١٠– دروس في اللغة الايطالية للعرب - ألأعداد - ألأرقام      27ª Lettera dell'alfabeto arabo - واو - Wāw      Benvenuti nel nostro sito      2° Liv. #26 - Esercitazioni su l'articolo, singolare e plurale e i verbi       Al-Mutanabbi - Poeti Arabi      Esercizio 6.1 - Produzione - البناء الفكري      6.04- Lettere Solari - Lam Solare      Test di dettato di lingua araba      Gibuti - جيبوتي‎      7.1.A. Il verbo essenziale - الفِعْلُ ألمُجَرَّد       Lotteria del 1° giugno 2015      Esercizio 3.3 - Preposizioni genitive (حروف الجر )      3° Liv. #26 - Espressioni di meraviglia in lingua araba      12ª Lettera dell'alfabeto arabo - سين - Sīn      19ª Lettera dell'alfabeto arabo - غَيْن - Ghayn      01- Lettura di un paragrafo      2.4.1- Vocali Brevi - حَرَكات      ضمائر المتكلم في اللغة الإيطالية - المذكر       7.2.B - Il verbo debole الفِعل المُعْتَلُّ       Il tuo nome in Arabo - Simone      7.2.A.2 - Il verbo integro hamzato - ألفِعل الصَّحيح المَهموز       #49-Corso CONTINUO di Arabo - La lettera "Ain " عين e la lettera "Ttaà" طاء       Arabia Saudita - ألسُّعوديَّة      8.6.2. Aggettivi Qualificativi in lingua araba      Un verbo al giorno - كَتَبَ - Scrivere      Esercizio 6.2 - Calligrafia-Vocalizzazione-Traduzione      Iraq - ألعِراق      Il tuo nome in Arabo - Rosario      E' cominciato il Ramadan - رَمَضـــــــان كَــــــريم      3° Liv. #07 - Presente e passato per lui e per lei       Corso CONTINUO di lingua araba - anche online      ١٤– دروس في اللغة الايطالية - الاسماء المذكر - المؤنث - المفرد - الجمع– ثلاثة انواع - حرف ال جي      Il tuo nome in Arabo - Mario      2.5.1- Altri Segni Grafici      ١١– دروس في اللغة الايطالية للعرب - ضمائر الجمع المنفصلة      Galleria Frasi Utili      #44-Corso CONTINUO di Arabo - L'articolo e la lettera "gim" جيم applicazioni      28ª Lettera dell'alfabeto arabo - ياء - yā´      Il tuo nome in Arabo - Federico      3° Liv. #30 - Lettura, comprensione ed esercizi - terza parte      7.3.A.1- الفِعْلُ الماضي - Il passato      Esercizio 4.2 (Gioco) - La Parola Perduta       6.02- L'Articolo - أل التَّعريف      #36-Corso CONTINUO di lingua araba - la "Dal" e la "shaddah"      Il tuo nome in Arabo - Marco      L'Arabo Leggero - Playlist      Giornata Mondiale della Lingua Araba -18 Dicembre       2° Liv. #02 - l'articolo, verbi, pronomi e altro      # 15- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      Lettura di un testo - La pioggia è un dono     

Valutazione attuale: 5 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella attiva
 

Indice articoli

    Osservate la seguente immagine e provate a seguire l'esempio di ogni gruppo per trovare il "masdar" dei verbi, copiate la pagine sul vostro quaderno e risolvete, poi confrontate  con la soluzione.

 

Accedi per commentare

Le lezioni più seguite

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download