المذكر و المؤنث      #02-Corso CONTINUO di lingua araba - Alfabeto scrittura e pronuncia       7.2.A.3 - Il verbo integro contratto (geminato) - الفعل الصَّحيح ألمُضّعَّف       23- Lam - لام      Le quattro stagioni - ألفُصـــول ألأرْبَــعَة      Proverbi arabi - Al Mutanabbi      ضمائر الغائب في اللغة الايطالية       3° Liv. #25 - le particelle negativizzanti "la, lan, ma" لا لَن ما       Emirati Arabi Uniti - ألإمارات العربية المتحدة      01- Alef hamzah - ألِف هَمْزَة      L'Arabo Leggero #1      2.6.1- Nunazione - تَنوين      L'Arabo Leggero #5      Egitto - مِصر      # 10- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      2° Liv. #31 - C. C. L.- Negazione del verbo con la particella "la" لا - "ta marbutah" ـة - dal vivo      3° Liv. #15 - "Punteggiare" le parole arabe? Mettiamo i puntini "sotto" la "ya"?      15- Dhad - ضاد      Un verbo al giorno - كَتَبَ - Scrivere      Impara l'arabo con me - تعلم الايطالية معي      6-1 Esercizio di vocalizzazione       7.1.B. Il verbo aumentato - ألفِعل ألمَزيد      Insegno a mio figlio la mia lingua #1      Bellissima poesia del poeta tunisino Abu Elqasim Eshabbi - أبو القاسم الشابي      8.6.5. Aggettivi Qualificativi in lingua araba      2° Liv. #18 - C. C. L.- L'acqua - la pioggia - conosciamo di più, ma in arabo!- dal vivo      Esercizio 1.8 - Comporre le parole تَرْكيب ألكَلِمـــات      2° Liv. #29 - C. C. L.- Il prefisso "baà" باء - Alcuni soggetti con aggettivi - dal vivo      Al-Farabi - الفارابي‎ - Scienziati Arabi      3° Liv. #20 - Alcune informazioni su di me (nome, classe, insegnante ecc..)      1- Consigli Per Studiare نَصائِـح لِلدِّراسة      Parti del corpo - أجزاء الجسم      2° Liv. #01 - C. C. L. A. - inizio 2° Livello - il duale dal vivo      7.1. STRUTTURA DEL VERBO ARABO      1.0. Si inizia da qui... i miei consigli!       3# - La formica e il piccione - النَّمْلَةُ و الحَمامَة - Racconti popolari e rarità dal mondo arabo      Chiara legge un dialogo ... (2)      الحروف المركبة المكونة من حرفين - I Digrammi      2° Liv. #23 - C. C. L.- soggetto superfluo, lettera in comune e plurale femminile - dal vivo      Un verbo al giorno - دَخَلَ - Entrare      6-Il singolare, duale e plurale - Parte II       3° Liv. #9 - esercitazione sui sinonimi e contrari - dal vivo      2.1.3- Le lettere che non legano dopo ا د ذ ر ز و      #35-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "Dal" دال dal vivo       L'Arabo Leggero - Playlist      Giordania - ألأُردُن      3.4.5- I Numeri Maschili e Femminili      2° Liv. #33 - C. C. L.- Le varie nazionalità in lingua araba - dal vivo      Un verbo al giorno - نَظَرَ - Guardare      3° Liv. #18 - Coniugazione del verbo radice nel caso singolare (io, tu, lui e lei)     

 

Oggi è mercoledì, e in arabo si dice

  

 أليَوم هُوَ ألأرْبِعاء 

     

Vi auguro ore liete,  e in arabo si dice 

        

  طابَت أوقاتُكُم 

 

I giorni della settimana - أيَّامُ الأُسبوع - Lezione  --------   I giorni della settimana - VideoFrasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download