أبو الطيّب المتنبي - Bellissima poesia d'amore di Abu Ettaieb El Mutanabby      #20-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera " mim ميم " e "dammah" dal vivo       Perle di saggezza - Il giudizio      Come scrivere...      Esercizio 1.3 - Alfabeto e vocali      # 06- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      Mariano legge un dialogo      ملخص الضمائر المنفصلة في اللغة الإيطالية و بعض النصائح      22ª Lettera dell'alfabeto arabo - كاف - Kāƒ      Bellissima poesia del poeta tunisino Abu Elqasim Eshabbi      Un verbo al giorno - سارَ - Percorrere      Un verbo al giorno - سافَرَ - Viaggiare/Partire      Un verbo al giorno - أكَلَ - Mangiare      Esercizio 3.2 - Singolare, duale e plurale      8-Kana e sorelle (Parte 2) - كان و أخَواتُها       Giordania - ألأُردُن      Vedi, ascolta, scrivi e traduci - 1 -      ١٢– دروس في اللغة الايطالية للعرب - بعض التمارين على الافعال      3° Liv. #14 - Che cosa è il "tanuin"? - Esercitazione sull'uso del "tanuin"      6.13- Le lettere che tirano - حُـــــروفُ الجَـــــرّ - Le preposizioni in lingua araba      # 12- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      3.4.1- I Numeri Arabi      Aggiunti Nuovi Libri in Libreria      2° Liv. #07 - C. C. L. A. - L'Articolo e lettere lunari e solari - Esercizi      Un verbo al giorno - شَرِبَ - Bere      2° Liv. #24 - C. C. L.- i verbi - i dimostrativi per il plurale - dal vivo      1.1. Premessa - ألمُقَدَّمة       Insegno a mio figlio la mia lingua #1      Settimo ed ultimo gruppo di lettere ...      1.0. Si inizia da qui...      السلام باللغة الايطالية - I saluti in lingua italiana      ضمائر المتكلم في اللغة الإيطالية - ألمؤنَّث       Marocco - ألمَغرِب      2.4.1- Vocali Brevi - حَرَكات      1- Consigli Per Studiare نَصائِـح لِلدِّراسة      Iraq - ألعِراق      2° Liv. #32 - C. C. L.- Utilizzo del prefisso بِ con lettere solari e lunari      Il tuo nome in Arabo - Giacomo      1.6. La Calligrafia Araba      Corso CONTINUO di lingua araba - anche online      Perle di saggezza - Il tradimento      6-Il singolare, duale e plurale - Parte IV      2° Liv. #30 - C. C. L.- il verbo al presente per loro(m e f) - Numerali ordinali maschili      Esercizio 1.11 - Comporre le parole تَرْكيب ألكَلِمــــات      6.16- Singolare, Duale e Plurale      8.4. Stato costrutto - مُضاف و مُضاف إلَيْه      Esercizio 2.8 - Alef ا iniziale, si o no?      Esercizio 2.1 - Conversazione - مُحادَثة      3° Liv. #10 - Applicazione sui dimostrativi "questo e questa"       Le quattro stagioni - ألفُصـــول ألأرْبَــعَة     
Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 

Questo esercizio vi aiuta a riconoscere le lettere dell'alfabeto ascoltando il loro nome, ce la fate? Ascoltate attentamente, scrivete sul vostro quaderno, e poi proseguite con il video per vedere se avete indovinato.

 

Buono Studio. 

Accedi per commentare

Le lezioni più seguite

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download