع

الأمر

المفرد

أنا

أنتَ

أنتِ

هو

هي

جئتُ

جئتَ

جئتِ

جاء

جاءتْ

أجيء

نجيء

تجيئين

يجيء

تجيء

 ...

جىء

جيئي

 ...

 ...

المثنى

نحن

أنتما

هما

هما

جئنا

جئتما

جاءا

جاءتا

نجيء

تجيئان

يجيئان

تجيئان

... 

جيئا

... 

... 

الجمع

نحن

أنتم

أنتن

هم

هن

جئنا

جئتم

جئتن

جاؤوا

جئن

نجيء

تجيئون

تجئن

يجيئون

يجئن

 ...

جيئوا

جئن

...  

 ...

la parola

 

 

 

 

 

Frasi e Proverbi

 

 

 

 

Il tuo nome in arabo