٤– دروس في اللغة الايطالية للعرب - فعل الكينونة و فعل التسمية و جمل مفيدة       Palestina - فلسطين      Vocalizziamo 2° schema - come vocalizzare correttamente      Il tuo nome in Arabo - Maria      Il tuo nome in Arabo - Sara      3ª Lettera dell'alfabeto arabo - تاء - Tā´      Il tuo nome in Arabo - Giulio      Un verbo al giorno - دَرَسَ - Studiare      Oggi è Lunedì      Registrati nel sito anche con le credenziali di Facebook      ضمائر المتكلم في اللغة الإيطالية - ألمؤنَّث       7.2.A.1. Il verbo integro sano - الفعل الصَّحيح السَّالِم      :: Meraviglie del mondo arabo (Gruppo Facebook) - جمال و سحر الوطن العربي       #54-Corso CONTINUO di Arabo - la lettera "khaà" خاء e la lettera " tthaà" ظاء dal vivo      Il tuo nome in Arabo - Ester      2-Alfabeto Arabo #1 - Scrittura e pronuncia      Le Quattrine di Khayyam - رُباعِيّات الخَيّام      2° Liv. #19 - La differenza tra la ذال e la ظاء + il verbo presente      L'Arabo Leggero - Playlist      #58-Corso CONTINUO di Arabo - Esercizi su la "thal" ذال e " dhad" ضاد      1ª Lettera dell'alfabeto arabo - ألِف هَمْزَة - ´Alef (´Alif)) hamzah      #32-Corso CONTINUO di lingua araba - la "hamzah" هَمزَة e "tanuin kasrah"      Esercizio 3.5 Traduzione e scrittura      2.6.1- Nunazione - تَنوين      Il tuo nome in Arabo - Riccardo      الحروف المركبة المكونة من حرفين - I Digrammi      L'Arabo Leggero #2      6.15.A- Il maschile ed il femminile      # 03- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      Chiara legge un dialogo ... (2)      7.2. Tipi del Verbo Arabo      3.1.B- I Numeri Arabi      Un verbo al giorno - طارَ - Volare      Il tuo nome in Arabo - Manuela      Yemen - أليَمَن      Il tuo nome in Arabo - Giulia      Lettura di una testo da uno studente . .. con correzione      Il tuo nome in Arabo - Gelsomina      3.4.4- I Numerali Cardinali da 1 a 10       Il tuo nome in Arabo - Filippo      ُEsercizio 3.4 - L'articolo      Buona notte dalla vostra amica, la lingua araba!      3.1.A- I Numeri ِArabi (le cifre) - ألأعداد      7.2.B.2.2 - Il verbo debole concavo - ألفِعل المُعْتَلُّ ألأجوَف       Come stai? di dove sei? ٦– كيف حالك؟ من اين انت؟       2.2.4- Lam-Alef - لام الف      #63-Corso CONTINUO di Arabo - Riassunto 1° Liv. - vocali e segni grafici e le altre lettere      I punti cardinali - ألجِهات ألأربَعة      2° Liv. #06 - C. C. L. A. - Nomi (duale e plurale sano) - Esercizi dal vivo      Settimo ed ultimo gruppo di lettere ...     
Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 

Il tuo nome in Arabo

Nome italiano : LorenzoAccedi per commentare

Le lezioni più seguite

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download