2° Liv. #05 - C. C. L. A. - pronomi staccati, lui هو e loro (duale) هما, verbi al passato (duale)      6.15- Maschile e Femminile      Tutti i risultati      ١٢– دروس في اللغة الايطالية للعرب - بعض التمارين على الافعال      Esercizio 3.3 - Preposizioni genitive (حروف الجر )      Ascolta e ripeti      Aggiunti nuovi files in Libreria - 3° gruppo      - Alfabeto italiano - الحروف الهجائية      Il tuo nome in Arabo - Samanta      Esercizio 1.5 - Alfabeto e segni grafici      2-Alfabeto Arabo #3 - Scrittura e pronuncia      Esercizio 1.6 - Dettato arabo . ألإمــــــــلاء       Il tuo nome in Arabo - Valeria      17ª Lettera dell'alfabeto arabo - ظاء - Ẓā´      #31-Corso CONTINUO di lingua araba - la "hamzah" هَمزَة      2.5.2- Sukun - سُكون      Buona notte dalla vostra amica, la lingua araba!      Le quattro stagioni - ألفُصـــول ألأرْبَــعَة      Kuwait - ألكُوَيت      24ª lettera dell'alfabeto arabo - ميم - Mīm      #05-Corso CONTINUO di lingua araba - Vocali lunghe e brevi - II Parte       3° Liv. #18 - Coniugazione del verbo radice nel caso singolare (io, tu, lui e lei)      Il tuo nome in Arabo - Manuela      Oggi è Sabato      2° Liv. #26 - Esercitazioni su l'articolo, singolare e plurale e i verbi       Sesto gruppo di lettere ...       Il tuo nome in Arabo - Filippo      #61-Corso CONTINUO di Arabo - la lettera "Haà" هاء ultima lettera dell'alfabeto      #57-Corso CONTINUO di Arabo - le lettere "thal" ذال e " dhad" ضاد e nuove parole      2- Vocalizzazione delle lettere ج ح خ      Galleria Frasi Utili      Buone vacanze a tutti.      ١٠– دروس في اللغة الايطالية للعرب - ألأعداد - ألأرقام      Nizar Qabbani - نِـزار قَــبَّــاني       Esercizio 6.2 - Calligrafia-Vocalizzazione-Traduzione      2.3.4.3 -Vocali lunghe e brevi - Parte III      #27-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "Faà" فاء - e "tanuin dammah"      Il tuo nome in Arabo - Desirée      #17-Corso CONTINUO di lingua araba per tutti. Si riparte con qualche consiglio!      3° Liv. #08 - Prova di dettato sbirciato       ١٤– دروس في اللغة الايطالية - الاسماء المذكر - المؤنث - المفرد - الجمع– ثلاثة انواع - حرف ال جي      Navigare col cellulare è più bello!      Yemen - أليَمَن      I mesi dell'anno - أَشْهُرُ السَّنَة      Esercizio 1.4 - Alfabeto e segni grafici      Il tuo nome in Arabo - Barbara      Un verbo al giorno - قَـبَّـلَ - Baciare      Un verbo al giorno - شَرِبَ - Bere      #63-Corso CONTINUO di Arabo - Riassunto 1° Liv. - vocali e segni grafici e le altre lettere      8.6.3. Aggettivi Qualificativi in lingua araba     

Valutazione attuale: 4 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella inattiva
 

I giorni della settimana - أيَّامُ الأُسبوع

    In questa lezione andiamo ad imparare come si dicono i giorni della settimana nella lingua araba.

Ricordiamo che nella maggior parte dei paesi arabi il giorno di festa settimanale è il venerdì, e quindi la settimana comincia con il sabato. Credo che a questo punto dovremmo sapere leggere le parole arabe se sono ben movimentate, e quindi qui io cerco di tradurre, non parola per parola, ma frase per frase, cosi imparate a tradurre le frasi o il senso della frase o, se volete, il corrispondente in italiano alla frase. Questo è molto importante perchè, come avrete notato ed imparato, non sempre bisogna tradurre parola per parola, ma tradurre il senso della frase.

 الأسبوع سبعة أيام هي : La settimana è sette giorni e sono

يَوْمُ السَّبْتِ وَ الأَحَدِ ََوَ الاثْنَيْنِ وَ الثُّلاَثَاءِ وَ الأَرْبِعَاءِ وَ الْخَمِيسِ وَ الْجُمُعَةِ .

Il sabato e la domenica e il lunedì e il martedì e il mercoledì e il giovedì e il venerdì

 In araba si usa dire" il giorno del sabato" e non semplicemente "il sabato". 

Adesso proviamo a leggere le seguenti frasi in arabo, e se ci sono delle parole che non conosciamo le cerchiamo nel vocabolario: Provate anche a sostituire i puntini nelle frasi successive con le parole adatte.

نَحْنُ نَذْهَبُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ خَمْسَةَ أَيَّامٍ فِي الأُسْبُوع .

.Noi andiamo a scuola cinque giorni alla settimana


نَقْرَأُ وَنَكْتُبُ وَنَرْسُمُ وَنَلْعَبُ .

.Leggiamo e scriviamo e disegniamo e giochiamo


 عَدَدُ أَيَّامِ الأُسْبُوعِ .... أَيَّامِ .

I giorni della settimana sono ...... giorni.


أَوَّلُ أَيَّامِ الأُسْبوُعِ هُوَ يَوْمُ ....

Il primo giorno della settimana è ........


آخِرُ أَيَّامِ الأُسْبُوعِ هُوَ يَوْمُ....

L'ultimo giorno della settimana è .......


أَمْسِ يَوْمُ الاثْنَيْنِ وَالْيَومُ هُوُ .... وَغَداً يَوْمُ .... وَبَعْدَ غَدٍ يَومُ  ....

Ieri era Lunedì e oggi è ...... e domani è ....... e dopo domani è ..... Segui questi video

- I giorni della settimana

2° Liv. #10 - C. C. L. A. - i giorni della settimana e altro - esercizio - dal vivo


giorni settimana

 

Accedi per commentare

Le lezioni più seguite

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download