ضمائر المتكلم في اللغة الإيطالية - ألمؤنَّث       18ª Lettera dell'alfabeto arabo - عَين - ᶜAyn      Il tuo nome in Arabo - Carmela      #02-Corso CONTINUO di lingua araba - Alfabeto scrittura e pronuncia       2-Alfabeto Arabo #2 - Scrittura e pronuncia      I punti cardinali - ألجِهات ألأربَعة      - Alfabeto italiano - الحروف الهجائية      7.0.2 - Regole del verbo arabo - قَواعِد الفِعل العَرَبيّ      Gli arabi e la scienza - Seconda Parte      Il tuo nome in Arabo - Mario      Guarda e leggi - Italia (video)      Un verbo al giorno - قَـبَّـلَ - Baciare      أبو القاسِم الشّابّي - Bellissima poesia del poeta tunisino Abu Elqasim Eshabbi      7.4.2. Il verbo in lingua araba - ألفِعْل في أللُّغة ألعَرَبيَّة - Seconda parte      3.0.A- Segreti dei Numeri Arabi      3° Liv. #03 - C. C. L.- Impariamo qualche aggettivo in più      #57-Corso CONTINUO di Arabo - le lettere "thal" ذال e " dhad" ضاد e nuove parole      #35-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "Dal" دال      Buongiorno e benvenuti a tutti      Un verbo al giorno - طارَ - Volare      #62- Riassunto 1° Liv. - Alfabeto arabo      6-Il maschile e il femminile - Parte II      #06-Corso CONTINUO di lingua araba - Vocali lunghe e brevi - III Parte       2° Liv. #10 - C. C. L. A. - i giorni della settimana e altro - esercizio      Verde - Arancione - Blue . Come funziona il sito?      7.2. Tipi del Verbo Arabo      #37-Corso CONTINUO di lingua araba - la "Dal" e la "shaddah" esercizi      Aggiunti nuovi files in Libreria      28ª Lettera dell'alfabeto arabo - ياء - yā´      Il tuo nome in Arabo - Ombretta      Esercizio 1.5 - Alfabeto e segni grafici      ٨– دروس في اللغة الايطالية للعرب - أيّام الأُسبوع - بالصوت و الصورة      12ª Lettera dell'alfabeto arabo - سين - Sīn      Libia - ليبيا      Il tuo nome in Arabo - Corrado      Il tuo nome in Arabo - Patrizia      Ci siamo quasi... I nuovi video sono pronti ...      La sella dorata. ..Proverbi arabi      7.2.A.1. Il verbo integro sano - الفعل الصَّحيح السَّالِم      Galleria Frasi Utili      Perché gli arabi e l'arabo sono brutti e cattivi?      7.3.C.1- Il verbo trilittero - ألفِعل الثُّلاثي       L'Arabo Leggero #3      2° Liv. #25 - C. C. L.- Il presente per il plurale(m/f) - Frasi di cortesia      6.06.2- Pronomi Attaccati (suffissi)      #43-Corso CONTINUO di Arabo - L'articolo e lettere lunari e solari      L'amica Teresa legge parole contenenti le lettere خاء e كاف       Somalia - الصّومال      Aggiunti nuovi files in Libreria - 2° gruppo      8.3.1. La frase verbale in lingua arabo      
Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 

اهلا و سهلا بكم في درس جديد

 ألاسماء في اللغة الايطالية
المذكر - المؤنث - المفرد - الجمع

 تابعونا في الفيديو

 Accedi per commentare

Le lezioni più seguite

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download