(١٣– دروس في اللغة الايطالية - الاسماء (المذكر - المؤنث - المفرد - الجمع      Playlist - 1° Livello - corso di lingua araba - Iscrivetevi al mio canale      Bahrein - ألبحرين      01- Alef hamzah - ألِف هَمْزَة      #47-Corso CONTINUO di Arabo - La lettera "taà" e la "taà marbuta" dal vivo      #52-Corso CONTINUO di Arabo - pronomi (lui, lei) e punti cardinali dal vivo      #30-Corso CONTINUO di lingua araba - la "hamzah" هَمزَة dal vivo       3.4.2- I Numeri Arabi da 0 a 10      #37-Corso CONTINUO di lingua araba - la "Dal" e la "shaddah" esercizi dal vivo       2° Fascicolo - A casa mia - في البيت      8-Kana e sorelle (Parte 3) - كان و أخَواتُها       E mi chiedi che cosa è l'amore! ... di Nizar Qabbani      Un verbo al giorno - دَخَلَ - Entrare      7.3.A.1- Il passato - الفِعْلُ الماضي      Gibuti - جيبوتي‎      23- Lam - لام      Averroè - ابن رشد - Scienziati Arabi      6.16- Singolare, Duale e Plurale      Esercizio 1.1 - Alfabeto e vocali      #08-Corso CONTINUO di lingua araba - Lettere lunari       Bellissima poesia di Abu Firas Elhamadany - أبو فراس الحمداني      6.05- Articolo Indeterminativo      Esercizio 3.6 - Video(PlayList) - Esercizi di dettato      7.2.B.2.2 - Il verbo debole concavo - ألفِعل المُعْتَلُّ ألأجوَف       3.5- I Numeri Maschili e Femminili       7.4.2. Il verbo in lingua araba - ألفِعْل في أللُّغة ألعَرَبيَّة - Seconda parte      Chiara legge un dialogo ...      ضمائر المتكلم في اللغة الإيطالية - المذكر       Come scrivere...      I punti cardinali - ألجِهات ألأربَعة      - I giorni della settimana      Esercizio 1.6 - Dettato arabo . ألإمــــــــلاء       #03-Corso CONTINUO di lingua araba - le lettere (iniziale, mediana, finale e isolata)       Un verbo al giorno - سارَ - Percorrere      3.2.C- I Numerali Cardinali - da 20-99      Nizar Qabbani - نِـزار قَــبَّــاني       7.2.A.3 - Il verbo integro contratto (geminato) - الفعل الصَّحيح ألمُضّعَّف       2-Le vocali brevi      Il verbo essere in italiano - فعل الكينونة في الايطالية       Esercizio 3.2 - Singolare, duale e plurale      Perle di saggezza - Il sorriso      Lezioni online via skype. Hai più di 1000 punti credito? leggi sotto...      Un verbo al giorno - سَمَحَ - Permettere      Verbo del giorno: سَمِعَ (Sentire)      # 09- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      2.3.4.2-Vocali lunghe e brevi - Parte II      Esercizio 4.2 (Gioco) - La Parola Perduta       Esercizio 2.8 - Alef ا iniziale, si o no?      01- Lettura di un paragrafo      Giornata Mondiale della Lingua Araba -18 Dicembre      

 

Oggi è mercoledì, e in arabo si dice

  

 أليَوم هُوَ ألأرْبِعاء 

     

Vi auguro ore liete,  e in arabo si dice 

        

  طابَت أوقاتُكُم 

 

I giorni della settimana - أيَّامُ الأُسبوع - Lezione  --------   I giorni della settimana - VideoFrasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download