٩– دروس في اللغة الايطالية للعرب - التحيات      Parti del corpo - أجزاء الجسم      Gibuti - جيبوتي‎      Perle di saggezza - Affidabilità      6.10- La Particella "qad" قََدْ      Mahmoud Darwish - محمــــود درويش       L'Arabo Leggero #8       10 Minuti con..." Ca' Foscari Video lezione di Lingua Araba - Zilio      #42-Corso CONTINUO di Arabo -L'articolo in lingua araba dal vivo      4.1- Regole Per la Scrittura      "Punteggiare" le parole arabe? Mettiamo i puntini "sotto" la "ya"? - dal vivo      Il video del Hummos      6.06.2- Pronomi Attaccati (suffissi)      Verbo del giorno: فـَرِحَ (Gioire)      ١٤– دروس في اللغة الايطالية - الاسماء المذكر - المؤنث - المفرد - الجمع– ثلاثة انواع - حرف ال جي      Un verbo al giorno - سَمَحَ - Permettere      Un verbo al giorno - كَتَبَ - Scrivere      6.14- Desinenze Dei Nomi      Le Quattrine di Khayyam - رُباعِيّات الخَيّام      La hamzah secondo Michele Bravi      I colori in lingua araba - ألألوان       3° Liv. #5 - Pronomi staccati e loro aggettivi (lui, lei e loro (m)) - dal vivo      #24-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "nun" dal vivo       ضمائر المتكلم في اللغة الإيطالية - المذكر       Insalata di cetrioli con yogurt      المذكر و المؤنث      Al-Farabi - الفارابي‎ - Scienziati Arabi      Esercizio 2.1 - Conversazione - مُحادَثة      ضمائر المتكلم في اللغة الإيطالية - ألمؤنَّث       #62-Corso CONTINUO di Arabo - Riassunto 1° Liv. - Alfabeto arabo dal vivo      #63-Corso CONTINUO di Arabo - Riassunto 1° Liv. - vocali e segni grafici e le altre lettere dal vivo      2.3.1- Vocali Lunghe - حُروف ألعِلَّة       Lettura e traduzione di un testo - arabo/italiano - Al- Jahiz      الحروف المركبة المكونة من حرفين - I Digrammi      #51-Corso CONTINUO di Arabo - La "shin " شين e la "ssad" صاد - dal vivo - inizio 2° semestre      Statistiche Sito      3° Fascicolo - Nella strada - في الطريق      ُEsercizio 3.4 - L'articolo      Un verbo al giorno - دَفَعَ - Pagare e Spingere      Esercizio 2.2 - Vocalizzazione - تشكيل      6.0.0- Tipi di parola in lingua araba - أقسام الكلمة      2° Liv. #33 - C. C. L.- Le varie nazionalità in lingua araba - dal vivo      3° Liv. #4 - Applicazione su "lam lunare e lam solare"       7.2.A. Il verbo integro (ألفعل الصحيح)      3° Liv. #23 - La mia famiglia (fratello, sorella, genitori, zii e nonni)      02- Come si scrive il verbo أكَلَ      #26-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "Faà" فاء - Nuovo capitolo - dal vivo       4-2 Esercizio di traduzione e comprensione       Le più belle parole...Video - di Nazim Hikmet       Arabia Saudita - ألسُّعوديَّة     

 

Oggi è mercoledì, e in arabo si dice

  

 أليَوم هُوَ ألأرْبِعاء 

     

Vi auguro ore liete,  e in arabo si dice 

        

  طابَت أوقاتُكُم 

 

I giorni della settimana - أيَّامُ الأُسبوع - Lezione  --------   I giorni della settimana - VideoFrasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download