الحروف المركبة المكونة من حرفين - I Digrammi      7.0.1. I Verbi Arabi - Si ragiona per radici ...      Comore - جزر القمر      1- Vocalizzazione delle lettere ب ت ث      Esercizio 1.12 - Scomporre le parole تَحْــليل ألكَلِمـــات       #39-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "gim" جيم       Il vostro nome scritto in arabo      2° Liv. #20 - C. C. L.- Dimostrativo vicino e lontano - il passato - dal vivo      Perle di saggezza - Il tradimento      # 14- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      1- Consigli Per Studiare نَصائِـح لِلدِّراسة      Il tuo nome in Arabo - Roberta      10ª Lettera dell'alfabeto arabo - راء - Rā´      6-Il maschile e il femminile - Parte III      2° Liv. #14 - C. C. L. A. - Duale femminile nomi e verbi      Oman - عُمــــان      I Pronomi      Proverbi arabi - Al Mutanabbi      L'Arabo Leggero #8       ضمائر المتكلم في اللغة الإيطالية - المذكر       2.2.1- Alef maddah - آ ) - ألِف مَدَّة )      26ª Lettera dell'alfabeto arabo - هاء - Hā´      Una bellissima dispensa da scaricare - GRATIS      14ª Lettera dell'alfabeto arabo - صاد - Ṣad      Mahmoud Darwish - محمــــود درويش       Perle di saggezza - Il sorriso       ١١– دروس في اللغة الايطالية للعرب - ضمائر الجمع المنفصلة      Galleria Frasi Utili      6-Il maschile e il femminile - Parte II      2° Liv. #08 - C. C. L. A. - i dimostrativi singolari per il vicino      Vocalizziamo 2° schema - come vocalizzare correttamente      Le più belle parole - di Nazim Hikmet (video)      Come scrivere...      ٨– دروس في اللغة الايطالية للعرب - أيّام الأُسبوع - بالصوت و الصورة      9ª Lettera dell'alfabeto arabo - ذال - Dhāl      ٥– دروس في اللغة الايطالية للعرب - الحروف التي يتغير لفظها حسب ما يليها       # 05- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      3° Liv. #02 - C. C. L.- Preposizioni Genitive حُروفُ الجَرّ       7.2.B.2.1 - Il verbo debole concavo - ألفِعل المُعْتَلُّ ألأجوَف       6.09- Il complemento vocativo "ya ( يا )"      6.16- Singolare, Duale e Plurale      Il tuo nome in Arabo - Valentina      Un verbo al giorno - أكَلَ - Mangiare      Test di dettato di lingua araba      Il tuo nome in Arabo - Ombretta      I soldini di Juha - Racconti popolari e rarità dal mondo arabo       7.1. Struttura del Verbo Arabo      3° Liv. #16 - Il verbo al presente per lui, loro maschile e loro femminile      Ibn Khaldūn, storico, sociologo e politologo - إبن خَلدون      Il verbo essere in italiano - فعل الكينونة في الايطالية      
Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 

اهلا و سهلا بكم احبائي في درس جديد

 I giorni della settimana  أيام الاسبوع

تابعونا في الفيديوAccedi per commentare

Le lezioni più seguite

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download