١٤– دروس في اللغة الايطالية - الاسماء المذكر - المؤنث - المفرد - الجمع– ثلاثة انواع - حرف ال جي      Il tuo nome in Arabo - Veruska      #03-Corso CONTINUO di lingua araba - le lettere (iniziale, mediana, finale e isolata)       Provate a fare i Quiz. ..      3° Liv. #17 - Un semplice esercizio - Il plurale sotto la forma "أفعال "      2-Video Live - Alfabeto arabo      L'Arabo Leggero #4      8.2.2. Negare la frase nominale      Aggiunto nuovo libro in Libreria - Le stagioni      Il tuo nome in Arabo - Salvatore      3° Fascicolo - Nella strada - في الطريق      Esercizio 1.13 - Scomporre le parole تَحْــليل ألكَلِمـــات       #14-Corso CONTINUO di lingua araba - Pronuncia e scrittura pronomi       6.06.2- Pronomi Attaccati (suffissi)      Alfabeto Italiano -video- ألحُروف ألهِجائيَّة ألإيطالية      #59-Corso CONTINUO di Arabo - la lettera "qaf" قاف e "kaf" كاف dal vivo      #46-Corso CONTINUO di Arabo - Il gruppo di lettere ت ح س ط ع ة       ٥– دروس في اللغة الايطالية للعرب - الحروف التي يتغير لفظها حسب ما يليها       ُEsercizio 3.4 - L'articolo      Mauritania - موريتانيا      2.1.3- Le lettere che non legano dopo ا د ذ ر ز و      Esercizio 1.8 - Comporre le parole تَرْكيب ألكَلِمـــات      1ª Lettera dell'alfabeto arabo - ألِف هَمْزَة - ´Alef (´Alif)) hamzah      Un verbo al giorno - سَأَلَ - Domandare      Frasi e parole in lingua araba      2.5.2- Sukun - سُكون      Lotteria del 1° giugno 2015      Il sapore della libertà - طَعْمُ الحُرِّية - Testo e Video      Il tuo nome in Arabo - Corradina      3° Liv. #15 - "Punteggiare" le parole arabe? Mettiamo i puntini "sotto" la "ya"?      #10-Corso CONTINUO di lingua araba - Ripasso segni grafici       #05-Corso CONTINUO di lingua araba - Vocali lunghe e brevi - II Parte       Il tuo nome in Arabo - Donata      6.01- Sistema Grammaticale Arabo      Oggi è Martedì      Lezioni Private di Lingua Araba      Galleria Frasi Utili      # 02- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      3.1.C- Gli Altri Numeri (le cifre)       8.5. Kana e la sue sorelle - كانََ و أخواتُها      Il verbo essere in italiano - فعل الكينونة في الايطالية       4ª Lettera dell'alfabeto arabo - ثاء - Thā´      22ª Lettera dell'alfabeto arabo - كاف - Kāƒ      Come usare il vocabolario arabo      Il tuo nome in Arabo - Maurizio      Il tuo nome in Arabo - Simona      #02-Corso CONTINUO di lingua araba - Alfabeto scrittura e pronuncia       6.12- Pronomi Interrogativi      Aggiunto nuovo libro in Libreria - Io e la gente      6.08- Il Possesso     

Oggi è mercoledì, e in arabo si dice أليَوم هُوَ ألأرْبِعاء

     Vi auguro ore liete,  e in arabo si dice طابَت أوقاتُكُم

 I giorni della settimana - أيَّامُ الأُسبوع - Lezione  --------   I giorni della settimana - Video

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download