3.2.C- I Numerali Cardinali - da 20-99      Vedi, ascolta, scrivi e traduci - 4 - Parenti Stretti      (١٣– دروس في اللغة الايطالية - الاسماء (المذكر - المؤنث - المفرد - الجمع      8.7. Inna (enna) e le sue sorelle - إنَّ و أخَواتُها       Il tuo nome in Arabo - Flavio      7.2. Tipi del Verbo Arabo      2.4.1- Vocali Brevi - حَرَكات      #20-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera " mim ميم " e "dammah" dal vivo       Il tuo nome in Arabo - Susanna      #06-Corso CONTINUO di lingua araba - Vocali lunghe e brevi - III Parte       3.3- I Numerali Ordinali       8-Kana e sorelle (Parte 2) - كان و أخَواتُها       20ª Lettera dell'alfabeto arabo - فاء - Fā´      Mariano legge un dialogo      Un verbo al giorno - فَهِمَ - Capire      Il tuo nome in Arabo - Daniela      Il tuo nome in Arabo - Valerio      Esercizio 4.2 (Gioco) - La Parola Perduta       Le Più Belle Parole - Bellissima Poesia d'Amore - di Nazim Hikmat (testo)      4-2 Esercizio di traduzione e comprensione       3° Liv. #07 - Presente e passato per lui e per lei       Il tuo nome in Arabo - Angelo      Il tuo nome in Arabo - Corradina      E mi chiedi che cosa è l'amore! ... di Nizar Qabbani      Esercizio 1.11 - Comporre le parole تَرْكيب ألكَلِمــــات      #40-Corso CONTINUO di Arabo è LAVA - la lettera "gim" جيم e esercizi di traduzione      Un verbo al giorno - طارَ - Volare      Il tuo nome in Arabo - Sara      Oggi è Martedì      Un verbo al giorno - تَرَكَ - Lasciare      I mesi dell'anno - أَشْهُرُ السَّنَة      2.2.1- Alef maddah - آ ) - ألِف مَدَّة )      #51-Corso CONTINUO di Arabo - La "shin " شين e la "ssad" صاد - inizio 2° semestre      2° Liv. #30 - C. C. L.- il verbo al presente per loro(m e f) - Numerali ordinali maschili      Esercizio 1.7 - Dettato arabo . ألإمــــــــلاء       Esercizio 1.6 - Dettato arabo . ألإمــــــــلاء       Esercizio 3.2 - Singolare, duale e plurale      Oggi è la festa dei lavoratori - عيد العُمَّال      Il tuo nome in Arabo - Giovanni      Partiamo da zero II       1ª Lettera dell'alfabeto arabo - ألِف هَمْزَة - ´Alef (´Alif)) hamzah      Esercizio 1.10 - La shaddah الشَّدَّة ّ      #14-Corso CONTINUO di lingua araba - Pronuncia e scrittura pronomi       7.1. Struttura del Verbo Arabo      Poesia Araba - "Palestinese"      6-Il singolare, duale e plurale - Parte II       2° Liv. #33 - C. C. L.- Le varie nazionalità in lingua araba       7.1. Il verbo trilittero arabo non può avere la seconda radicale sukunizzata ( con sukun ), perché?      6.03- Lettere Lunari - Lam Lunare      3° Liv. #27 - Come distinguere il suono di alcune lettere e come scriverle in modo corretto     

Oggi è venerdì, e in arabo si dice أليَوم هو الجُمُعَة 

 Oggi è venerdì e in arabo si dice ألجُمُعَة, il venerdì per gli arabi musulmani è il giorno della preghiera tutti insieme in moschea, è un giorno di riunione e proprio da questa parola "riunione" che proviene la parola ألجُمُعَة che significa il giorno dello stare insieme riuniti nella preghiera e non solo nella preghiera.

 I giorni della settimana - أيَّامُ الأُسبوع (Lezione)

I giorni della settimana (Video)

Racconti, storielle e favole, dal mondo arabo antico

قالَ أحَدُ النُحاة:
رأيتُ رجلاً ضريراً يسألُ الناسَ يقول:
ضعيفاً مسكيناً فقيراً...
فقلت له: ياهذا... علامَ نصبتَ (ضعيفاً مسكيناً فقيراً)
فقال: بإضمارِ ارحـــمـــوا....
قال النحوي: فأخرجت كل ما معي من نقود وأعطيته إياه فرحا ً بما قال.

Guardate la traduzione nella pagina Seguente


Un saggio disse:

Ho visto (incontrato) un uomo cieco che chiedeva alla gente (chiedeva l'elemosina) dicendo:

Un debole, un meschino , un povero... (queste parole sono con la "tanuin fathah ًًـا ", e quindi nella grammatica araba assumono la funzione di complemento oggetto مَفعول بِهِ , in realtà essendo nomi (aggettivi) che si trovano a inizio frase dovrebbero essere al nominativo "tanuin dhammah  ٌ " , perchè dovrebbero rappresentare il soggetto, ma l'uomo diceva cosi.

Allora gli dissi: hei tu, perchè all'accusativo?

E lui disse : sottintendendo il verbo "Abbiate pietà/ impietositevi" 

Allora il saggio disse: presi tutto quello che avevo di soldi, e glieli diedi con gioia, per la sua perspicacia.

Conclusione : I saggi, i poeti ed i letterari nel mondo arabo antico, erano sempre ben felici di sentire e di apprezzare tutti i giochi di parole, che si possono avere con le parole, le particelle e le frasi, senza mai violare le regole della grammatica. 

 

I dimostrativi singolari per il vicino

 Potete scaricare da qui sotto i libri per seguire le lezioni

       In questi tre video potete imparare le regole per capire come distinguere il maschile ed il femminile in lingua araba e le loro regole. 

Come usare il vocabolario arabo

Il vocabolario mediatore - الـمُعجَم الوسيط

 والآن احبائي و بعد ان تعلمنا الحروف الهجائية نبدأ بالحروف المركبة.

ما هي الحروف المركبة؟ هي حروف تحتوي على حرفين او ثلاثة حروف و لها صوت واحد , لفظ واحد.
نبدأ بالحروف المركبة من حرفين و هي سبعة أنواع :


١– الحرفان المتتابعان sc عندما يأتي بعدهما حرف العلة e تلفظا " شـِ "
مثال : scendere تلفظ " شِنْدِرِ "

٢– الحرفان المتتابعان gn عندما يأتي بعدهما حرف علة تلفظا " ني "
مثال : cagna تعني "كلبة" تلفظ " كانيا "
ملاحظة : هذه الحروف من الصعب تعلمها بالكتابة فقط و ان شاء الله سأوضحها لكم بشكل اسهل في الفيديو

٣– الحرفان المتتابعان gl يجب تطبيق القواعد التالية :
     1- اللفظ الخفيف و الهاديء : عندما يأتي بعد ال "gl" حرف ال "i"
      مثال : coniglio كونيليو ( أرنب بالعربية) , figlio فيليو (إبن بالعربية)
     2- اللفظ القوي و الجامد : ويكون
       - في بداية الكلمة : مثل gloria جلوريا
       - عندما يسبق ال "gl" حرف ال "n" : مثل anglicano أنجليكانو
       - في بعض الاحيان : sigla سيجلا
     ملاحظة : هذه الحروف من الصعب تعلمها بالكتابة فقط و ان شاء الله سأوضحها لكم بشكل اسهل في الفيديو

      In questa sezioni vengono proposti i verbi in lingua araba, potete aggiungere le vostre osservazioni, aggiungere dettagli sul verbo che ritenete importanti, si parte con i modi principali del verbo e dove si arriva? non si sa!

Cliccate sul tasto "Play" per ascoltare la pronuncia

  1. Quali sono le lettere dell'alfabeto latino non presenti nell'alfabeto arabo?
  2. Che cosa è il "Tanwin" e come si rappresenta ?
  3. La "fathah" e la "dhammah" si scrivono sopra le lettere, e la "kasrah", dove si scrive?

Il tuo nome in Arabo

Nome italiano : Ombretta

Il Sudan (Sudàn; in arabo: السودانSūdān), ufficialmente Repubblica del Sudan in arabo: جمهورية السودان, in inglese. Republic of Sudan), è uno Stato arabo-africano, che confina con l'Egitto a nord, col mar Rosso a nord-est, con l'Eritrea e l'Etiopia ad est, con il Sudan del Sud a sud, con la Repubblica Centrafricana a sud-ovest, con il Ciad a ovest e con la Libia a nord-ovest. Il paese viene diviso longitudinalmente dal Nilo in due metà (orientale e occidentale). La popolazione del Sudan è una combinazione di abitanti autoctoni della valle del Nilo e di discendenti di immigrati dalla Penisola arabica. La stragrande maggioranza della popolazione oggi abbraccia l'Islam a nord, ma ci sono forti concentrazioni di cristiani e di animisti a sud. Il nome Sudan deriva dall'espressione araba Bilād al-Sūdān, ossia "Paese degli uomini neri".

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download