(١٣– دروس في اللغة الايطالية - الاسماء (المذكر - المؤنث - المفرد - الجمع      2° Liv. #25 - C. C. L.- Il presente per il plurale(m/f) - Frasi di cortesia - dal vivo      8-Kana e sorelle (Parte 2) - كان و أخَواتُها       Un verbo al giorno - خَـرَجَ - Uscire      2.3.4.1-Vocali lunghe e brevi - Parte I      Libia - ليبيا      2° Liv. #03 - C. C. L. A. - il verbo radice, sinonimi e plurale fratto dal vivo      26- Haà - هاء       2° Liv. #30 - C. C. L.- il verbo al presente per loro(m e f) - Numerali ordinali maschili - dal vivo      Esercizio 2.1 - Conversazione - مُحادَثة      27- Uau - واو      Il Mare di Siracusa       01- Lettura di un paragrafo      3.1.B- I Numeri Arabi      ألضمائر في اللغة الايطالية      6-Il maschile e il femminile - Parte I      أبو فراس الحمداني - Bellissima poesia di Abu Firas Elhamadany      6.11- Aggettivi Dimostrativi      ضمائر المتكلم في اللغة الإيطالية - ألمؤنَّث       02- Baà - باء      8.1. Paradigmi Arabi      1.6. La Calligrafia Araba      2° Liv. #34 - C. C. L.- Il verbo presente per io (m/f) e tu (m) - la preposizione لـِ (li)- dal vivo      #48-Corso CONTINUO di Arabo - La lettera "haà" حاء e la lettera "sin" سين dal vivo      Frasi e parole in lingua araba      Come usare il vocabolario arabo      2° Liv. #19 - C. C. L.- la differenza tra la ذال e la ظاء + il verbo presente dal vivo      Coniugatore dei verbi arabi      Video in dialetto mediorientale - Come stai?      Arabia Saudita - ألسُّعوديَّة      8.3.1. La frase verbale in lingua arabo       2° Liv. #04 - C. C. L. A. - pronomi staccati, io, noi, lui e loro(duale), verbi al duale altro dal vivo      12- Sin - سين      7.4.1. Il verbo in lingua araba - ألفِعْل في أللُّغة ألعَرَبيَّة - Prima parte      7.3.A.3- L'imperativo -فِعلُ الأمر      - I giorni della settimana      28- Iaà - ياء      8.3.2. Come negare la frase verbale      3° Liv. #7 - Presente e passato per lui e per lei - dal vivo      #12-Corso CONTINUO di lingua araba - Pronomi staccati       Bahrein - ألبحرين      Come stai? di dove sei? ٦– كيف حالك؟ من اين انت؟       2.1.1- Ascoltiamo, ripetiamo e vediamo come si scrivono le lettere      Le più belle parole...Video - di Nazim Hikmet       Oman - عُمــــان      ١٠– دروس في اللغة الايطالية للعرب - ألأعداد - ألأرقام      2° Liv. #27 - C. C. L.- Passato 3a persona (femminile singolare e duale), Imperativo - dal vivo      Il verbo essere in italiano - فعل الكينونة في الايطالية       Corso CONTINUO di lingua araba - anche online      #23-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "raa" e la "kasrah" dal vivo      

Buongiorno - صَباحُ الخَير  

     Oggi è Giovedì e in arabo si dice ألخَميس, e come si può notare assomiglia molto al numero "cinque" in arabo خَمْسَة,  e quindi, per gli arabi antichi era considerato come quinto giorno della settimana, la settimana che comincia con ألأحَد che corrisponde alla "domenica" che deriva dal numero واحِد (uno in arabo).

I giorni della settimana - أيَّامُ الأُسبوع - Lezione  --------   I giorni della settimana - Video

 Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download