أبو القاسِم الشّابّي - Bellissima poesia del poeta tunisino Abu Elqasim Eshabbi      Oggi è venerdì      #43-Corso CONTINUO di Arabo - L'articolo e lettere lunari e solari      Laura legge un dialogo      3.0.B- Differenza Tra Numero (عَدَد) e Cifra (رَقَم)      Il tuo nome in Arabo - Roberta      14ª Lettera dell'alfabeto arabo - صاد - Ṣad      Vedi, ascolta, scrivi e traduci - 4 - Parenti Stretti      Il tuo nome in Arabo - Giacomo      Ama te stesso prima, ma in arabo. ..      #16- C.C.L.A. - Pronomi attaccati       Insegno a mio figlio la mia lingua #1      Perle di saggezza - Il tradimento      Esercizio 1.12 - Scomporre le parole تَحْــليل ألكَلِمـــات       Libano - لبنان      Il tuo nome in Arabo - Marco      Il tuo nome in Arabo - Donata      Marocco - ألمَغرِب      "Punteggiare" le parole arabe? Mettiamo i puntini "sotto" la "ya"?      2.2.3- Alef Maqsurah - ألِف مَقْصـورة      8-Kana e sorelle (Parte 2) - كان و أخَواتُها       #62- Riassunto 1° Liv. - Alfabeto arabo      L'Arabo Leggero #7      Il tuo nome in Arabo - Ombretta      Il Dolce del Ramadan - Qatayef - القـَطــــايِف       Aggiunto nuovo libro in Libreria - Io e la gente      1.4. La Scrittura - ألكِــتابَـة      Il tuo nome in Arabo - Elena      Perle di saggezza - La speranza      2° Liv. #18 - C. C. L.- L'acqua - la pioggia - conosciamo di più, ma in arabo!      ضمائر المتكلم في اللغة الإيطالية - المذكر       Ibn Khaldūn, storico, sociologo e politologo - إبن خَلدون      Provate a fare i Quiz. ..      Il tuo nome in Arabo - Salvatore      Esercizio 1.8 - Comporre le parole تَرْكيب ألكَلِمـــات      #46-Corso CONTINUO di Arabo - Il gruppo di lettere ت ح س ط ع ة       # 04- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      #54-Corso CONTINUO di Arabo - la lettera "khaà" خاء e la lettera " tthaà" ظاء dal vivo      7.2.B.1 - Il verbo debole simile - ألفِعل المُعْتَلُّ المِثال       8.2.2. Negare la frase nominale      3° Liv. #15 - "Punteggiare" le parole arabe? Mettiamo i puntini "sotto" la "ya"?      28ª Lettera dell'alfabeto arabo - ياء - yā´      Iraq - ألعِراق      ملخص الضمائر المنفصلة في اللغة الإيطالية و بعض النصائح      2° Liv. #04 - C. C. L. A. - pronomi staccati, io, noi, lui e loro(duale), verbi al duale altro dal vivo      3- Vocalizzazione delle lettere د ذ ر ز      Chiara legge un dialogo ...      Il tuo nome in Arabo - Barbara      #11- Pronomi staccati (isolati) singolari       Esercizio 1.11 - Comporre le parole تَرْكيب ألكَلِمــــات     

Oggi è mercoledì, e in arabo si dice أليَوم هُوَ ألأرْبِعاء

     Vi auguro ore liete,  e in arabo si dice طابَت أوقاتُكُم

 I giorni della settimana - أيَّامُ الأُسبوع - Lezione  --------   I giorni della settimana - Video

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download