ألضمائرالمنفصلة للمخاطب في اللغة الايطالية - المذكر و المؤنث      7.3.C.2- أَلْفِعْلُ الرُّباعي - Il verbo quadrilittero      Perle di saggezza - Il giudizio      La formica e il piccione - النَّمْلَةُ و الحَمامَة - Racconti popolari e rarità dal mondo arabo      Perle di saggezza - La sfida più grande. ..      #09-Corso CONTINUO di lingua araba - Lettere solari       Il tuo nome in Arabo - Giuseppe      Iraq - ألعِراق      Gibuti - جيبوتي‎      Il tuo nome in Arabo - Manuela      #23-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "raa" e la "kasrah"      3° Liv. #28 - Lettura, comprensione ed esercizi - prima parte       7.2.B.2 - Il verbo debole concavo - ألفِعل المُعْتَلُّ ألأجوَف       Un verbo al giorno - شَرِبَ - Bere      2.1.3- Le lettere che non legano dopo ا د ذ ر ز و      Gli arabi e la scienza - Seconda Parte      2° Fascicolo - A casa mia - في البيت      Il tuo nome in Arabo - Giacomo      L'asino di Ashaab - Racconti popolari e rarità dal mondo arabo      # 08- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      Il tuo nome in Arabo - Carolina      Esercizio 5.1 - Il verbo - ألفِعل      Un verbo al giorno - قَرَأَ - Leggere      L'Arabo Leggero #5      Kuwait - ألكُوَيت      #41-Corso CONTINUO di Arabo - la lettera "gim" جيم e nuovo esercizio      3° Liv. #30 - Lettura, comprensione ed esercizi - terza parte      ملخص الضمائر المنفصلة في اللغة الإيطالية و بعض النصائح      ١٢– دروس في اللغة الايطالية للعرب - بعض التمارين على الافعال      Esercizio 1.7 - Dettato arabo . ألإمــــــــلاء       I versi degli animali - أسماء أصوات الحيوانات      Egitto - مِصر      2° Liv. #01 - C. C. L. A. - inizio 2° Livello - il duale      Le quattro stagioni - ألفُصـــول ألأرْبَــعَة      #53-Corso CONTINUO di Arabo - un pò di numeri e nuove parole      1.4. La Scrittura - ألكِــتابَـة      #56-Corso CONTINUO di Arabo - le lettere "uau" واو e " iaà" ياء , vocali o consonanti?      Esercizio 2.4 - Composizione e traduzione      Frittelle di cavolfiore palestinesi       7.1. Struttura del Verbo Arabo      6-Il singolare, duale e plurale - Parte III      #52-Corso CONTINUO di Arabo - pronomi (lui, lei) e punti cardinali      L'amica Teresa legge parole contenenti le lettere خاء e كاف       3.2.A- I Numerali Cardinali da 1 a 10      7.2.B.3 - Il verbo Difettivo      2° Liv. #32 - C. C. L.- Utilizzo del prefisso بِ con lettere solari e lunari      Come stai? di dove sei? ٦– كيف حالك؟ من اين انت؟       Esercizio 3.1 - Il masdar - ألمَصْدَر      Algeria - ألجزائر      Il Khawarizmi – Scienziati Arabi     

Oggi è lunedì, e in arabo si dice أليَوم هُوَ ألإثْنَين

Il saluto arabo "la pace su di voi"  ألسَّلامُ عَلَيكُم

I giorni della settimana - أيَّامُ الأُسبوع - Lezione  --------   I giorni della settimana - Video

Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 

Una bellissima poesia araba dal titolo "Palestinese"

 Accedi per commentare

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download