٣– دروس في اللغة الايطالية للعرب       #58-Corso CONTINUO di Arabo - Esercizi su la "thal" ذال e " dhad" ضاد      Il tuo nome in Arabo - Giulia      1.1. Premessa - ألمُقَدَّمة       Il Mare di Siracusa       Oggi è Lunedì      I mesi dell'anno - أَشْهُرُ السَّنَة      Buongiorno a tutti      6.10- La Particella "qad" قََدْ      7.2.A.1. Il verbo integro sano - الفعل الصَّحيح السَّالِم      #23-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "raa" e la "kasrah"      Un verbo al giorno - تَرَكَ - Lasciare      #06-Corso CONTINUO di lingua araba - Vocali lunghe e brevi - III Parte       #54-Corso CONTINUO di Arabo - la lettera "khaà" خاء e la lettera " tthaà" ظاء dal vivo      # 10- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      Il tuo nome in Arabo - Graziana      #18-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "baà باء "       7.3.A.1- الفِعْلُ الماضي - Il passato      Il tuo nome in Arabo - Valentina      7.3.C.2- أَلْفِعْلُ الرُّباعي - Il verbo quadrilittero      2.4.1- Vocali Brevi - حَرَكات      7.0.1. I Verbi Arabi - Si ragiona per radici ...      #43-Corso CONTINUO di Arabo - L'articolo e lettere lunari e solari      2° Liv. #08 - C. C. L. A. - i dimostrativi singolari per il vicino      Un verbo al giorno - خَـرَجَ - Uscire      Gli arabi e la scienza - Prima parte      3.1.D- Gli Altri Numeri (le cifre)       7.2.A.2 - Il verbo integro hamzato - ألفِعل الصَّحيح المَهموز       Il verbo essere in italiano - فعل الكينونة في الايطالية       Il tuo nome in Arabo - Valentino      6- Vocalizzazione delle lettere ف ق ك ل      Test di dettato di lingua araba      7.2.A. Il verbo integro (ألفعل الصحيح)      Frasi e parole in lingua araba      6.16- Singolare, Duale e Plurale      Il tuo nome in Arabo - Manuela      Le lettere che non legano dopo sono 6      I versi degli animali - أسماء أصوات الحيوانات      L'Arabo Leggero #4      Perle di saggezza - Il tradimento      8.1. Paradigmi Arabi      6.02- L'Articolo - أل التَّعريف      Gibuti - جيبوتي‎      ضمائر المتكلم في اللغة الإيطالية - المذكر       # 13- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      Il tuo nome in Arabo - Serena      Esercizio 1.7 - Dettato arabo . ألإمــــــــلاء       ١٠– دروس في اللغة الايطالية للعرب - ألأعداد - ألأرقام      Il tuo nome in Arabo - Giovanna      28ª Lettera dell'alfabeto arabo - ياء - yā´     

Valutazione attuale: 5 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella attiva
 

Indice articoli

  1. Come si chiama il segno che "non vocalizza" la lettera e come si rappresenta?
  2. Quando una lettere è doppia, quale segno grafico si usa per rappresentarla?
  3. Quante lettere dell'alfabeto arabo chiedono 3 puntini, e quali sono?
Accedi per commentare

Le lezioni più seguite

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download