٥– دروس في اللغة الايطالية للعرب - الحروف التي يتغير لفظها حسب ما يليها       #08-Corso CONTINUO di lingua araba - Lettere lunari       Il tuo nome in Arabo - Giulio      3° Liv. #07 - Presente e passato per lui e per lei       7.2.B.2.1 - Il verbo debole concavo - ألفِعل المُعْتَلُّ ألأجوَف       E' cominciato il Ramadan - رَمَضـــــــان كَــــــريم      01- Lettura di un paragrafo      ١١– دروس في اللغة الايطالية للعرب - ضمائر الجمع المنفصلة      2-Alfabeto Arabo #2 - Scrittura e pronuncia      17ª Lettera dell'alfabeto arabo - ظاء - Ẓā´      Appunti per l'insegnamento della lingua araba ai non-arabi      Il tuo nome in Arabo - Nadia      Buon fine settimana      Che ore sono ? كَــــمِ السَّـاعـة؟      Il vostro nome scritto in arabo      Il tuo nome in Arabo - Barbara      7.3.C.1- Il verbo trilittero - ألفِعل الثُّلاثي       2° Liv. #26 - Esercitazioni su l'articolo, singolare e plurale e i verbi       2-Alfabeto Arabo #3 - Scrittura e pronuncia      ٤– دروس في اللغة الايطالية للعرب - فعل الكينونة و فعل التسمية و جمل مفيدة       Verde - Arancione - Blue . Come funziona il sito?      I colori in lingua araba - ألألوان       #01-Prepararsi al corso Consigli per studiare la lingua araba - Lezioni di arabo       Il tuo nome in Arabo - Rosario      3° Liv. #06 - Pronomi attaccati di possesso e di appartenenza      L'amica Teresa legge parole contenenti le lettere خاء e كاف       Lotteria del 1° giugno 2015      Esercizio 3.3 - Preposizioni genitive (حروف الجر )      23ª Lettera dell'alfabeto arabo - لام - Lām      Vedi, ascolta, scrivi e traduci - 3 - I saluti      1.5. La Grammatica - ألقَواعِد       Partiamo da zero II       #20-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera " mim ميم " e "dammah" dal vivo       Avicenna - ابن سينا‎‎ - Scienziati Arabi      ١– دروس في اللغة الايطالية للعرب       Perle di saggezza - Grande vergogna      Il tuo nome in Arabo - Ilenia      Perle di saggezza - Dolce preghiera      #24-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "nun"      6-Il maschile e il femminile - Parte I      Il tuo nome in Arabo - Valerio      Il Khawarizmi – Scienziati Arabi      Un verbo al giorno - تَرَكَ - Lasciare      ضمائر المتكلم في اللغة الإيطالية - ألمؤنَّث       Lezioni di lingua italiana -01-      Il tuo nome in Arabo - Giovanni      Il tuo nome in Arabo - Francesco      7.3.B.2- Il verbo attuale (presente) - (ألفِعْلُ الحاضر (المُضارِع      Bellissima poesia del poeta tunisino Abu Elqasim Eshabbi      2.2.5- Ta Marbutah - (تاء مَربوطة (ة ـة     

Valutazione attuale: 5 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella attiva
 

Indice articoli

Comporre le seguenti parole e scrivere il loro significato in italiano: Mi raccomando copiate la tabella sul vostro quaderno e provate a risolvere, poi guardate la soluzione per verificare. Buono studio

.............   Significa  مَ + دْ + رَ + سَ + ة = ...............   - ١
.............   Significa  مَ + مْ + لَ + كَ + ة  =................    - ٢
.............   Significa  مَ + حْ + كَ + مَ + ة  =................    - ٣
.............   Significa  مَ + جْ + زَ + رَ + ة  =................ - ٤
.............   Significa  مَ + كْ + تَ + بَ + ة =................ - ٥
Accedi per commentare

Le lezioni più seguite

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download