١٤– دروس في اللغة الايطالية - الاسماء المذكر - المؤنث - المفرد - الجمع– ثلاثة انواع - حرف ال جي      6.15.A- Il maschile ed il femminile      17ª Lettera dell'alfabeto arabo - ظاء - Ẓā´      Appunti per l'insegnamento della lingua araba ai non-arabi      Vocalizziamo 2° schema - come vocalizzare correttamente      7.4.3. Il verbo in lingua araba - ألفِعْل في أللُّغة ألعَرَبيَّة - Terza parte      أبو فراس الحمداني - Bellissima poesia di Abu Firas Elhamadany      Il tuo nome in Arabo - Corrado      Benvenuti nel nostro sito      3° Liv. #26 - Espressioni di meraviglia in lingua araba      Esercizio 2.3 - Traduzione ar-it      L'asino di Ashaab - Racconti popolari e rarità dal mondo arabo      4ª Lettera dell'alfabeto arabo - ثاء - Thā´      Il tuo nome in Arabo - Valeria      I Pronomi      Le quattro stagioni - ألفُصـــول ألأرْبَــعَة      ١٢– دروس في اللغة الايطالية للعرب - بعض التمارين على الافعال      3° Liv. #15 - "Punteggiare" le parole arabe? Mettiamo i puntini "sotto" la "ya"?      Un verbo al giorno - دَرَسَ - Studiare      Il tuo nome in Arabo - Marina      2° Liv. #26 - Esercitazioni su l'articolo, singolare e plurale e i verbi       Il tuo nome in Arabo - Giancarlo      Esercizio 1.10 - La shaddah الشَّدَّة ّ      03- Parole e frasi comuni      ٢– دروس في اللغة الايطالية للعرب       3° Liv. #03 - C. C. L.- Impariamo qualche aggettivo in più      Come e dove si pronunciano le lettere dell'alfabeto arabo      2° Liv. #12 - C. C. L. A. - Soluzione verifica e avverbi di luogo      إبن حَمديس الصِّقلّي - Poesia di Ibn Hamdis Assiqilly - Amata Sicilia      3.2.C- I Numerali Cardinali - da 20-99      Quinto gruppo di lettere ...       7.1.A. Il verbo essenziale - الفِعْلُ ألمُجَرَّد       E' la festa .... Auguri a tutti - عيد أضحى مبارك      2.1.0- Alfabeto Arabo - ألحُروف ألهِجائيَّة      #59-Corso CONTINUO di Arabo - la lettera "qaf" قاف e "kaf" كاف dal vivo      ٧– دروس في اللغة الايطالية للعرب - أيّام الأُسبوع      2° Liv. #22 - C. C. L.- Verbi al passato(lui/loro(m))-Duale femminile      Lotteria della Liberazione      Il tuo nome in Arabo - Rosario      Differenza di pronuncia tra le lettere خاء e كاف       Verbo del giorno: سَمِعَ (Sentire)      2.2.0- Le Altre lettere (particelle)      4.1- Regole Per la Scrittura      #50-Corso CONTINUO di Arabo - La "Ain " عين e la "Ttaà" طاء - fine 1° semestre      #20-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera " mim ميم " e "dammah" dal vivo       Esercizio 1.2 - Alfabeto e altri segni grafici      Insalata di cetrioli con yogurt      3° Liv. #14 - Che cosa è il "tanuin"? - Esercitazione sull'uso del "tanuin"      - I punti cardinali in video       Esercizio 3.4 - Dettato Arabo     

Buongiorno - صَباحُ الخَير  

     Oggi è Giovedì e in arabo si dice ألخَميس, e come si può notare assomiglia molto al numero "cinque" in arabo خَمْسَة,  e quindi, per gli arabi antichi era considerato come quinto giorno della settimana, la settimana che comincia con ألأحَد che corrisponde alla "domenica" che deriva dal numero واحِد (uno in arabo).

I giorni della settimana - أيَّامُ الأُسبوع - Lezione  --------   I giorni della settimana - Video

 

Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 

In questa lezione parliamo del verbo debole concavo, rivediamo insieme i tipo del verbo debole :

  • Verbo debole esempio - الفعل المعتل المثال - ha come prima radicale una vocale lunga;
  • Verbo debole concavo - الفعل المعتل الاجوف - ha come seconda radicale un vocale lunga;
  • Verbo debole Difettivo - الفعل المعتل الناقص - ha come terza radicale una vocale lunga.

Il secondo tipo del verbo debole è quello che ha come seconda radicale una vocale lunga, può avere una delle seguenti tre vocali lunghe:

الف - واو - ياءEsempi di verbi concavi : سارَ ,خافَ, قالَ, باعَ, نامَ, صامَ, قال 

  • Seconda radicale ألف Alef ا come il verbo نالَ
  • Seconda radicale واو Uau  و come il verbo خافَ 
  • Seconda radicale ياء Ia ي come il verbo سارَ 

Nei verbi خافَ e سارَ come potete notare nella tabella sottostante, la coniugazione dei verbi non segue sempre la regola generale e la alef الف del verbo si trasforma in una uau واو o in una ia ياء, per capire bene il motivo vi consiglio di vedere il video dove spiego le modalità per arrivare alla corretta coniugazione dei verbi.

Nella tabella seguente si riportano le coniugazioni dei verbi relativi ai tre tipi sopra risportati: 

 إسناد الفعل المعتل الوسط " الأجوف " :

الفعل الضمائر

التاء

الناء

ألف الإثنين

واو الجماعة

ياء المخاطبة

نون النسوة

ما يطرأعلى الفعل من تغيير

قال

قلت

قلنا

قالا

قالوا

-

قلن

حذفت ألفه مع التاء والناء ونون النسوة

يقول

-

-

يقولان

يقولون

تقولين

يقلن

حذفت ألفه مع نون النسوة

قل

-

-

قولا

قولوا

قولي

قلن

حذفت ألفه مع نون النسوة

باع

بعت

بعنا

باعا

باعوا

-

بعن

حذفت ألفه مع التاء والناء ونون النسوة

يبيع

-

-

يبيعان

يبيعون

تبيعين

يبعن

حذفت ألفه مع نون النسوة

بع

-

-

بيعا

بيعوا

بيعي

بعن

حذفت ألفه مع نون النسوة

نال

نلت

نلنا

نالا

نالوا

-

نلن

حذفت ألفه مع التاء والناء ونون النسوة

ينال

-

-

ينالان

ينالون

تنالين

ينلن

حذفت ألفه مع نون النسوة

نل

-

-

نالا

نالوا

نالي

نلن

حذفت ألفه مع نون النسوة 

 

Dopo avere letto la lezione guardate i seguenti video: 

 7.2.B.2.1 - Il verbo debole concavo - ألفِعل المُعْتَلُّ ألأجوَف

7.2.B.2.2 - Il verbo debole concavo - ألفِعل المُعْتَلُّ ألأجوَف

Accedi per commentare

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download