ألضمائر في اللغة الايطالية      Qual è la differenza tra :      Galleria Frasi Utili      L'Arabo Leggero - Playlist      3° Liv. #21 - Pronomi relativi in lingua araba       3.6- Un Pò di Matematica      #36-Corso CONTINUO di lingua araba - la "Dal" e la "shaddah" dal vivo       Poesia di Ibn Hamdis Assiqilly - Amata Sicilia - إبن حَمديس الصِّقلّي       Comore - جزر القمر      Verbo del giorno حَمَلَ (portare)      L'arte e l'architettura indo-islamica      3° Liv. #4 - Applicazione su "lam lunare e lam solare"       23- Lam - لام      2° Liv. #33 - C. C. L.- Le varie nazionalità in lingua araba - dal vivo      3° Liv. #1 - C. C. L.- Inizio 3° livello - Avverbi di tempo "dopo" e "Prima" - dal vivo      Esercizio 4.3 - Analisi grammaticale - إعراب      ١٤– دروس في اللغة الايطالية - الاسماء المذكر - المؤنث - المفرد - الجمع– ثلاثة انواع - حرف ال جي      27- Uau - واو      2° Liv. #02 - C. C. L. A. - l'articolo, verbi, pronomi e altro dal vivo      # 12- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      3° Fascicolo - Nella strada - في الطريق      8.5. Kana e la sue sorelle - كانََ و أخواتُها      Provate a fare i Quiz. ..      Il Mare di Siracusa       Yemen - أليَمَن      7.2.A.2 - Il verbo integro hamzato - ألفِعل الصَّحيح المَهموز       Gli arabi e la scienza - Seconda Parte      #02-Corso CONTINUO di lingua araba - Alfabeto scrittura e pronuncia       2.1.4- Le lettere dell'alfabeto e i loro nomi completi      2.3.1- Vocali Lunghe - حُروف ألعِلَّة       # 01- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      7.4.1. Il verbo in lingua araba - ألفِعْل في أللُّغة ألعَرَبيَّة - Prima parte      8-Kana e sorelle (Parte 2) - كان و أخَواتُها       Il Dolce del Ramadan - Qatayef - القـَطــــايِف       Come e dove si pronunciano le lettere dell'alfabeto arabo      2° Liv. #05 - C. C. L. A. - pronomi staccati, lui هو e loro (duale) هما, verbi al passato (duale) dal vivo      Come scrivere...      3.2.A- I Numerali Cardinali da 1 a 10      Videocorso di arabo per principianti      المذكر و المؤنث      6.04- Lettere Solari - Lam Solare      8-Kana e sorelle (Parte 3) - كان و أخَواتُها       Perle di saggezza - La pazienza      Nuove videolezioni       2.5.1- Altri Segni Grafici      #56-Corso CONTINUO di Arabo - le lettere "uau" واو e " iaà" ياء , vocali o consonanti? dal vivo      Art. Prof.ssa De Luca      21- Qaf - قاف      7.2.A.1. Il verbo integro sano - الفعل الصَّحيح السَّالِم      Che ore sono? Videolezione live     
Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 

Il tuo nome in Arabo

Nome italiano : Giovanni Accedi per commentare

Le lezioni più seguite

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download