ملخص الضمائر المنفصلة في اللغة الإيطالية و بعض النصائح      Il tuo nome in Arabo - Carla      Un verbo al giorno - قَـبَّـلَ - Baciare      2° Liv. #27 - C. C. L.- Passato 3a persona (femminile singolare e duale), Imperativo      I cinque sensi - ألحَواسُ الخَمْس      Il tuo nome in Arabo - Corradina      Aggiunti nuovi files in Libreria - 2° gruppo      Video in dialetto mediorientale - Come stai?      7.2.A.2 - Il verbo integro hamzato - الفعل الصَّحيح المَهموز      Il piacere di sentirvi, bravi e lode      2° Liv. #23 - C. C. L.- soggetto superfluo, lettera in comune e plurale femminile      Il tuo nome in Arabo - Nadia      Verbo del giorno: سَمِعَ (Sentire)      2.3.4.2-Vocali lunghe e brevi - Parte II      3° Liv. #27 - Come distinguere il suono di alcune lettere e come scriverle in modo corretto      L'Arabo Leggero - Playlist      5- Vocalizzazione delle lettere ط ظ ع غ      Esercizio 1.12 - Scomporre le parole تَحْــليل ألكَلِمـــات       6-Il maschile e il femminile - Parte II      6-1 Esercizio di vocalizzazione       3° Liv. #16 - Il verbo al presente per lui, loro maschile e loro femminile      7.2.B.1 - Il verbo debole simile - ألفِعل المُعْتَلُّ المِثال       #39-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "gim" جيم       # 08- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      Il tuo nome in Arabo - Graziano      Il tuo nome in Arabo - Valerio      7.3.A.2- Il presente - ألفِعْلُ المُضارِع      8-Kana e sorelle (Parte 1) - كان و أخَواتُها      Oman - عُمــــان      # 09- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      Un verbo al giorno - تَرَكَ - Lasciare      La sella dorata. ..Proverbi arabi      Oggi è la festa dei lavoratori - عيد العُمَّال      2- Vocalizzazione delle lettere ج ح خ      7.4.3. Il verbo in lingua araba - ألفِعْل في أللُّغة ألعَرَبيَّة - Terza parte      ٧– دروس في اللغة الايطالية للعرب - أيّام الأُسبوع      Esercizio 1.6 - Dettato arabo . ألإمــــــــلاء       I versi degli animali - أسماء أصوات الحيوانات      Bahrein - ألبحرين      Libano - لبنان      ١٤– دروس في اللغة الايطالية - الاسماء المذكر - المؤنث - المفرد - الجمع– ثلاثة انواع - حرف ال جي      Partiamo da zero IV      Ibn Hamdis Assiqilly - Amata Sicilia - إبن حَمديس الصِّقلّي (video)      Una bellissima dispensa da scaricare - GRATIS      Lettura di una testo da uno studente . .. con correzione      Test di dettato di lingua araba      Lezioni Private di Lingua Araba      ألضمائر في اللغة الايطالية      Nuove videolezioni       3° Liv. #03 - C. C. L.- Impariamo qualche aggettivo in più     
Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 

Indice articoli

In lingua araba, esistono parole che iniziano con la lettera " alef ا "?
Sì o No

Accedi per commentare

Le lezioni più seguite

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download