ضمائر المتكلم في اللغة الإيطالية - المذكر       Giordania - ألأُردُن      # 04- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      ٣– دروس في اللغة الايطالية للعرب       4-1 Esercizio di traduzione e comprensione       #59-Corso CONTINUO di Arabo - la lettera "qaf" قاف e "kaf" كاف dal vivo      1° Fascicolo - io e la mia famiglia      11ª Lettera dell'alfabeto arabo - زاي - Zāy      Il tuo nome in Arabo - Serena      Il tuo nome in Arabo - Nadia      3.2.C- I Numerali Cardinali - da 20-99      2° Liv. #13 - C. C. L. A. - Singolare, duale e plurale - dal vivo      #54-Corso CONTINUO di Arabo - la lettera "khaà" خاء e la lettera " tthaà" ظاء dal vivo      Coniugatore dei verbi arabi      Il tuo nome in Arabo - Salvatore      Oggi è venerdì      - I giorni della settimana      Aggiunti nuovi files in Libreria - 3° gruppo      6.06.1- Pronomi Staccati (isolati)      3.3- I Numerali Ordinali       Parti del corpo - أجزاء الجسم      7.2.B.1 - Il verbo debole simile (assimilato) - ألفِعل المُعْتَلُّ المِثال       L'Arabo Leggero #1      Il tuo nome in Arabo - Graziano      6.03- Lettere Lunari - Lam Lunare      Un verbo al giorno - فَهِمَ - Capire      ٤– دروس في اللغة الايطالية للعرب - فعل الكينونة و فعل التسمية و جمل مفيدة       I colori in lingua araba - ألألوان       Anna e Ludovica leggono un dialogo       Mahmoud Darwish - محمــــود درويش       01- Lettura di un paragrafo      ٨– دروس في اللغة الايطالية للعرب - أيّام الأُسبوع - بالصوت و الصورة      Esercizio 2-7 Lam lunare e lam solare - esercizio      2° Liv. #28 - C. C. L.- Pronomi relativi, Il passato (lui e loro due (m)) - Applicazione      17ª Lettera dell'alfabeto arabo - ظاء - Ẓā´      7.2.B - Il verbo debole الفِعل المُعْتَلُّ       Lezioni Private di Lingua Araba      Buongiorno a tutti      3.4.2- I Numeri Arabi da 0 a 10      18ª Lettera dell'alfabeto arabo - عَين - ᶜAyn      7.3.B.3- Il futuro - ألمُسْتَقْبَل      #19- La lettera " mim ميم "      Il tuo nome in Arabo - Giovanni      2.6.1- Nunazione - تَنوين      السلام باللغة الايطالية - I saluti in lingua italiana      #47-Corso CONTINUO di Arabo - La lettera "taà" e la "taà marbuta" dal vivo      2° Liv. #18 - C. C. L.- L'acqua - la pioggia - conosciamo di più, ma in arabo!      La hamzah secondo Michele Bravi      #39-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "gim" جيم       Esercizio 2.4 - Composizione e traduzione     
Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 

Il tuo nome in Arabo

Nome italiano : FrancescoAccedi per commentare

Le lezioni più seguite

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download