٩– دروس في اللغة الايطالية للعرب - التحيات      # 08- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      Tutti i risultati      8.5. Kana e la sue sorelle - كانََ و أخواتُها      Il tuo nome in Arabo - Grazia      Il tuo nome in Arabo - Corrado      Esercizio 2-6 Lam lunare e lam solare      Vuoi guadagnare 1000 P.C. ?      Lotteria della Liberazione      Esercizio 4.1 - Pronomi isolati e comprensione testo      Mariano legge un dialogo      Laura legge un dialogo      3.0.B- Differenza Tra Numero (عَدَد) e Cifra (رَقَم)      8.6.4. Aggettivi Qualificativi in lingua araba      3° Liv. #01 - C. C. L.- Inizio 3° livello - Avverbi di tempo "dopo" e "Prima"      Esercizio 1.5 - Alfabeto e segni grafici      6.04- Lettere Solari - Lam Solare      2-Video Live - Alfabeto arabo      Perle di saggezza - La pazienza      #22-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "raà"      #40-Corso CONTINUO di Arabo è LAVA - la lettera "gim" جيم e esercizi di traduzione      Come e dove si pronunciano le lettere dell'alfabeto arabo      2° Liv. #01 - C. C. L. A. - inizio 2° Livello - il duale      Verbo del giorno: فـَرِحَ (Gioire)      Il sapore della libertà - طَعْمُ الحُرِّية - Testo e Video      02- Come si scrive il verbo أكَلَ      3.6- Un Pò di Matematica      6.14- Desinenze Dei Nomi      6-Il singolare, duale e plurale - Parte II       Le quattro stagioni - ألفُصـــول ألأرْبَــعَة      2.3.4.3 -Vocali lunghe e brevi - Parte III      Il tuo nome in Arabo - Elisa      12ª Lettera dell'alfabeto arabo - سين - Sīn      Il tuo nome in Arabo - Desirée      2.3.4.2-Vocali lunghe e brevi - Parte II      Aggiunti nuovi files in Libreria      6-Il singolare, duale e plurale - Parte IV      #09-Corso CONTINUO di lingua araba - Lettere solari       4.1- Regole Per la Scrittura      Galleria Frasi Utili      6.12- Pronomi Interrogativi      21ª Lettera dell'alfabeto arabo - قاف - Qāƒ      1- Consigli Per Studiare نَصائِـح لِلدِّراسة      3° Liv. #07 - Presente e passato per lui e per lei       Il tuo nome in Arabo - Marina      3° Liv. #29 - Lettura, comprensione ed esercizi - Seconda Parte      Esercizio 2.4 - Composizione e traduzione      3.4.4- I Numerali Cardinali da 1 a 10       Il tuo nome in Arabo - Deborah      #38-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "Zay" زاي      

Oggi è lunedì, e in arabo si dice أليَوم هُوَ ألإثْنَين

Il saluto arabo "la pace su di voi"  ألسَّلامُ عَلَيكُم

I giorni della settimana - أيَّامُ الأُسبوع - Lezione  --------   I giorni della settimana - Video

Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 

In questa lezione parliamo del verbo debole concavo, rivediamo insieme i tipo del verbo debole :

  • Verbo debole esempio - الفعل المعتل المثال - ha come prima radicale una vocale lunga;
  • Verbo debole concavo - الفعل المعتل الاجوف - ha come seconda radicale un vocale lunga;
  • Verbo debole Difettivo - الفعل المعتل الناقص - ha come terza radicale una vocale lunga.

Il secondo tipo del verbo debole è quello che ha come seconda radicale una vocale lunga, può avere una delle seguenti tre vocali lunghe:

الف - واو - ياءEsempi di verbi concavi : سارَ ,خافَ, قالَ, باعَ, نامَ, صامَ, قال 

  • Seconda radicale ألف Alef ا come il verbo نالَ
  • Seconda radicale واو Uau  و come il verbo خافَ 
  • Seconda radicale ياء Ia ي come il verbo سارَ 

Nei verbi خافَ e سارَ come potete notare nella tabella sottostante, la coniugazione dei verbi non segue sempre la regola generale e la alef الف del verbo si trasforma in una uau واو o in una ia ياء, per capire bene il motivo vi consiglio di vedere il video dove spiego le modalità per arrivare alla corretta coniugazione dei verbi.

Nella tabella seguente si riportano le coniugazioni dei verbi relativi ai tre tipi sopra risportati: 

 إسناد الفعل المعتل الوسط " الأجوف " :

الفعل الضمائر

التاء

الناء

ألف الإثنين

واو الجماعة

ياء المخاطبة

نون النسوة

ما يطرأعلى الفعل من تغيير

قال

قلت

قلنا

قالا

قالوا

-

قلن

حذفت ألفه مع التاء والناء ونون النسوة

يقول

-

-

يقولان

يقولون

تقولين

يقلن

حذفت ألفه مع نون النسوة

قل

-

-

قولا

قولوا

قولي

قلن

حذفت ألفه مع نون النسوة

باع

بعت

بعنا

باعا

باعوا

-

بعن

حذفت ألفه مع التاء والناء ونون النسوة

يبيع

-

-

يبيعان

يبيعون

تبيعين

يبعن

حذفت ألفه مع نون النسوة

بع

-

-

بيعا

بيعوا

بيعي

بعن

حذفت ألفه مع نون النسوة

نال

نلت

نلنا

نالا

نالوا

-

نلن

حذفت ألفه مع التاء والناء ونون النسوة

ينال

-

-

ينالان

ينالون

تنالين

ينلن

حذفت ألفه مع نون النسوة

نل

-

-

نالا

نالوا

نالي

نلن

حذفت ألفه مع نون النسوة 

 

Dopo avere letto la lezione guardate i seguenti video: 

 7.2.B.2.1 - Il verbo debole concavo - ألفِعل المُعْتَلُّ ألأجوَف

7.2.B.2.2 - Il verbo debole concavo - ألفِعل المُعْتَلُّ ألأجوَف

Accedi per commentare

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download