٧– دروس في اللغة الايطالية للعرب - أيّام الأُسبوع      Il tuo nome in Arabo - Valentino      2.3.4.2-Vocali lunghe e brevi - Parte II      10 Minuti con..." Ca' Foscari Video lezione di Lingua Araba - Zilio      - I punti cardinali in video       Mauritania - موريتانيا      3° Fascicolo - Nella strada - في الطريق      3° Liv. #15 - "Punteggiare" le parole arabe? Mettiamo i puntini "sotto" la "ya"?      6.14- Desinenze Dei Nomi      Il tuo nome in Arabo - Serena      ألضمائر في اللغة الايطالية      2.1.4- Le lettere dell'alfabeto e i loro nomi completi      Esercizio 2.2 - Vocalizzazione - تشكيل      8.7. Inna (enna) e le sue sorelle - إنَّ و أخَواتُها       #05-Corso CONTINUO di lingua araba - Vocali lunghe e brevi - II Parte       Esercizio 1.13 - Scomporre le parole تَحْــليل ألكَلِمـــات       2.1.1- Ascoltiamo, ripetiamo e vediamo come si scrivono le lettere      I cinque sensi - ألحَواسُ الخَمْس      Oggi è Giovedì      #39-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "gim" جيم       #28-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "lam" لام      8.3.1. La frase verbale in lingua arabo       أبو الطيّب المتنبي - Bellissima poesia d'amore di Abu Ettaieb El Mutanabby      Ci siamo quasi... I nuovi video sono pronti ...      3° Liv. #24 - Alcuni avverbi di luogo in lingua araba      1.0. Si inizia da qui...      #46-Corso CONTINUO di Arabo - Il gruppo di lettere ت ح س ط ع ة       L'arte e l'architettura indo-islamica      الحروف المركبة المكونة من حرفين - I Digrammi      2° Liv. #10 - C. C. L. A. - i giorni della settimana e altro - esercizio      La Lega Araba - جامعة الدول العربية      Il tuo nome in Arabo - Carlo      3° Liv. #06 - Pronomi attaccati di possesso e di appartenenza      (١٣– دروس في اللغة الايطالية - الاسماء (المذكر - المؤنث - المفرد - الجمع      Un verbo al giorno - طارَ - Volare      7.1.A. Il verbo essenziale - الفِعْلُ ألمُجَرَّد       Art. + letti      7.2.A. Il verbo integro (ألفعل الصحيح)      3° Liv. #04 - Applicazione su "lam lunare e lam solare"       Aggiunto nuovo libro in Libreria - Io e la gente      Le quattro stagioni - ألفُصـــول ألأرْبَــعَة      Palestina - فلسطين      3° Liv. #07 - Presente e passato per lui e per lei       Verbo del giorno: سَمِعَ (Sentire)      7.2.A.1. Il verbo integro sano - الفعل الصَّحيح السَّالِم      7.4.2. Il verbo in lingua araba - ألفِعْل في أللُّغة ألعَرَبيَّة - Seconda parte      01- Lettura di un paragrafo      #25-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "nun" e sukun - applicazioni      2ª Lettera dell'alfabeto arabo - باء - Bā´      Vocalizziamo 1° schema - come vocalizzare correttamente     

Valutazione attuale: 5 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella attiva
 

 Non parlare bene di una persona senza conoscerla bene, e non parlare male di una persona senza averla ben conosciuta. 

 لا تمدحن امرأً حتى تجربه و لا تذمه من غير تجريبAccedi per commentare

Le lezioni più seguite

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download