Iraq - ألعِراق      Esercizio 4.4 - Il masdar      السلام باللغة الايطالية - I saluti in lingua italiana      2.2.6- La Hamzah - ألهَمْزَة      2.3.1- Vocali Lunghe - حُروف ألعِلَّة       ضمائر المتكلم في اللغة الإيطالية - ألمؤنَّث       2.1.4- Le lettere dell'alfabeto e i loro nomi completi      Il tuo nome in Arabo - Loredana      Esercizio 3.1 - Il masdar - ألمَصْدَر      Perle di saggezza - Affidabilità      7.2.B - Il verbo debole الفِعل المُعْتَلُّ       Aggiunti nuovi files in Libreria - 2° gruppo      Perle di saggezza - Il tradimento      I giorni della settimana - أيَّامُ الأُسبوع      #20-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera " mim ميم " e "dammah" dal vivo       Esercizio 4.2 (Gioco) - La Parola Perduta       2.6.1- Nunazione - تَنوين      L'Arabo Leggero #9 - Traslitterazione Sì o No?       7.0.1. I Verbi Arabi - Si ragiona per radici ...      Il verbo essere in italiano - فعل الكينونة في الايطالية       #05-Corso CONTINUO di lingua araba - Vocali lunghe e brevi - II Parte       3° Liv. #07 - Presente e passato per lui e per lei       Il tuo nome in Arabo - Gelsomina      1.0. Si inizia da qui...      Verbo del giorno: سَمِعَ (Sentire)      Buongiorno Amici - صَباحُ الخَير      3° Liv. #12 - Quale interrogativo mettere? molto utile per tutti      Il tuo nome in Arabo - Giovanna      Il tuo nome in Arabo - Marina      3° Liv. #19 - Passare dal singolare al duale e al plurale femminile e viceversa      Il tuo nome in Arabo - Flavia      Quinto gruppo di lettere ...       6.09- Il complemento vocativo "ya ( يا )"      Esercizio 1.8 - Comporre le parole تَرْكيب ألكَلِمـــات      Insegno a mio figlio la mia lingua #1      8.1. Paradigmi Arabi      5- Vocalizzazione delle lettere ط ظ ع غ      Il tuo nome in Arabo - Salvatore      Registrati nel sito anche con le credenziali di Facebook      18ª Lettera dell'alfabeto arabo - عَين - ᶜAyn      Verbo del giorno حَمَلَ (portare)      ٩– دروس في اللغة الايطالية للعرب - التحيات      3.1.B- I Numeri Arabi      2° Liv. #29 - C. C. L.- Il prefisso "baà" باء - Alcuni soggetti con aggettivi      Vedi, ascolta, scrivi e traduci - 1 -      L'amica Teresa legge parole contenenti le lettere خاء e كاف       ٣– دروس في اللغة الايطالية للعرب       Il video del Hummos      2° Liv. #19 - La differenza tra la ذال e la ظاء + il verbo presente      Somalia - الصّومال     

Buongiorno - صَباحُ الخَير  

     Oggi è Giovedì e in arabo si dice ألخَميس, e come si può notare assomiglia molto al numero "cinque" in arabo خَمْسَة,  e quindi, per gli arabi antichi era considerato come quinto giorno della settimana, la settimana che comincia con ألأحَد che corrisponde alla "domenica" che deriva dal numero واحِد (uno in arabo).

I giorni della settimana - أيَّامُ الأُسبوع - Lezione  --------   I giorni della settimana - Video

 

Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva

      In questa sezioni vengono proposti i verbi in lingua araba, potete aggiungere le vostre osservazioni, aggiungere dettagli sul verbo che ritenete importanti, si parte con i modi principali del verbo e dove si arriva? non si sa!

Cliccate sul tasto "Play" per ascoltare la pronuncia

Valutazione attuale: 5 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella attiva

E' un live molto interessante e facile da seguire, vi leggero il primo fascicolo dal titolo " Io e la mia famiglia",

Valutazione attuale: 3 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella inattivaStella inattiva

   Nello schema sotto, potete coniugare qualunque verbo arabo, nei vari modi e tempi, potete scegliere se volete la coniugazione dei verbi in modo passivo o attivo, e ci sono altre scelte che potete fare.

L'immagine seguente spiega come utilizzare l'applicazione, l'applicazione è quella dopo.

NB: Potete scrivere il verbo in arabo anche senza vocalizzarlo, l'applicazione lo riconosce in automatico

Valutazione attuale: 5 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella attiva

       Quinta lettera dell'alfabeto arabo, il suo nome è " Jīm ", il suo suono corrisponde alla lettere "g dolce" in lingua italiana, come in (gente, generale ecc..).

Ascolta il suono

 

       Questa lettera lega con la lettera che la precede e con quella che la segue. E' una Lettera Lunare.

       Per scriverla correttamente, seguite le frecce facendo riferimento al rigo rosso, questa lettera quando è isolata si scrive per metà sopra il rigo e per metà sotto il rigo, quando è legata ad altre lettere sta tutta sopra il rigo, ha  un puntino sotto il rigo.

Valutazione attuale: 5 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella attiva

L'Arabia Saudita (in arabo: السعوديةal-Suʿūdiyya o al-Saʿūdiyya), ufficialmente conosciuta come Regno dell'Arabia Saudita (in arabo: المَمْلَكَة العَرَبِيَة السَعُودِية‎, al-Mamlakaẗ al-ʿArabiyyaẗ al-Suʿūdiyyaẗ), è il più grande Stato arabo dell'Asia occidentale per superficie (circa 2,25 milioni di km², che costituiscono il grosso della penisola arabica), il secondo più grande del mondo arabo (dopo l'Algeria). La popolazione ammonta a più di 31 milioni di persone e il paese si pone al secondo posto a livello mondiale per numero di immigrati ricevuti sul proprio territorio. Confina con la Giordania e l'Iraq a nord, il Kuwait a nord-est, il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti a est, l'Oman a sud-est, lo Yemen a sud, il mar Rosso a ovest e il golfo Persico a est.

Valutazione attuale: 4 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella inattiva

I giorni della settimana - أيَّامُ الأُسبوع

    In questa lezione andiamo ad imparare come si dicono i giorni della settimana nella lingua araba.

Ricordiamo che nella maggior parte dei paesi arabi il giorno di festa settimanale è il venerdì, e quindi la settimana comincia con il sabato.

Valutazione attuale: 5 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella attiva

     Nella figura seguente, leggere la frase in rosso, tradurla e fare l'analisi grammaticale ألإعراب scegliendo le risposte esatte tra quelle elencate sotto.

    Vi consiglio di copiare la frase sul vostro quaderno, tradurre le parole che non si conoscono ed imparale, cercare di capire il senso della frase, cosa succede e a che cosa? è una frase verbale o nominale, quali sono i segni di vocalizzazione in lingua araba, insomma mettete tutto quello che vi sembra utile nella pagina dell'esercizio, se poi volete proprio fare il massimo, scannerizzate la vostra risposta e mettetela nel forum, la miglior risposta nella prima settimana di pubblicazione vince ben 100 punti fedeltà.

Per la soluzione clicca sulla pagina successiva ...

Valutazione attuale: 5 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella attiva

 والآن احبائي و بعد ان تعلمنا الحروف الهجائية نبدأ بالحروف المركبة.

ما هي الحروف المركبة؟ هي حروف تحتوي على حرفين او ثلاثة حروف و لها صوت واحد , لفظ واحد.
نبدأ بالحروف المركبة من حرفين و هي سبعة أنواع :


١– الحرفان المتتابعان sc عندما يأتي بعدهما حرف العلة e تلفظا " شـِ "
مثال : scendere تلفظ " شِنْدِرِ "

٢– الحرفان المتتابعان gn عندما يأتي بعدهما حرف علة تلفظا " ني "
مثال : cagna تعني "كلبة" تلفظ " كانيا "
ملاحظة : هذه الحروف من الصعب تعلمها بالكتابة فقط و ان شاء الله سأوضحها لكم بشكل اسهل في الفيديو

٣– الحرفان المتتابعان gl يجب تطبيق القواعد التالية :
     1- اللفظ الخفيف و الهاديء : عندما يأتي بعد ال "gl" حرف ال "i"
      مثال : coniglio كونيليو ( أرنب بالعربية) , figlio فيليو (إبن بالعربية)
     2- اللفظ القوي و الجامد : ويكون
       - في بداية الكلمة : مثل gloria جلوريا
       - عندما يسبق ال "gl" حرف ال "n" : مثل anglicano أنجليكانو
       - في بعض الاحيان : sigla سيجلا
     ملاحظة : هذه الحروف من الصعب تعلمها بالكتابة فقط و ان شاء الله سأوضحها لكم بشكل اسهل في الفيديو

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download