١٠– دروس في اللغة الايطالية للعرب - ألأعداد - ألأرقام      Le Quattrine di Khayyam - رُباعِيّات الخَيّام      Art. + letti      Un verbo al giorno - سارَ - Percorrere      8.2.1. La frase nominale in lingua araba      2° Liv. #25 - C. C. L.- Il presente per il plurale(m/f) - Frasi di cortesia      Iraq - ألعِراق      18ª Lettera dell'alfabeto arabo - عَين - ᶜAyn      Il tuo nome in Arabo - Giacomo      3° Liv. #16 - Il verbo al presente per lui, loro maschile e loro femminile      10ª Lettera dell'alfabeto arabo - راء - Rā´      #16- C.C.L.A. - Pronomi attaccati       2° Liv. #02 - l'articolo, verbi, pronomi e altro      2.1.3- Le lettere che non legano dopo ا د ذ ر ز و      Come funziona il sito?      3.2.A- I Numerali Cardinali da 1 a 10      Seguiteci anche su smartphone e tablet. ..      Il tuo nome in Arabo - Ilenia      Lettura di una testo da uno studente . .. con correzione      ٥– دروس في اللغة الايطالية للعرب - الحروف التي يتغير لفظها حسب ما يليها       Giornata Mondiale della Lingua Araba -18 Dicembre       7.3.C.1- Il verbo trilittero - ألفِعل الثُّلاثي       7.2.B - Il verbo debole الفِعل المُعْتَلُّ       2° Liv. #05 - C. C. L. A. - pronomi staccati, lui هو e loro (duale) هما, verbi al passato (duale)      2° Liv. #18 - C. C. L.- L'acqua - la pioggia - conosciamo di più, ma in arabo!      - I giorni della settimana      Aggiunti nuovi files in Libreria - 2° gruppo      3.1.B- I Numeri Arabi      Buongiorno Amici - صَباحُ الخَير      I giorni della settimana - أيَّامُ الأُسبوع      ألضمائرالمنفصلة للمخاطب في اللغة الايطالية - المذكر و المؤنث      #45- La poesia "Palestinese" e poi si ricomincia con la "Taà"      Lotteria del 1° giugno 2015      3.1.D- Gli Altri Numeri (le cifre)       2.2.5- Ta Marbutah - (تاء مَربوطة (ة ـة      #41-Corso CONTINUO di Arabo - la lettera "gim" جيم e nuovo esercizio      Esercizio 2-6 Lam lunare e lam solare      Aggiunto nuovo libro in Libreria - Io e la gente      6-Il maschile e il femminile - Parte II      1.3. La Fonetica - مُرونة ألصَّوت      I punti cardinali - ألجِهات ألأربَعة      Perle di saggezza - Il sorriso      Un verbo al giorno - مَسَكَ - Tenere      Esercizio 6.1 - Produzione - البناء الفكري      Il tuo nome in Arabo - Patrizia      Esercizio 1.10 - La shaddah الشَّدَّة ّ      ١٤– دروس في اللغة الايطالية - الاسماء المذكر - المؤنث - المفرد - الجمع– ثلاثة انواع - حرف ال جي      Mariano legge un dialogo      2.1.2- Scriviamo le lettere      ١– دروس في اللغة الايطالية للعرب      
Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 

Indice articoli

La risposta è nella prossima pagina "La soluzione è"

Accedi per commentare

Le lezioni più seguite

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download