٨– دروس في اللغة الايطالية للعرب - أيّام الأُسبوع - بالصوت و الصورة      3.4.5- I Numeri Maschili e Femminili      Il tuo nome in Arabo - Marina      3.2.B- I Numerali Cardinali - da 11- 19      2.2.1- Alef maddah - آ ) - ألِف مَدَّة )      ضمائر الغائب في اللغة الايطالية       2.2.6- La Hamzah - ألهَمْزَة      4.1- Regole Per la Scrittura      7.3.B.3- Il futuro - ألمُسْتَقْبَل      Verifica di dettato arabo 2      Il tuo nome in Arabo - Patrizio      6-Il singolare, duale e plurale - Parte IV      Parti del corpo - أجزاء الجسم      Il tuo nome in Arabo - Veruska      7.1. Struttura del Verbo Arabo      3ª Lettera dell'alfabeto arabo - تاء - Tā´      3° Liv. #09 - esercitazione sui sinonimi e contrari       Guarda e leggi - Italia (video)      Aggiunti nuovi files in Libreria - 2° gruppo      Perle di saggezza - La fretta      Il tuo nome in Arabo - Filippo      Perle di saggezza - Affidabilità      8.6.5. Aggettivi Qualificativi in lingua araba      3° Liv. #24 - Alcuni avverbi di luogo in lingua araba      7.4.2. Il verbo in lingua araba - ألفِعْل في أللُّغة ألعَرَبيَّة - Seconda parte      7.5- Un verbo al giorno - Playlist      Tutte le lettere dell'alfabeto con vocalizzazione      L'Arabo Leggero #5      3° Liv. #30 - Lettura, comprensione ed esercizi - terza parte      Lettura di una testo da uno studente . .. con correzione      ضمائر الغائب في اللغة الايطالية      ألضمائرالمنفصلة للمخاطب في اللغة الايطالية - المذكر و المؤنث      Buone vacanze a tutti.      Gli arabi e la scienza - Prima parte      3° Liv. #20 - Alcune informazioni su di me (nome, classe, insegnante ecc..)      الحروف المركبة المكونة من حرفين - I Digrammi      Al-Farabi - الفارابي‎ - Scienziati Arabi      Il tuo nome in Arabo - Simone      6-1 Esercizio di vocalizzazione       2.1.4- Le lettere dell'alfabeto e i loro nomi completi      2° Liv. #17 - C. C. L. A. - iniz. 2° semestre - Esercitazioni (articolo, plurale)      Perle di saggezza - Il tradimento      8.6.4. Aggettivi Qualificativi in lingua araba      4-2 Esercizio di traduzione e comprensione       11ª Lettera dell'alfabeto arabo - زاي - Zāy      Come stai? di dove sei? ٦– كيف حالك؟ من اين انت؟       Il tuo nome in Arabo - Elena      Art. recenti      #41-Corso CONTINUO di Arabo - la lettera "gim" جيم e nuovo esercizio      7.3.A.2- Il presente - ألفِعْلُ المُضارِع     

Buongiorno - صَباحُ الخَير  

     Oggi è Giovedì e in arabo si dice ألخَميس, e come si può notare assomiglia molto al numero "cinque" in arabo خَمْسَة,  e quindi, per gli arabi antichi era considerato come quinto giorno della settimana, la settimana che comincia con ألأحَد che corrisponde alla "domenica" che deriva dal numero واحِد (uno in arabo).

I giorni della settimana - أيَّامُ الأُسبوع - Lezione  --------   I giorni della settimana - Video

 

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download