ألضمائرالمنفصلة للمخاطب في اللغة الايطالية - المذكر و المؤنث      Il tuo nome in Arabo - Federico      Impara l'arabo con me - تعلم الايطالية معي      8.4. Stato costrutto - مُضاف و مُضاف إلَيْه      Esercizio 3.5 Traduzione e scrittura      3.4.3- I Numeri Arabi - Le decine - ألعَشَرات      Vedi, ascolta, scrivi e traduci - 3 - I saluti      Il tuo nome in Arabo - Gelsomina      2° Liv. #17 - C. C. L. A. - iniz. 2° semestre - Esercitazioni (articolo, plurale)      - Le quattro stagioni      Esercizio 1.13 - Scomporre le parole تَحْــليل ألكَلِمـــات       6.13- Le lettere che tirano - حُـــــروفُ الجَـــــرّ - Le preposizioni in lingua araba      7.3.A.1- الفِعْلُ الماضي - Il passato      #02-Corso CONTINUO di lingua araba - Alfabeto scrittura e pronuncia       3.4.4- I Numerali Cardinali da 1 a 10       3.6- Un Pò di Matematica      ٨– دروس في اللغة الايطالية للعرب - أيّام الأُسبوع - بالصوت و الصورة      Lotteria del 1° giugno 2015      Art. recenti      8.2.2. Negare la frase nominale      ألضمائر في اللغة الايطالية      2° Liv. #19 - La differenza tra la ذال e la ظاء + il verbo presente      2° Liv. #15 - C. C. L. A. - Preposizioni genitive      ٧– دروس في اللغة الايطالية للعرب - أيّام الأُسبوع      Aggiunti nuovi files in Libreria - 3° gruppo      3ª Lettera dell'alfabeto arabo - تاء - Tā´      Esercizio 2.2 - Vocalizzazione - تشكيل      Esercizio 6.1 - Produzione - البناء الفكري      Benvenuti nel nostro sito      Informazioni sui cookies - linguaraba.com      2.3.4.3 -Vocali lunghe e brevi - Parte III      Il tuo nome in Arabo - Giorgia      7.0.1. I Verbi Arabi - Si ragiona per radici ...      7.2.B.1 - Il verbo debole simile (assimilato) - ألفِعل المُعْتَلُّ المِثال       Un verbo al giorno - مَسَكَ - Tenere      ضمائر المتكلم في اللغة الإيطالية - المذكر       24ª lettera dell'alfabeto arabo - ميم - Mīm      3° Liv. #21 - Pronomi relativi in lingua araba       ١٤– دروس في اللغة الايطالية - الاسماء المذكر - المؤنث - المفرد - الجمع– ثلاثة انواع - حرف ال جي      2.4.1- Vocali Brevi - حَرَكات      ملخص الضمائر المنفصلة في اللغة الإيطالية و بعض النصائح      7.2. Tipi del Verbo Arabo      L'Arabo Leggero #7      Aggiunti Nuovi Libri in Libreria - giochi sportivi      :: Meraviglie del mondo arabo (Gruppo Facebook) - جمال و سحر الوطن العربي       Il tuo nome in Arabo - Valeria      Un verbo al giorno - سارَ - Percorrere      Qual è la differenza tra :      3° Liv. #09 - esercitazione sui sinonimi e contrari       Un verbo al giorno - سَمَحَ - Permettere     

Oggi è venerdì, e in arabo si dice أليَوم هو الجُمُعَة 

 Oggi è venerdì e in arabo si dice ألجُمُعَة, il venerdì per gli arabi musulmani è il giorno della preghiera tutti insieme in moschea, è un giorno di riunione e proprio da questa parola "riunione" che proviene la parola ألجُمُعَة che significa il giorno dello stare insieme riuniti nella preghiera e non solo nella preghiera.

 I giorni della settimana - أيَّامُ الأُسبوع (Lezione)

I giorni della settimana (Video)

Valutazione attuale: 4 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella inattiva
 

   Nello schema sotto, potete coniugare qualunque verbo arabo, nei vari modi e tempi, potete scegliere se volete la coniugazione dei verbi in modo passivo o attivo, e ci sono altre scelte che potete fare.

L'immagine seguente spiega come utilizzare l'applicazione, l'applicazione è quella dopo.NB: Potete scrivere il verbo in arabo anche senza vocalizzarlo, l'applicazione lo riconosce in automatico

Accedi per commentare

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download