ألضمائر في اللغة الايطالية      #10-Corso CONTINUO di lingua araba - Ripasso segni grafici       ٤– دروس في اللغة الايطالية للعرب - فعل الكينونة و فعل التسمية و جمل مفيدة       Un verbo al giorno - مَسَكَ - Tenere      # 02- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      Il tuo nome in Arabo - Maria      ضمائر المتكلم في اللغة الإيطالية - ألمؤنَّث       Qatar - قطر      1.1. Premessa - ألمُقَدَّمة       - Alfabeto italiano - الحروف الهجائية      Il tuo nome in Arabo - Maurizio      2° Liv. #04 - C. C. L. A. - pronomi staccati, io, noi, lui e loro(duale), verbi al duale altro dal vivo      7.2.B.1 - Il verbo debole simile - ألفِعل المُعْتَلُّ المِثال       2° Liv. #19 - La differenza tra la ذال e la ظاء + il verbo presente      Lettura di un testo - La pioggia è un dono      Un verbo al giorno - قَـبَّـلَ - Baciare      #11- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      Ibn Khaldūn, storico, sociologo e politologo - إبن خَلدون      3° Liv. #12 - Quale interrogativo mettere? molto utile per tutti      2-Alfabeto Arabo #3 - Scrittura e pronuncia      7.3.B.3- Il futuro - ألمُسْتَقْبَل      3- Vocalizzazione delle lettere د ذ ر ز      # 15- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      19ª Lettera dell'alfabeto arabo - غَيْن - Ghayn      # 14- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      6-Il singolare, duale e plurale - Parte II       2.3.4.3 -Vocali lunghe e brevi - Parte III      Il tuo nome in Arabo - Aldo      Aggiunti Nuovi Libri in Libreria      6.14- Desinenze Dei Nomi      2° Liv. #31 - C. C. L.- Negazione del verbo con la particella "la" لا - "ta marbutah" ـة       Il tuo nome in Arabo - Giovanni      Le quattro stagioni - ألفُصـــول ألأرْبَــعَة      Esercizio 1.9 - Composizione e nomi lettere      E' meglio prevenire che curare - Proverbi arabi      2.5.1- Altri Segni Grafici      Insalata di cetrioli con yogurt      Il tuo nome in Arabo - Paolo      La formica e il piccione - النَّمْلَةُ و الحَمامَة - Racconti popolari e rarità dal mondo arabo      L'Arabo Leggero #5      3° Liv. #10 - Applicazione sui dimostrativi "questo e questa"       Il Mare di Siracusa       ٨– دروس في اللغة الايطالية للعرب - أيّام الأُسبوع - بالصوت و الصورة      8.1. Paradigmi Arabi      8.4. Stato costrutto - مُضاف و مُضاف إلَيْه      L'asino di Ashaab - Racconti popolari e rarità dal mondo arabo      #47-Corso CONTINUO di Arabo - La lettera "taà" e la "taà marbuta" dal vivo      #09-Corso CONTINUO di lingua araba - Lettere solari       2° Liv. #07 - C. C. L. A. - L'Articolo e lettere lunari e solari - Esercizi      2.3.1- Vocali Lunghe - حُروف ألعِلَّة      
Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 

أن تضيء شمعةً صغيرةً خير لك من أن تنفق عمرك تلعن الظلام
Meglio accendere una candelina che passare la vita a maledire il buioAccedi per commentare

Le lezioni più seguite

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download