أبو فراس الحمداني - Bellissima poesia di Abu Firas Elhamadany      Lotteria del 1° giugno 2015      Art. recenti      Il tuo nome in Arabo - Flavio      6.05- Articolo Indeterminativo      Il tuo nome in Arabo - Graziana      # 12- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      2.5.2- Sukun - سُكون      3.4.3- I Numeri Arabi - Le decine - ألعَشَرات      4ª Lettera dell'alfabeto arabo - ثاء - Thā´      #05-Corso CONTINUO di lingua araba - Vocali lunghe e brevi - II Parte       2° Liv. #03 - il verbo radice, sinonimi e plurale fratto      #15-Corso CONTINUO di lingua araba - Particelle possessive       9ª Lettera dell'alfabeto arabo - ذال - Dhāl      #06-Corso CONTINUO di lingua araba - Vocali lunghe e brevi - III Parte       #16- C.C.L.A. - Pronomi attaccati       I cinque sensi - ألحَواسُ الخَمْس      3° Liv. #26 - Espressioni di meraviglia in lingua araba      Egitto - مِصر      Esercizio 3.2 - Singolare, duale e plurale      ٧– دروس في اللغة الايطالية للعرب - أيّام الأُسبوع      Seguiteci anche su smartphone e tablet. ..      ألضمائر في اللغة الايطالية      7.3.A.1- الفِعْلُ الماضي - Il passato      Il tuo nome in Arabo - Nadia      6- Vocalizzazione delle lettere ف ق ك ل      Perle di saggezza - Affidabilità      "Punteggiare" le parole arabe? Mettiamo i puntini "sotto" la "ya"?      Orario preferito per le dirette youtube!      Il tuo nome in Arabo - Filippo      Il tuo nome in Arabo - Simona      2° Liv. #12 - C. C. L. A. - Soluzione verifica e avverbi di luogo      Il tuo nome in Arabo - Marina      Perché gli arabi e l'arabo sono brutti e cattivi?      Lettura di un testo - La pioggia è un dono      7.3.B.2- Il verbo attuale (presente) - (ألفِعْلُ الحاضر (المُضارِع      Giordania - ألأُردُن      7.1.A. Il verbo essenziale - الفِعْلُ ألمُجَرَّد       Esercizio 4.1 - Pronomi isolati e comprensione testo      Buongiorno Amici - صَباحُ الخَير      2° Liv. #05 - C. C. L. A. - pronomi staccati, lui هو e loro (duale) هما, verbi al passato (duale)      20ª Lettera dell'alfabeto arabo - فاء - Fā´      4- Vocalizzazione delle lettere س ش ص ض       Marocco - ألمَغرِب      Il tuo nome in Arabo - Tommaso      #19- La lettera " mim ميم "      Esercizio 1.9 - Composizione e nomi lettere      #17-Corso CONTINUO di lingua araba per tutti. Si riparte con qualche consiglio!      # 02- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      Mariano legge un dialogo     

Valutazione attuale: 5 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella attiva
 

   Continuiamo in questa lezione con i numeri puri, e cioè i numeri normali e senza numerati (soggetti) e seguono cosi:
da 11 a 20

11 ١١ أحد عشر
12 ١٢ إثنا عشر
13 ١٣ ثلاثة عشر
14 ١٤ أربعة عشر
15 ١٥ خمسة عشر
16 ١٦ ستة عشر
17 ١٧ سبعة عشر
18 ١٨ ثمانية عشر
19 ١٩ تسعة عشر
20 ٢٠ عشرون

da 21 a ...

واحد و عشرونإثنان و عشرون

ثلاثة و عشرون

أربعة و عشرون .

.

. ثلاثون

واحد و ثلاثون

إثنان و ثلاثون

ثلاثة و ثلاثون

. .

أربعون

خمسون

ستون

سبعون

ثمانون

تسعون

مِئة أو مائة

مئة و واحد

مئة و إثنان

.

.

مئة و خمسة و ستون
مئة و ستة و ستون

.

.

مئتان و واحد وأربعون
.

.


ُثلاث مئة و خمسون

.
.

ألف

ألف و خمس مئة و ستة و ثمانون .

.

.

تسع الاف و عشرة
.

.

مليون

الخ

Come esercizio potete provare a scrivere una ventina di numeri di decine, centinaia e migliaia, vedrete che non sarà difficile abituarvi.
Notate bene che nelle decine si legge prima il numero singolo e poi la decina, per esempio in italiano diciamo venticinque (25) ma in arabo si legge cinque e venti.
Buon lavoro.

Accedi per commentare

Le lezioni più seguite

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download