١١– دروس في اللغة الايطالية للعرب - ضمائر الجمع المنفصلة      Yemen - أليَمَن      6.08- Il Possesso      19ª Lettera dell'alfabeto arabo - غَيْن - Ghayn      I giorni della settimana - أيَّامُ الأُسبوع      Il tuo nome in Arabo - Patrizia      L'Arabo Leggero #5      Perle di saggezza - La pazienza      3ª Lettera dell'alfabeto arabo - تاء - Tā´      Egitto - مِصر      Il tuo nome in Arabo - Giuseppe      3° Liv. #22 - Le particelle An - Lan - Cày ---- أَنْ - لَنْ - كَيْ       ضمائر المتكلم في اللغة الإيطالية - المذكر       Esercizio 1.5 - Alfabeto e segni grafici      Le quattro stagioni - ألفُصـــول ألأرْبَــعَة      2.3.4.3 -Vocali lunghe e brevi - Parte III      2.1.3- Le lettere che non legano dopo ا د ذ ر ز و      6.10- La Particella "qad" قََدْ      6.0.0- Tipi di parola in lingua araba - أقسام الكلمة      #60-Corso CONTINUO di Arabo - la lettera "thaà" ثاء e "ghain" غَين      2° Liv. #07 - C. C. L. A. - L'Articolo e lettere lunari e solari - Esercizi      #49-Corso CONTINUO di Arabo - La lettera "Ain " عين e la lettera "Ttaà" طاء       :: Meraviglie del mondo arabo (Gruppo Facebook) - جمال و سحر الوطن العربي       16ª Lettera dell'alfabeto arabo - طاء - Ṭā´      #11- Pronomi staccati (isolati) singolari       #30-Corso CONTINUO di lingua araba - la "hamzah" هَمزَة       Il tuo nome in Arabo - Ilenia      Lotteria del 1° giugno 2015      1.3. La Fonetica - مُرونة ألصَّوت      #42-Corso CONTINUO di Arabo -L'articolo in lingua araba      Partiamo da zero II       I cinque sensi - ألحَواسُ الخَمْس      - Alfabeto italiano - الحروف الهجائية      3° Liv. #08 - Prova di dettato sbirciato       Partiamo da zero IV      12ª Lettera dell'alfabeto arabo - سين - Sīn      Gli arabi e la scienza - Seconda Parte      3° Liv. #29 - Lettura, comprensione ed esercizi - Seconda Parte      7.2.B.2 - Il verbo debole concavo - ألفِعل المُعْتَلُّ ألأجوَف       Algeria - ألجزائر      Aggiunto nuovo libro in Libreria - Io e la gente      Il tuo nome in Arabo - Gianni      Il tuo nome in Arabo - Simone      3° Liv. #26 - Espressioni di meraviglia in lingua araba      Al-Farabi - الفارابي‎ - Scienziati Arabi      3° Liv. #06 - Pronomi attaccati di possesso e di appartenenza      6.06.1- Pronomi Staccati (isolati)      #34-Corso CONTINUO di lingua araba - la "hamzah" هَمزَة e "tanuin kasrah"      7.4.2. Il verbo in lingua araba - ألفِعْل في أللُّغة ألعَرَبيَّة - Seconda parte      L'Arabo Leggero #11 - Le vocali brevi     
Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 

Andando piano si ha la salvezza, e andando di fretta si ha il rimpianto. 

في التـأنّي السَّـلامـة و في العَجَلةِ النــــدامة

Simile al proverbio italiano" Chi va piano, va lontano e arriva sano"

Accedi per commentare

Le lezioni più seguite

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download