٢– دروس في اللغة الايطالية للعرب       #06-Corso CONTINUO di lingua araba - Vocali lunghe e brevi - III Parte       Esercizio 1.11 - Comporre le parole تَرْكيب ألكَلِمــــات      Perle di saggezza - La pazienza      Il tuo nome in Arabo - Francesco      4- Vocalizzazione delle lettere س ش ص ض       1° Fascicolo - io e la mia famiglia      Differenza di pronuncia tra le lettere خاء e كاف       Il tuo nome in Arabo - Massimo      #19- La lettera " mim ميم "      Un verbo al giorno - فَهِمَ - Capire      #21-Corso CONTINUO di lingua araba - esercitazione sulla "mim"      3.4.5- I Numeri Maschili e Femminili      Lettura di un testo - La pioggia è un dono      Esercizio 1.1 - Alfabeto e vocali      Oman - عُمــــان      Playlist - 1° Livello - corso di lingua araba - Iscrivetevi al mio canale      Art. + letti      7.1.A. Il verbo essenziale - الفِعْلُ ألمُجَرَّد       Parti del corpo - أجزاء الجسم      2° Liv. #22 - C. C. L.- Verbi al passato(lui/loro(m))-Duale femminile      4° fascicolo - Collana fascicoli illustrati - Lettura e pronuncia - (Vigili del fuoco e soccorso)      Lettura di una testo da uno studente . .. con correzione      Esercizio 2.1 - Conversazione - مُحادَثة      14ª Lettera dell'alfabeto arabo - صاد - Ṣad      2° Liv. #31 - C. C. L.- Negazione del verbo con la particella "la" لا - "ta marbutah" ـة       #05-Corso CONTINUO di lingua araba - Vocali lunghe e brevi - II Parte       2.2.6- La Hamzah - ألهَمْزَة      Il tuo nome in Arabo - Manuela      7.2.A.3 - Il verbo integro contratto (geminato) - الفعل الصَّحيح ألمُضّعَّف       ١١– دروس في اللغة الايطالية للعرب - ضمائر الجمع المنفصلة      3° Liv. #18 - Coniugazione del verbo radice nel caso singolare (io, tu, lui e lei)      Esercizio 1.6 - Dettato arabo . ألإمــــــــلاء       Lotteria del 1° giugno 2015      Lotteria del 1° luglio 2017      Il tuo nome in Arabo - Federica      Oggi è la festa dei lavoratori - عيد العُمَّال      Le lettere che non legano dopo sono 6      Giornata Mondiale della Lingua Araba -18 Dicembre       2- Vocalizzazione delle lettere ج ح خ      2.1.0- Alfabeto Arabo - ألحُروف ألهِجائيَّة      Il tuo nome in Arabo - Tommaso      6.12- Pronomi Interrogativi      Vocalizziamo 1° schema - come vocalizzare correttamente      Auguriiiiiiiiiiiii      7.3.C.2- أَلْفِعْلُ الرُّباعي - Il verbo quadrilittero      3.4.1- I Numeri Arabi      Kuwait - ألكُوَيت      Le Quattrine di Khayyam - رُباعِيّات الخَيّام      8-Kana e sorelle (Parte 2) - كان و أخَواتُها      
Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 

        In questa lezione andiamo a studiare i punti cardinali e gli orientamenti in lingua araba. Per prima cosa andiamo a studiare ed imparare i punti cardinali in arabo, e sono :

  • Il nord ----- ألشَّمال
  • Il sud ------- ألجنوب
  • L'est --------- ألشَّرق
  • L'ovest ------ ألغَرب

       Nella tabella seguente trovate delle frasi che parlano dei punti cardinali, non voglio farvi la traduzione letteraria delle frasi, ma cercherò di darvi la traduzione del senso delle frasi, cioè non tradurrò parola per parola le frasi ma vi dorò il senso, e come si direbbero in italiano, questo vi aiuta molto a formare da soli le frasi in arabo, esprimendo il significato e non traducendo parola per parola.

        Provate a copiare le frasi sul vostro quaderno, prendete tutte le parole e cercate di scrivere, significato, tipo di parola (nome, verbo, particella), il numero (singolare, duale e plurale), il genere (maschile e femminile). Se trovate dei problemi nella comprensione e traduzione, potete sempre postare sul forum per delucidazioni o chiarimenti.I punti cardinali : L'est e l'ovest e il nord e il sud  

 الجِهَاتُ الأَرْبَعُ الشَّرْقُ وَ الغَرْبُ وَ الشِّمَالُ وَ الجَنُوبُ 

 Il punto (il verso) dove albeggia o dove nasce il sole è l'est   الجِهَةُ التي تُشْرِقُ مِنها الشَّمسُ هِيَ الشَّرقُ
 Il punto (il verso) dove tramonta (si assenta) il sole è l'ovest   الجِهَةُ التي تَغِيبُُ (تَغْرُبُ ) فِيها الشَّمسُ هِيَ الغَرْبُ
 Mettiti in piedi la mattina e guarda verso il sole  قِفْ في الصْباحِ وَوَجْهُكَ صَوبَ الشَّمسِ
E poi allunga le braccia, la tua faccia sarà verso l'est e la schiena verso l'ovest  ثُمَّ مُدَّ ذِراعَيكَ فَيَكُونُ وَجْهُكَ باتِّجاهِ الشَّرْقِ وَظهْرُكَ باتجاهِ الغَرْبِ
La tua mano destra indicherà il sud e la mano sinistra il nord.  وَتُشيرُ يَدُكَ اليُمْنَى إِلى جِهَةِ الجنُوب وَيَدُكَ اليُسْرى إِلى جِهَةِ الشَّمالِ.
 Quando esce (nasce) il sole comincia il giorno.  عِنْدَما تُشْرِقُ الشَّمْسُ يَبْدَأُ النّهار .
E quando tramonta il sole comincia la notte. وعِنْدَما تَغِيبُ الشَّمْسُ يبدأُ اللّيْلُ .

 

Vediamo adesso come ci si può orientare anche nelle strade e nelle indicazione :

Allora come potete notare in una delle frasi parla delle mano, quale frase? 

Ok bravi, in questa frase :    وَتُشيرُ يَدُكً اليُمْنَى إِلى جِهَةِ الجنُوب وَيَدُكَ اليُسْرى إِلى جِهَةِ الشَّمالِ

Vediamo cosa vuole dire questa frase:

" وَ " è la congiunzione "e", "تُشيرُ" significa "indica", "يَدُكَ" significa "la tua mano" e questo lo sapete già, "اليُمْنَى" significa "la destra", "إِلى" significa "a", "جِهَةِ" significa "verso, direzione, orientamento", "الجنُوب" significa "il sud", Completate voi la traduzione...

Allora dicevo per orientarsi si usano le seguenti parole :

"يَمين و يَسار "  significa "destra e sinistra"

" أمام و خَلف " significa "davanti e dietro"

" فَوق و تَحت " significa "sopra(su) e sotto(giù)

مُنعَطَف " significa "curva"

" ساحة أو مَيدان " significa piazza o largo

" شارِع أو طَريق " significa "via o strada"

Adesso potete continuare voi provando ad indicare dove si trova piazza repubblica partendo dalla stazione termini a Roma, o qualunque posto volete.

 

Accedi per commentare

Le lezioni più seguite

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download