ملخص الضمائر المنفصلة في اللغة الإيطالية و بعض النصائح      Oggi è domenica      4.1- Regole Per la Scrittura      Iraq - ألعِراق      # 15- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      4-2 Esercizio di traduzione e comprensione       1.3. La Fonetica - مُرونة ألصَّوت      Oggi è Sabato      - Le quattro stagioni      6.01- Sistema Grammaticale Arabo      Anna e Ludovica leggono un dialogo       Il tuo nome in Arabo - Grazia      Il tuo nome in Arabo - Federico      8.7. Inna (enna) e le sue sorelle - إنَّ و أخَواتُها       Frasi e parole in lingua araba      3° Liv. #12 - Quale interrogativo mettere? molto utile per tutti      2-Le vocali brevi      STUDENTI - Ecco il gruppo speciale      Frittelle di cavolfiore palestinesi       إبن حَمديس الصِّقلّي - Poesia di Ibn Hamdis Assiqilly - Amata Sicilia      I cinque sensi - ألحَواسُ الخَمْس      2° Liv. #22 - C. C. L.- Verbi al passato(lui/loro(m))-Duale femminile      Un verbo al giorno - أكَلَ - Mangiare      3° Liv. #09 - esercitazione sui sinonimi e contrari       8.3.2. Negare la frase verbale      #46-Corso CONTINUO di Arabo - Il gruppo di lettere ت ح س ط ع ة       #37-Corso CONTINUO di lingua araba - la "Dal" e la "shaddah" esercizi      Il tuo nome in Arabo - Gianni      6ª Lettera dell'alfabeto arabo - حاء - Ḥā´      Informazioni sui cookies - linguaraba.com      Aggiunti nuovi files in Libreria      6.10- La Particella "qad" قََدْ      Proverbi arabi - Al Mutanabbi      2.5.3- La Shaddah (raddoppiamento di consonante) ّ - الشَّدَّة      2.2.1- Alef maddah - آ ) - ألِف مَدَّة )      Vedi, ascolta, scrivi e traduci - 3 - I saluti      Verbo del giorno: سَمِعَ (Sentire)      Buongiorno Amici - صَباحُ الخَير      Quinto gruppo di lettere ...       3° Liv. #25 - le particelle negativizzanti "la, lan, ma" لا لَن ما       Perle di saggezza - La fretta      Perle di saggezza - Grande vergogna      Laura legge un dialogo      Buon fine settimana      2° Liv. #05 - C. C. L. A. - pronomi staccati, lui هو e loro (duale) هما, verbi al passato (duale)      Qatar - قطر      7.3.A.3- L'imperativo -فِعلُ الأمر      La hamzah secondo Michele Bravi      Buongiorno a tutti      2° Fascicolo - A casa mia - في البيت     

Valutazione attuale: 5 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella attiva
 

Una meravigliosa e struggente poesia del poeta siciliano-arabo Ibn Hamdis che piange la sua Sicilia

Sicilia mia. Disperato dolore
si rinnova per te nella memoria
Giovinezza. Rivedo le felici follie perdute
e gli amici splendidi

Oh paradiso da cui fui cacciato!
Che vale ricordare il tuo fulgore?
Mie lacrime. Se troppo non sapeste di amaro formereste ora i suoi fiumi
Risi d'amore a vent'anni sventato a sessanta ne grido sotto il peso
Ma tu non aggravare le mie colpe
se l'Iddio tuo già concesse il perdono
In alto la penombra si dirada
agitata dai veli della luce
ma questa luce è un modo del distruggersi
manda luce chi perde la sua vita.

Abd al-Jabbār ibn Muhammad ibn Hamdīs, in arabo: عبد الجبار بن أبي بكر بن محمد بن حمديس الأزدي الصقلي أبو محمد‎ (Siracusa o Noto, 1056 circa -- Maiorca, ramadan 1133), fu un poeta arabo-siciliano, massimo esponente della poesia araba di Sicilia a cavallo tra l'XI e il XII secolo.Questa è la poesia originale in lingua araba 

ذكرت صـقـلـية والأسـى   =   يهيج للنـفـس تـذكـارهـا
ومنزلة للصبـا قـد خـلـت   =  وكان بنو الظرف عمـارهـا
فإن كنت أخرجت مـن جـنة  =     فإنـي أحـدث أخـبـارهـا
ولولا ملوحة مـاء الـبـكـاء     =    حسبت دموعي أنـهـارهـا
ضحكت ابن عشرين من صبوة    =    بكيت ابن سـتـين أوزارهـا
فلا تعظمن علـيك الـذنـوب    =    إذا كان ربـك غـفـارهـا

 eccola cantata da un gruppo folkloristico siciliano.

 

Accedi per commentare

Le lezioni più seguite

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download