أبو فراس الحمداني - Bellissima poesia di Abu Firas Elhamadany      Il tuo nome in Arabo - Desirée      3.0.A- Segreti dei Numeri Arabi      ضمائر الغائب في اللغة الايطالية      1° Fascicolo - io e la mia famiglia      Un verbo al giorno - نَظَرَ - Guardare      L'asino di Ashaab - Racconti popolari e rarità dal mondo arabo      ألضمائر في اللغة الايطالية      Gli arabi e la scienza - Prima parte      3.2.A- I Numerali Cardinali da 1 a 10      2.1.0- Alfabeto Arabo - ألحُروف ألهِجائيَّة      ٢– دروس في اللغة الايطالية للعرب       Un verbo al giorno - كَتَبَ - Scrivere      6.06.1- Pronomi Staccati (isolati)      Il tuo nome in Arabo - Flavio      ٤– دروس في اللغة الايطالية للعرب - فعل الكينونة و فعل التسمية و جمل مفيدة       Un verbo al giorno - سارَ - Percorrere      "Punteggiare" le parole arabe? Mettiamo i puntini "sotto" la "ya"?      #06-Corso CONTINUO di lingua araba - Vocali lunghe e brevi - III Parte       2° Liv. #34 - C. C. L.- Il verbo presente per io (m/f) e tu (m) - la preposizione لـِ (li)      3.1.A- I Numeri ِArabi (le cifre) - ألأعداد      Lezioni online via skype. Hai più di 1000 punti credito? leggi sotto...      Il verbo essere in italiano - فعل الكينونة في الايطالية       2.4.1- Vocali Brevi - حَرَكات      Un verbo al giorno - فَهِمَ - Capire      2° Liv. #35 - C. C. L.- Pronomi interrogativi (dove, che cosa e chi) - Pronomi suffissi      3° Liv. #22 - Le particelle An - Lan - Cày ---- أَنْ - لَنْ - كَيْ       Videocorso di arabo per principianti      2° Liv. #20 - C. C. L.- Dimostrativo vicino e lontano - il passato - dal vivo      4- Vocalizzazione delle lettere س ش ص ض       7.1.B. Il Verbo Aumentato - ألفِعلُ ألمَزيد      7.4.3. Il verbo in lingua araba - ألفِعْل في أللُّغة ألعَرَبيَّة - Terza parte      1.1. Premessa - ألمُقَدَّمة       Arabia Saudita - ألسُّعوديَّة      Il tuo nome in Arabo - Valentino      Il tuo nome in Arabo - Ombretta      #18-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "baà باء "       Perle di saggezza - Il tradimento      01- Lettura di un paragrafo      Le quattro stagioni - ألفُصـــول ألأرْبَــعَة      6.03- Lettere Lunari - Lam Lunare      Bahrein - ألبحرين      Gli arabi e la scienza - Seconda Parte      Art. Prof.ssa De Luca      Oggi è Mercoledì      Esercizio 6.1 - Produzione - البناء الفكري      3.4.1- I Numeri Arabi      Esercizio 1.10 - La shaddah الشَّدَّة ّ      - Alfabeto italiano - الحروف الهجائية      Partiamo da zero III     
Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 Accedi per commentare

Le lezioni più seguite

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download