أبو فراس الحمداني - Bellissima poesia di Abu Firas Elhamadany      6-Il singolare, duale e plurale - Parte IV      Il tuo nome in Arabo - Marina      Come stai? di dove sei? ٦– كيف حالك؟ من اين انت؟       Bellissima poesia del poeta tunisino Abu Elqasim Eshabbi      Verbo del giorno: سَمِعَ (Sentire)      2° Liv. #21 - C. C. L.- Nomi luoghi partendo dal verbo - Pronomi relativi       Il tuo nome in Arabo - Giuseppe      Egitto - مِصر      2.1.1- Ascoltiamo, ripetiamo e vediamo come si scrivono le lettere      2.1.2- Scriviamo le lettere      Il tuo nome in Arabo - Elisa      Anna e Ludovica leggono un dialogo       2.1.3- Le lettere che non legano dopo ا د ذ ر ز و      ضمائر الغائب في اللغة الايطالية       7.2.A.3 - Il verbo integro contratto (geminato) - الفعل الصَّحيح ألمُضّعَّف       Esercizio 3.1 - Il masdar - ألمَصْدَر      16ª Lettera dell'alfabeto arabo - طاء - Ṭā´      7.1.A. Il verbo essenziale - الفِعْلُ ألمُجَرَّد       Un verbo al giorno - مَسَكَ - Tenere      Lezioni Private di Lingua Araba      المذكر و المؤنث      أبو القاسِم الشّابّي - Bellissima poesia del poeta tunisino Abu Elqasim Eshabbi      Verifica di dettato arabo 2      1° Fascicolo - io e la mia famiglia      2.2.0- Le Altre lettere (particelle)      8.5. Kana e la sue sorelle - كانََ و أخواتُها      ٣– دروس في اللغة الايطالية للعرب       14ª Lettera dell'alfabeto arabo - صاد - Ṣad      Kuwait - ألكُوَيت      Il tuo nome in Arabo - Patrizia      8.3.1. La frase verbale in lingua arabo       Lotteria del 1° giugno 2015      #01-Prepararsi al corso Consigli per studiare la lingua araba - Lezioni di arabo       ضمائر المتكلم في اللغة الإيطالية - المذكر       Oggi è Mercoledì      #59-Corso CONTINUO di Arabo - la lettera "qaf" قاف e "kaf" كاف dal vivo      2° Liv. #23 - C. C. L.- soggetto superfluo, lettera in comune e plurale femminile      # 13- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      2.5.1- Altri Segni Grafici      27ª Lettera dell'alfabeto arabo - واو - Wāw      7- Vocalizzazione delle lettere م ن هـ e le tre consonanti (vocali lunghe) أ و ي      Il tuo nome in Arabo - Teresa      2.1.4- Le lettere dell'alfabeto e i loro nomi completi      Tutti i risultati      Coniugatore dei verbi arabi      7.5- Un verbo al giorno - Playlist      3.4.2- I Numeri Arabi da 0 a 10      L'Arabo Leggero #5      #15-Corso CONTINUO di lingua araba - Particelle possessive      

 Oggi è martedì, e in arabo si dice    أليَوم هُوَ ألثُلاثاء 

     Giornata felice,  e in arabo si dice نهارٌ سَعيد

I giorni della settimana - أيَّامُ الأُسبوع - Lezione  --------   I giorni della settimana - Video

 

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download