ألضمائرالمنفصلة للمخاطب في اللغة الايطالية - المذكر و المؤنث      7.3.C.2- أَلْفِعْلُ الرُّباعي - Il verbo quadrilittero      Perle di saggezza - Il giudizio      La formica e il piccione - النَّمْلَةُ و الحَمامَة - Racconti popolari e rarità dal mondo arabo      Perle di saggezza - La sfida più grande. ..      #09-Corso CONTINUO di lingua araba - Lettere solari       Il tuo nome in Arabo - Giuseppe      Iraq - ألعِراق      Gibuti - جيبوتي‎      Il tuo nome in Arabo - Manuela      #23-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "raa" e la "kasrah"      3° Liv. #28 - Lettura, comprensione ed esercizi - prima parte       7.2.B.2 - Il verbo debole concavo - ألفِعل المُعْتَلُّ ألأجوَف       Un verbo al giorno - شَرِبَ - Bere      2.1.3- Le lettere che non legano dopo ا د ذ ر ز و      Gli arabi e la scienza - Seconda Parte      2° Fascicolo - A casa mia - في البيت      Il tuo nome in Arabo - Giacomo      L'asino di Ashaab - Racconti popolari e rarità dal mondo arabo      # 08- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      Il tuo nome in Arabo - Carolina      Esercizio 5.1 - Il verbo - ألفِعل      Un verbo al giorno - قَرَأَ - Leggere      L'Arabo Leggero #5      Kuwait - ألكُوَيت      #41-Corso CONTINUO di Arabo - la lettera "gim" جيم e nuovo esercizio      3° Liv. #30 - Lettura, comprensione ed esercizi - terza parte      ملخص الضمائر المنفصلة في اللغة الإيطالية و بعض النصائح      ١٢– دروس في اللغة الايطالية للعرب - بعض التمارين على الافعال      Esercizio 1.7 - Dettato arabo . ألإمــــــــلاء       I versi degli animali - أسماء أصوات الحيوانات      Egitto - مِصر      2° Liv. #01 - C. C. L. A. - inizio 2° Livello - il duale      Le quattro stagioni - ألفُصـــول ألأرْبَــعَة      #53-Corso CONTINUO di Arabo - un pò di numeri e nuove parole      1.4. La Scrittura - ألكِــتابَـة      #56-Corso CONTINUO di Arabo - le lettere "uau" واو e " iaà" ياء , vocali o consonanti?      Esercizio 2.4 - Composizione e traduzione      Frittelle di cavolfiore palestinesi       7.1. Struttura del Verbo Arabo      6-Il singolare, duale e plurale - Parte III      #52-Corso CONTINUO di Arabo - pronomi (lui, lei) e punti cardinali      L'amica Teresa legge parole contenenti le lettere خاء e كاف       3.2.A- I Numerali Cardinali da 1 a 10      7.2.B.3 - Il verbo Difettivo      2° Liv. #32 - C. C. L.- Utilizzo del prefisso بِ con lettere solari e lunari      Come stai? di dove sei? ٦– كيف حالك؟ من اين انت؟       Esercizio 3.1 - Il masdar - ألمَصْدَر      Algeria - ألجزائر      Il Khawarizmi – Scienziati Arabi     

Oggi è lunedì, e in arabo si dice أليَوم هُوَ ألإثْنَين

Il saluto arabo "la pace su di voi"  ألسَّلامُ عَلَيكُم

I giorni della settimana - أيَّامُ الأُسبوع - Lezione  --------   I giorni della settimana - Video

Valutazione attuale: 5 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella attiva
 

       Settima lettera dell'alfabeto arabo, il suo nome è " Khā´ ", questa lettera non esiste nell'alfabeto italiano.

Ascolta il suono

 

       Questa lettera lega con la lettera che la precede, e con quella che la segue.  E' una Lettera Lunare       Per scriverla correttamente, seguite le frecce facendo riferimento al rigo rosso, questa lettera quando è isolata si scrive per metà sopra il rigo e per metà sotto il rigo, quando è legata ad altre lettere sta tutta sopra il rigo, ha  un puntino sopra.

       Si tratta di un'immagine che potete scaricare, cliccando tasto destro del mouse, e salvare sul vostro PC-tablet-smartphone, potete stamparla e passare con la penna sulle parole in grigio, e nell'ultimo rigo provare a scriverle da zero.

Accedi per commentare

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download