ضمائر الغائب في اللغة الايطالية       7.5- Un verbo al giorno - Playlist      Chiara legge un dialogo ...      L'Arabo Leggero #2      Il tuo nome in Arabo - Mario      Lotteria della Liberazione      Esercizio 2-6 Lam lunare e lam solare      المذكر و المؤنث      Il tuo nome in Arabo - Ombretta      Esercizio 3.5 Traduzione e scrittura      L'Arabo Leggero #10 - Le vocali lunghe      - Le quattro stagioni      #45- La poesia "Palestinese" e poi si ricomincia con la "Taà"      #39-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "gim" جيم       2.1.0- Alfabeto Arabo - ألحُروف ألهِجائيَّة      7.2.A.2 - Il verbo integro hamzato - ألفِعل الصَّحيح المَهموز       Un verbo al giorno - خَـرَجَ - Uscire      7.2.B - Il verbo debole الفِعل المُعْتَلُّ       #18-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "baà باء "       Sesto gruppo di lettere ...       ١– دروس في اللغة الايطالية للعرب       #15-Corso CONTINUO di lingua araba - Particelle possessive       Verbo del giorno: سَمِعَ (Sentire)      1ª Lettera dell'alfabeto arabo - ألِف هَمْزَة - ´Alef (´Alif)) hamzah      La filosofia araba      3° Liv. #14 - Che cosa è il "tanuin"? - Esercitazione sull'uso del "tanuin"      8.6.1. Aggettivi Qualificativi in lingua araba      Un verbo al giorno - دَفَعَ - Pagare e Spingere      11ª Lettera dell'alfabeto arabo - زاي - Zāy      24ª lettera dell'alfabeto arabo - ميم - Mīm      Le Più Belle Parole - Bellissima Poesia d'Amore - di Nazim Hikmat (testo)      Perle di saggezza - Il sorriso      2° Liv. #20 - C. C. L.- Dimostrativo vicino e lontano - il passato - dal vivo      Il tuo nome in Arabo - Corrado      #60-Corso CONTINUO di Arabo - la lettera "thaà" ثاء e "ghain" غَين      Ibn Khaldūn, storico, sociologo e politologo - إبن خَلدون      6-Il maschile e il femminile - Parte II      Esercizio 1.7 - Dettato arabo . ألإمــــــــلاء       Le quattro stagioni - ألفُصـــول ألأرْبَــعَة      2° Liv. #06 - C. C. L. A. - Nomi (duale e plurale sano) - Esercizi dal vivo      3° Liv. #02 - C. C. L.- Preposizioni Genitive حُروفُ الجَرّ       7.0.1. I Verbi Arabi - Si ragiona per radici ...      3.4.3- I Numeri Arabi - Le decine - ألعَشَرات      2° Liv. #35 - C. C. L.- Pronomi interrogativi (dove, che cosa e chi) - Pronomi suffissi      Il tuo nome in Arabo - Corinna      3° Liv. #03 - C. C. L.- Impariamo qualche aggettivo in più      Il tuo nome in Arabo - Samanta      Esercizio 1.7 - Dettato arabo . ألإمــــــــلاء       Marocco - ألمَغرِب      2.2.4- Lam-Alef - لام الف     

 Oggi è venerdì, e in arabo si dice أليَوم هو الجُمُعَة

        Oggi è venerdì e in arabo si dice ألجُمُعَة, il venerdì per gli arabi musulmani è il giorno della preghiera tutti insieme in moschea, è un giorno di riunione e proprio da questa parola "riunione" che proviene la parola ألجُمُعَة che significa il giorno dello stare insieme riuniti nella preghiera e non solo nella preghiera.

I giorni della settimana - أيَّامُ الأُسبوع - Lezione ------ I giorni della settimana - Video

Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 

Indice articoli

Numerali cardinali da 20 a 99

in questa lezione andiamo a studiare come si usano i numerali cardinali da 20 a 99, essi si dividono in :

 • Le decine ( in arabo ألعُقود ) : e sono َعِشْرونَ, ثَلاثونَ, أربَعونَ, خَمسونَ, سِتّونَ, سَبعونَ, ثَمانونَ, تِسعون. Questi numeri non cambiano mai e si usano sia con il numerato maschile sia quello femminile, cosicché si dice عِشرونَ طالباً e عِشرونَ طالبةً e ancora خمسونَ قِطاراً e خَمسونَ سيَّارةً. Dal punti di vista grammaticali essi assumono la forma del singolare distinto ( تَمييز ) e con la fathah finale ( مَنْصوب ), essi seguono il comportano del plurale maschile sano, e quindi assumono la واو ( nominativo ) e la ياء nei casi Accusativo e genitivo. Vediamo qualche esempio :
  • في الصَّفِّ ثَلاثونَ طالباً ------ Nominativo
  • في الصَّفِّ ثَلاثونَ طالبةً ----- Nominativo 
  • اشترَيتُ خَمسينَ كِتاباً --- Accusativo
  • ذَهَبْتُ إلى عِشرينَ مِدينَةٍ ---- Genitivo  
 • I numeri congiunti ( ألاعداد المعطوفة ): sono tutti i numeri da 21 a 99 escludendo le decine, si chiamano cosi perché tra le unità e le decine c'è bisogno di aggiungere la " وَ " come ad esempio واحِد وَ عشرون, أربعة وَ سِتّون, تِشعة وَ تِسعون , come vedete i numeri sono formati dalle unità e poi la "e " e poi le decine. In questo gruppo di numeri valgono le regole dei numeri singoli da 1 a 9 e cioè
  • Il numero uno/una (واحِد  / واحِدة  (إحدى concordano con il contato;  
  • Il numero due إثنان / إثنَتان concordano con il contato;
  • I numeri da 3 a 9 non concordano con il contato.

Vediamo degli esempi : 1. واحِد وَ عِشرونَ رَجُلاً o anche واحِدة (إحدى) وَ عِشرونَ امْرأةً ----- concordano
 2. إثنان وَ عِشرونً ولَداً o anche إثنتان وَ عِشرونً بِنتاً ------ concordano
 3. ثَلاثَة وَ أربَعونَ طالباً o anche  ثَلاثَ وَ أربَعونَ طالبةً ------ non concordano 

Come vedete si può dire in generale che i numeri "uno e due" concordano sempre con il contato, il "dieci" non concorda se è singolo e concorda se fa parte di un numero composto, le decine restano indifferenti nei confronti del genere ed assumono un solo modo, i numeri congiunti, e cioè legati tra di loro con la lettera وَ  si comportano come i numeri singoli.

Mi auguro che la lezione sia stata di vostro gradimento e vi consiglio di fare le esercitazioni nella pagina seguente.

Accedi per commentare

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download