(١٣– دروس في اللغة الايطالية - الاسماء (المذكر - المؤنث - المفرد - الجمع      7.3.C.2- أَلْفِعْلُ الرُّباعي - Il verbo quadrilittero      Palestina - فلسطين      3.4.1- I Numeri Arabi      ١٢– دروس في اللغة الايطالية للعرب - بعض التمارين على الافعال      Verbo del giorno حَمَلَ (portare)      1.2. Parole di origini arabe - كلِمات من أصل عَرَبيّ      ضمائر المتكلم في اللغة الإيطالية - المذكر       #50-Corso CONTINUO di Arabo - La "Ain " عين e la "Ttaà" طاء - fine 1° semestre      Cercasi/Offresi insegnante di arabo      Il tuo nome in Arabo - Erika      Esercizio 2.8 - Alef ا iniziale, si o no?      3° Liv. #28 - Lettura, comprensione ed esercizi - prima parte       7.2.B.2.1 - Il verbo debole concavo - ألفِعل المُعْتَلُّ ألأجوَف       Il tuo nome in Arabo - Luisa      Il tuo nome in Arabo - Patrizio      #11- Pronomi staccati (isolati) singolari       # 07- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      7.3.A.3- L'imperativo -فِعلُ الأمر      Al-Farabi - الفارابي‎ - Scienziati Arabi      Il Mare di Siracusa       #60-Corso CONTINUO di Arabo - la lettera "thaà" ثاء e "ghain" غَين      Frittelle di cavolfiore palestinesi       Settimo ed ultimo gruppo di lettere ...      6- Vocalizzazione delle lettere ف ق ك ل      Art. Prof.ssa De Luca      Il tuo nome in Arabo - Valentino      Il tuo nome in Arabo - Teresa      Perle di saggezza - La fretta      أبو القاسِم الشّابّي - Bellissima poesia del poeta tunisino Abu Elqasim Eshabbi      Buongiorno e benvenuti a tutti      Navigare col cellulare è più bello!      Esercizio 4.4 - Il masdar      Averroè - ابن رشد - Scienziati Arabi      6.06.1- Pronomi Staccati (isolati)      ٥– دروس في اللغة الايطالية للعرب - الحروف التي يتغير لفظها حسب ما يليها       # 05- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      3° Liv. #05 - Pronomi staccati e loro aggettivi (lui, lei e loro (m))       Il tuo nome in Arabo - Flavia      ١٤– دروس في اللغة الايطالية - الاسماء المذكر - المؤنث - المفرد - الجمع– ثلاثة انواع - حرف ال جي      3° Liv. #04 - Applicazione su "lam lunare e lam solare"       8.6.3. Aggettivi Qualificativi in lingua araba      2° Liv. #27 - C. C. L.- Passato 3a persona (femminile singolare e duale), Imperativo      Orario preferito per le dirette youtube!      2.3.4.3 -Vocali lunghe e brevi - Parte III      7.2.B.2.2 - Il verbo debole concavo - ألفِعل المُعْتَلُّ ألأجوَف       Il tuo nome in Arabo - Angela      Esercizio 1.11 - Comporre le parole تَرْكيب ألكَلِمــــات      Oggi è Sabato      - I giorni della settimana     
Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 

Il tuo nome in Arabo

Nome italiano : FrancescaAccedi per commentare

Le lezioni più seguite

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download