إبن حَمديس الصِّقلّي - Poesia di Ibn Hamdis Assiqilly - Amata Sicilia      Buongiorno Amici - صَباحُ الخَير      Verbo del giorno: فـَرِحَ (Gioire)      2.4.1- Vocali Brevi - حَرَكات      المذكر و المؤنث      3° Liv. #05 - Pronomi staccati e loro aggettivi (lui, lei e loro (m))       Esercizio 2-5 Lam lunare e lam solare - esercizio      Il tuo nome in Arabo - Riccardo      Ascolta e ripeti      Appunti per l'insegnamento della lingua araba ai non-arabi      4-2 Esercizio di traduzione e comprensione       2° Liv. #30 - C. C. L.- il verbo al presente per loro(m e f) - Numerali ordinali maschili      Il video del Hummos      L'Arabo Leggero #4      ٥– دروس في اللغة الايطالية للعرب - الحروف التي يتغير لفظها حسب ما يليها       2° Liv. #29 - C. C. L.- Il prefisso "baà" باء - Alcuni soggetti con aggettivi      السلام باللغة الايطالية - I saluti in lingua italiana      #25-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "nun" e sukun - applicazioni      ١٢– دروس في اللغة الايطالية للعرب - بعض التمارين على الافعال      Esercizio 4.2 (Gioco) - La Parola Perduta       Settimo ed ultimo gruppo di lettere ...      L'Arabo Leggero #8       #40-Corso CONTINUO di Arabo è LAVA - la lettera "gim" جيم e esercizi di traduzione      6-Il singolare, duale e plurale - Parte I      #41-Corso CONTINUO di Arabo - la lettera "gim" جيم e nuovo esercizio      8.3.1. La frase verbale in lingua arabo       Il tuo nome in Arabo - Samanta      Ibn Hamdis Assiqilly - Amata Sicilia - إبن حَمديس الصِّقلّي (video)      Art. Prof.ssa De Luca      03- Parole e frasi comuni      Insegno a mio figlio la mia lingua #1      STUDENTI - Ecco il gruppo speciale      Videocorso di arabo per principianti      2.2.4- Lam-Alef - لام الف      Lettura di un testo - La pioggia è un dono      Esercizio 1.12 - Scomporre le parole تَحْــليل ألكَلِمـــات       Ci siamo quasi... I nuovi video sono pronti ...      7.3.C.2- أَلْفِعْلُ الرُّباعي - Il verbo quadrilittero      Statistiche Quiz e Punti Credito      8-Kana e sorelle (Parte 2) - كان و أخَواتُها       2-Video Live - Alfabeto arabo      Il tuo nome in Arabo - Graziano      Il tuo nome in Arabo - Desirée      ٧– دروس في اللغة الايطالية للعرب - أيّام الأُسبوع      Gli arabi e la scienza - Seconda Parte      3° Liv. #15 - "Punteggiare" le parole arabe? Mettiamo i puntini "sotto" la "ya"?      Il tuo nome in Arabo - Gelsomina      #22-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "raà"      #14-Corso CONTINUO di lingua araba - Pronuncia e scrittura pronomi       ضمائر الغائب في اللغة الايطالية      

Valutazione attuale: 5 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella attiva
 

Il tuo nome in Arabo

Nome italiano : Giacomo

giacomoAccedi per commentare

Le lezioni più seguite

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download