١٤– دروس في اللغة الايطالية - الاسماء المذكر - المؤنث - المفرد - الجمع– ثلاثة انواع - حرف ال جي      LA ricetta del Falafel dalla A alla Z - Il Falafel (polpette di ceci e fave)      Il sapore della libertà - طَعْمُ الحُرِّية - Testo e Video      # 05- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      L'Arabo Leggero #8       8.5. Kana e la sue sorelle - كانََ و أخواتُها      #49-Corso CONTINUO di Arabo - La lettera "Ain " عين e la lettera "Ttaà" طاء dal vivo      1.3. La Fonetica - مُرونة ألصَّوت      22- Kaf - كاف      I versi degli animali - أسماء أصوات الحيوانات      Perle di saggezza - Dolce preghiera      Arabia Saudita - ألسُّعوديَّة      Averroè - ابن رشد - Scienziati Arabi      3.6- Un Pò di Matematica      E' meglio prevenire che curare - Proverbi arabi      # 14- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      #44-Corso CONTINUO di Arabo - L'articolo e la lettera "gim" جيم applicazioni dal vivo      Un verbo al giorno - نَظَرَ - Guardare      Il verbo essere in italiano - فعل الكينونة في الايطالية       Come scrivere...      #20-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera " mim ميم " e "dammah" dal vivo       06- Haà- حاء      8.7. Enna (inna) e le sue sorelle - إنَّ و أخَواتُها       6.05- Articolo Indeterminativo      3° Liv. #20 - Alcune informazioni su di me (nome, classe, insegnante ecc..)      Art. Prof.ssa De Luca      Esercizio 1.2 - Alfabeto e altri segni grafici      #40-Corso CONTINUO di Arabo è LAVA - la lettera "gim" جيم e esercizi di traduzione dal vivo      #04-Corso CONTINUO di lingua araba - Vocali lunghe e brevi       27- Uau - واو      3.4.2- I Numeri Arabi da 0 a 10      8.6.3. Aggettivi Qualificativi in lingua araba      Comore - جزر القمر      Coniugatore dei verbi arabi      23- Lam - لام      2° Liv. #31 - C. C. L.- Negazione del verbo con la particella "la" لا - "ta marbutah" ـة - dal vivo      Un verbo al giorno - كَتَبَ - Scrivere      6-Il singolare, duale e plurale - Parte I      7.1.A. Il verbo essenziale - الفِعْلُ ألمُجَرَّد       2.2.1- Alef maddah - آ ) - ألِف مَدَّة )      Bellissima poesia di Abu Firas Elhamadany - أبو فراس الحمداني      Frasi e parole in lingua araba      ٥– دروس في اللغة الايطالية للعرب - الحروف التي يتغير لفظها حسب ما يليها       Parti del corpo - أجزاء الجسم      # 13- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      L'Arabo Leggero #10 - Le vocali lunghe      Somalia - الصّومال      #23-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "raa" e la "kasrah" dal vivo       Perle di saggezza - La fretta      2° Liv. #10 - C. C. L. A. - i giorni della settimana e altro - esercizio - dal vivo     

 

Oggi è mercoledì, e in arabo si dice

  

 أليَوم هُوَ ألأرْبِعاء 

     

Vi auguro ore liete,  e in arabo si dice 

        

  طابَت أوقاتُكُم 

 

I giorni della settimana - أيَّامُ الأُسبوع - Lezione  --------   I giorni della settimana - VideoFrasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download