ضمائر الغائب في اللغة الايطالية      #43-Corso CONTINUO di Arabo - L'articolo e lettere lunari e solari      1- Consigli Per Studiare نَصائِـح لِلدِّراسة      #52-Corso CONTINUO di Arabo - pronomi (lui, lei) e punti cardinali      2° Liv. #23 - C. C. L.- soggetto superfluo, lettera in comune e plurale femminile      3° Liv. #15 - "Punteggiare" le parole arabe? Mettiamo i puntini "sotto" la "ya"?      Esercizio 3.1 - Il masdar - ألمَصْدَر      L'Arabo Leggero #1      #06-Corso CONTINUO di lingua araba - Vocali lunghe e brevi - III Parte       #58-Corso CONTINUO di Arabo - Esercizi su la "thal" ذال e " dhad" ضاد      #48-Corso CONTINUO di Arabo - La lettera "haà" حاء e la lettera "sin" سين       Perle di saggezza - Il sorriso      #55-Corso CONTINUO di Arabo - Esercizi sulle lettere "khaà" خاء e " tthaà" ظاء e pronomi      2° Liv. #13 - C. C. L. A. - Singolare, duale e plurale - dal vivo      7.1. Struttura del Verbo Arabo      المذكر و المؤنث      2-Le vocali brevi      Oman - عُمــــان      1.1. Premessa - ألمُقَدَّمة       Il cieco ed il saggio - Perchè all'accusativo?      Benvenuti, ecco le novità...      Il tuo nome in Arabo - Desirée      7.2.B.1 - Il verbo debole simile - ألفِعل المُعْتَلُّ المِثال       Il tuo nome in Arabo - Flavia      2.3.4.1-Vocali lunghe e brevi - Parte I      2-Alfabeto Arabo #2 - Scrittura e pronuncia      22ª Lettera dell'alfabeto arabo - كاف - Kāƒ      Il tuo nome in Arabo - Maria      8.2.2. Negare la frase nominale      # 07- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      2° Liv. #24 - C. C. L.- i verbi - i dimostrativi per il plurale - dal vivo      Il tuo nome in Arabo - Teresa      3° Liv. #04 - Applicazione su "lam lunare e lam solare"       ٢– دروس في اللغة الايطالية للعرب       ضمائر المتكلم في اللغة الإيطالية - ألمؤنَّث       Partiamo da zero II       Il tuo nome in Arabo - Valentina      Impara l'arabo con me - تعلم الايطالية معي      2° Liv. #29 - C. C. L.- Il prefisso "baà" باء - Alcuni soggetti con aggettivi      Perle di saggezza - Il tradimento      Esercizio 1.7 - Dettato arabo . ألإمــــــــلاء       Il tuo nome in Arabo - Samanta      Il tuo nome in Arabo - Veruska      Esercizio 3.6 - Video(PlayList) - Esercizi di dettato      3° Liv. #21 - Pronomi relativi in lingua araba       Il tuo nome in Arabo - Roberta      Il tuo nome in Arabo - Simone      2.5.2- Sukun - سُكون      Aggiunto nuovo libro in Libreria - Io e la gente      6.15- Maschile e Femminile     

 Oggi è martedì, e in arabo si dice    أليَوم هُوَ ألثُلاثاء 

     Giornata felice,  e in arabo si dice نهارٌ سَعيد

I giorni della settimana - أيَّامُ الأُسبوع - Lezione  --------   I giorni della settimana - Video

 

Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 

In questa lezione parliamo del verbo debole concavo, rivediamo insieme i tipo del verbo debole :

  • Verbo debole esempio - الفعل المعتل المثال - ha come prima radicale una vocale lunga;
  • Verbo debole concavo - الفعل المعتل الاجوف - ha come seconda radicale un vocale lunga;
  • Verbo debole Difettivo - الفعل المعتل الناقص - ha come terza radicale una vocale lunga.

Il secondo tipo del verbo debole è quello che ha come seconda radicale una vocale lunga, può avere una delle seguenti tre vocali lunghe:

الف - واو - ياءEsempi di verbi concavi : سارَ ,خافَ, قالَ, باعَ, نامَ, صامَ, قال 

  • Seconda radicale ألف Alef ا come il verbo نالَ
  • Seconda radicale واو Uau  و come il verbo خافَ 
  • Seconda radicale ياء Ia ي come il verbo سارَ 

Nei verbi خافَ e سارَ come potete notare nella tabella sottostante, la coniugazione dei verbi non segue sempre la regola generale e la alef الف del verbo si trasforma in una uau واو o in una ia ياء, per capire bene il motivo vi consiglio di vedere il video dove spiego le modalità per arrivare alla corretta coniugazione dei verbi.

Nella tabella seguente si riportano le coniugazioni dei verbi relativi ai tre tipi sopra risportati: 

 إسناد الفعل المعتل الوسط " الأجوف " :

الفعل الضمائر

التاء

الناء

ألف الإثنين

واو الجماعة

ياء المخاطبة

نون النسوة

ما يطرأعلى الفعل من تغيير

قال

قلت

قلنا

قالا

قالوا

-

قلن

حذفت ألفه مع التاء والناء ونون النسوة

يقول

-

-

يقولان

يقولون

تقولين

يقلن

حذفت ألفه مع نون النسوة

قل

-

-

قولا

قولوا

قولي

قلن

حذفت ألفه مع نون النسوة

باع

بعت

بعنا

باعا

باعوا

-

بعن

حذفت ألفه مع التاء والناء ونون النسوة

يبيع

-

-

يبيعان

يبيعون

تبيعين

يبعن

حذفت ألفه مع نون النسوة

بع

-

-

بيعا

بيعوا

بيعي

بعن

حذفت ألفه مع نون النسوة

نال

نلت

نلنا

نالا

نالوا

-

نلن

حذفت ألفه مع التاء والناء ونون النسوة

ينال

-

-

ينالان

ينالون

تنالين

ينلن

حذفت ألفه مع نون النسوة

نل

-

-

نالا

نالوا

نالي

نلن

حذفت ألفه مع نون النسوة 

 

Dopo avere letto la lezione guardate i seguenti video: 

 7.2.B.2.1 - Il verbo debole concavo - ألفِعل المُعْتَلُّ ألأجوَف

7.2.B.2.2 - Il verbo debole concavo - ألفِعل المُعْتَلُّ ألأجوَف

Accedi per commentare

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download