السَّلامُ عَلَيْكُم و رَحْمَةُ اللهِ و بَرَكاتُه

أهلاً و سَهلاً بِكُم قي موقِعِكُم المُفَضَّل لِدِراسةِ اللغة ِالعربية

Benvenuti nel vostro sito preferito per lo studio della lingua araba

    I verbi deboli in lingua araba ( ألأفعال المُعتَلَّة في اللُّغةِ العَرَبيَّة ) sono di quattro tipi e dipendono dalla posizione e dal numero di vocali presenti nel verbo.

    Abbiamo parlato nelle lezioni precedenti dei tipi del verbo integro, e abbiamo detto che è un verbo composto da lettere tutte sane (consonanti), integre, non malate, si proprio cosi non malate, e quali sono queste lettere malate, e perchè sono cosi malate? le tre lettere malate sono le tre vocali lunghe, la alef. la uau e al ia ( الِف, واو, ياء ) e sono malate perchè, come ho detto in altre occasioni, rappresentano i lamenti di chi non sta bene, ma grammaticalmente noi diciamo che i verbi deboli sono detti cosi, perchè sono verbi, che cambiano forma nei vari modi, dal passato al presente e all'imperativo, possono vedersi trasformate queste vocali e addirittura perderle.

Si dice "verbo debole" in lingua araba un verbo base, di prima forma, che tra le sue radicali ha una o più vocali lunghe. I verbi deboli in funzione della posizione e del numero di vocali lunghe si dividono in:

  1. Verbo debole simile (assimilato), in arabo مِثال che significa appunto "simile, esempio" perchè assomiglia al verbo sano nella sua coniugazione, la sua caratteristica principale è quella di avere come prima radicale una vocale lunga. 
  2. Verbo debole concavo, in arabo أجوف che significa "vuoto dentro" appunto per la presenza di una vocale nel mezzo.
  3. Verbo debole difettivo, in arabo si dice ناقِص che significa "che gli manca qualcosa", è un verbo che presenta come radicale finale una vocale lunga;
  4. Verbo debole con due vocali.

Per dire se un verbo è debole, è molto importante ricordare che:

  • Si deve sempre fare riferimento al verbo radice corrispondente al passato الماضي della terza persona singolare maschile.
  • Si devono eliminare tutte le lettere aggiunte al verbo radice per ottenere le varie forme del verbo prima, seconda ecc..

Queste regole di sopra sono obbligatorie, quando si deve determinare il tipo del verbo, e quando non conosciamo il verbo, e dobbiamo andare a cercare il suo significato nel vocabolario, e quindi mi raccomando tenetele sempre a mente.

Il verbo debole simile - ألفِعل المُعْتَلُّ المِثال 

      Il primo tipo del verbo debole è il verbo debole simile, esso ha come prima radicale una vocale lunga, ma quanti sono le vocali lunghe in arabo? sono tre, e quali sono ? sono la "Alef", la "uau" e la "ia" ا, و, ي .

      Nel nostro caso il verbo può avere la واو oppure la ياء come lettera iniziale, e la "alef- ا" ? Ecco la Alef non può essere conisderata come vocale lunga a inizio verbo perchè come abbiamo detto in altre lezioni la "alef" iniziale è sempre una hamzah e quindi si ricade nel verbo hamzato e non debole, ok? niente alef come lettera iniziale nel verbo debole.

Non esiste la "alef (alif) - ألِف" in posizione iniziale in una parola araba, esiste la "alef-hamzah".

Ci restano le due vocali lunghe واو e ياء.

1- verbo debole simile con la واو 

Esempi : وَعَدَ ( promettere) , وَجَدَ ( trovare) , وَلدَ ( generare- procreare ) , وَسَعَ ( allargarsi-estendersi )

2- verbo debole simile con la ياء 

Esempi : يَبِسَ ( indurirsi ) , يَنَعَ ( maturare, si riferisce al raccolto ) ,  يَتِمَ ( restare orfani) , يَئِسَ ( disperarsi )

 إسناد الفعل المعتل الأول " المثال " (come viene sostenuto il verbo quando è attaccato con i pronomi)

الفعل

الضمائر

تاء الفاعل

نا الفاعلين

ألف الاثنين

واو الجماعة

ياء المخاطبة 

نون النسوة

ما يطرأ على الفعل من تغيير

وَجَدَ

وجدت

وجدنا

وجدا

وجدوا

-

وجدن

لم يطرأ عليه تغيير

يَجِدُ

-

-

يجدان

يجدون

تجدين

يجدن

حذف حرف العلة من المضارع

جِد

-

-

جدا

جدوا

جدي

جدن

حذف حرف العلة من الأمر

وَهِمَ

وهمت

وهمنا

وهما

وهموا

-

وهمن

لم يطرأ عليه تغيير

يَوْهَمُ

-

-

يوهمان

يوهمون

توهمين

يوهمن

لم يحذف منه شيء

اوهم

-

-

اوهما

اوهموا

اوهمي

اوهمن

لم يحذف منه شيء

وَسُمَ

وسمت

وسمنا

وسما

وسموا

-

وسمن

لم يطرأ عليه تغيير

يَوْسُمُ

-

-

يوسمان

يوسمون

توسمين

يوسمن

لم يحذف منه شيء

اوسم

-

-

اوسما

اوسموا

اوسمي

اوسمن

لم يحذف منه شيء

يَفَعَ

يفعت

يفعنا

يفعا

يفعوا

-

يفعن

لم يطرأ عليه تغيير

يَيْفَعُ

-

-

ييفعان

ييفعون

تيفعين

ييفعن

لم يحذف منه شيء

ايفع

-

-

ايفعا

ايفعوا

ايفعى

ايفعن

لم يحذف منه شيء

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download